จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,917.021,504.0048.4 %5.0467.39167.3164.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร17,917.709,840.0045.1 %5.064.62950.00-1,370.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,190.851.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,919.331,904.0034.8 %5.0600.5027.1495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร21,378.4612,975.8039.3 %5.01,855.56587.1068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,907.891,774.0063.9 %5.0295.8358.9080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,335.12585.0086.5 %5.0316.5231.2690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,887.07421.0089.2 %5.0257.7559.8976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,707.821,237.0078.3 %5.0492.7883.2383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,942.130.00100.0 %5.0387.4566.5682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,813.42295.0092.3 %5.0478.9814.3797.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,962.18635.0084.0 %5.0305.4153.6982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,941.35645.0083.6 %5.0322.0967.9378.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร4,097.389,447.00-130.6 %0.0828.95294.2364.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร12,248.854,412.0064.0 %5.01,170.98685.8641.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร4,261.771,871.0056.1 %5.01,037.871,119.82-7.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,297.911,697.0048.5 %5.0657.55305.7553.5 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,565.382,691.0024.5 %5.0809.68439.8545.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,233.941.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,171.443,372.59-55.3 %0.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,901.803,269.0016.2 %5.0942.79880.696.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,426.603,318.0025.0 %5.0834.07333.5560.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,940.388,578.39-44.4 %0.01,266.06570.7254.9 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร81,547.4659,017.0027.6 %5.0601.52541.3510.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,562.921.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,740.787,029.00-48.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7051.6418.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,512.27768.0078.1 %5.0790.66118.2585.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,022.49145.0095.2 %5.0600.53427.5028.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,568.663,851.00-7.9 %0.0752.63282.4262.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร37,031.5465,445.09-76.7 %0.02,597.211,476.7843.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร7,285.762,649.1063.6 %5.01,608.381,105.7931.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,589.072,606.0027.4 %5.0771.65106.6986.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,656.6312,913.20-94.0 %0.01,418.19160.6188.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร11,417.042,434.0078.7 %5.0752.63586.0322.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,309.632,567.3222.4 %0.0771.67297.5861.4 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,675.892,244.0039.0 %5.0809.68235.1171.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,532.002,077.0041.2 %5.0719.72255.4564.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,502.902,948.3115.8 %5.0619.5267.3489.1 %5.0
สพ.ชุมพร3,626.023,414.005.8 %2.5790.66445.0743.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 48,516.0331,431.0035.2 %5.0906.01255.2971.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,618.921,027.0060.8 %5.0486.41105.0078.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,395.024,155.0023.0 %5.01,247.05554.0055.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,273.001,391.0057.5 %5.0695.58271.7060.9 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,451.995,810.00-30.5 %0.01,018.86334.4067.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,627.712,132.0041.2 %5.0790.69134.3483.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,425.056,451.41-88.4 %0.0752.63382.7149.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร11,707.552,847.2075.7 %5.0781.87593.9024.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 134,343.8411,912.0065.3 %5.01,351.28210.6984.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 215,009.4711,801.0821.4 %5.01,385.47452.2067.4 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล64,060.7211,105.8182.7 %5.0475.73534.06-12.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,312.731.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร52,772.4826,545.2049.7 %0.51,049.17241.3077.0 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร33,588.241.00100.0 %5.01,003.340.9599.9 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์7,376.5717,650.01-139.3 %0.0617.24504.1718.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร18,356.3816,162.2312.0 %5.0713.89409.7342.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ3,352.601.00100.0 %0.0539.460.9599.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน177,421.5920,888.0088.2 %5.02,527.73267.1789.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร19,668.5422,804.00-15.9 %0.02,600.761,022.0060.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,203.313,260.0037.3 %5.0771.65629.2118.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,731.66802.0070.6 %5.0486.41436.1110.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร26,576.2413,584.0048.9 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 801,089 422,531 47.26 % 53,115 23,023 56.66 %