จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,464.25792.0067.9 %5.0347.66145.5858.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,447.81700.0084.3 %5.0102.48142.50-39.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง122,019.0739,346.5667.8 %5.0796.25134.2983.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,825.841,921.4032.0 %5.0537.82279.7348.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,963.851,297.4056.2 %5.0537.8355.7189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,124.1610,806.0017.7 %5.01,716.81691.6359.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,011.40668.0083.3 %5.0241.7657.1076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,190.80417.0090.0 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,905.32414.0089.4 %5.0321.1480.7574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,815.23417.0089.1 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,666.746,042.00-29.5 %0.0994.20296.2570.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,849.393,841.830.2 %0.5880.10655.4025.5 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,508.61401.0084.0 %5.0439.65161.5063.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,028.362,615.9035.1 %5.0651.93339.5647.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,229.391,422.9055.9 %5.0613.92476.6622.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,057.101,195.0060.9 %5.0537.83418.4822.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,917.721,008.0065.5 %5.0575.85716.51-24.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,186.272,314.00-5.8 %0.0389.201,063.36-173.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,776.171,329.0064.8 %5.0880.14666.2024.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,289.811,512.3054.0 %5.0632.91294.1853.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,832.798,776.8531.6 %5.0900.35180.0280.0 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง65,336.0355,607.9114.9 %5.0399.05527.15-32.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,522.781,768.0049.8 %5.0491.61471.484.1 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,825.313,596.5025.5 %5.071.00170.98-140.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,118.97981.1068.5 %5.0613.880.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,900.42792.0072.7 %5.0480.77365.0924.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,962.982,636.0033.5 %5.0651.91197.6069.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,654.2732,877.80-394.1 %0.01,190.581,084.058.9 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,474.295,292.50-18.3 %0.01,051.25745.6329.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,181.251,421.6055.3 %5.0594.86167.4771.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,639.936,473.00-39.5 %0.0899.12116.4387.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,419.772,129.2037.7 %5.0594.86503.8415.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,066.604,176.40-36.2 %0.0575.85593.25-3.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,027.402,013.8033.5 %5.0423.63350.9817.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,506.351,901.0057.8 %5.0766.01347.4154.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง3,014.221,577.7447.7 %5.0480.77118.8775.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง45,970.402,963.0093.6 %5.014,875.88446.4697.0 %5.0
รจจ.ระนอง 997,533.3825,321.4097.5 %5.09,230.10432.0095.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,512.89695.1072.3 %5.0366.67190.7948.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,668.975,014.0011.6 %5.01,374.52367.1873.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,268.921,300.0060.2 %5.0670.95266.8460.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,323.603,807.86-14.6 %0.0632.90123.4180.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,067.111,716.0044.1 %5.0395.32580.98-47.0 %0.5
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,500.953,444.001.6 %0.5575.85333.4542.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง20,664.7412,221.9940.9 %5.02,874.14472.4083.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,037.513,352.0017.0 %5.0277.61426.07-53.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,729.1225,426.0024.6 %5.0875.61471.2646.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,533.3512,160.0021.7 %5.0514.93535.90-4.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี18,856.358,224.0056.4 %5.0584.92144.6175.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง9,243.5116,317.15-76.5 %0.01,369.281,709.56-24.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,570.553,118.0012.7 %5.0746.99166.7177.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,485.212,138.0038.7 %5.0423.72182.8756.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,196.9813,242.0018.2 %0.03,091.433,362.05-8.8 %0.0
รวม 1,503,727 337,701 77.54 % 57,354 18,982 66.90 %