จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ9,840.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ950.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,919.331,904.0034.8 %5.0600.5027.1495.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร21,378.4612,975.8039.3 %5.01,855.56587.1068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,907.891,774.0063.9 %5.0295.8358.9080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,335.12585.0086.5 %5.0316.5231.2690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,887.07421.0089.2 %5.0257.7559.8976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,707.821,237.0078.3 %5.0492.7883.2383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,942.130.00100.0 %5.0387.4566.5682.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,962.18635.0084.0 %5.0305.4153.6982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,941.35645.0083.6 %5.0322.0967.9378.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร4,097.389,447.00-130.6 %0.0828.95294.2364.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรไม่ครบ4,412.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ685.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร4,261.771,871.0056.1 %5.01,037.871,119.82-7.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,297.911,697.0048.5 %5.0657.55305.7553.5 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,171.443,372.59-55.3 %0.0509.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,084.773,318.0018.8 %5.0834.07333.5560.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,940.388,578.39-44.4 %0.01,266.06570.7254.9 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพรไม่ครบ59,017.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,740.787,029.00-48.3 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7051.6418.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,512.27768.0078.1 %5.0790.66118.2585.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,022.49145.0095.2 %5.0600.53427.5028.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรไม่ครบ3,851.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ282.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร37,031.5465,445.09-76.7 %0.02,597.211,476.7843.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร7,285.762,649.1063.6 %5.01,608.381,105.7931.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,589.072,606.0027.4 %5.0771.65106.6986.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร11,417.042,434.0078.7 %5.0752.63586.0322.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบ2,567.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ297.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,675.892,244.0039.0 %5.0809.68235.1171.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,532.002,077.0041.2 %5.0719.72255.4564.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,502.902,948.3115.8 %5.0619.5267.3489.1 %5.0
สพ.ชุมพร3,626.023,414.005.8 %2.5790.66445.0743.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 48,516.0331,431.0035.2 %5.0906.01255.2971.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,618.921,027.0060.8 %5.0486.41105.0078.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,395.024,155.0023.0 %5.01,247.05554.0055.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,273.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5695.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ชุมพร4,451.995,810.00-30.5 %0.01,018.86334.4067.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,627.712,132.0041.2 %5.0790.69134.3483.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบ6,451.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ382.71ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร11,707.552,847.2075.7 %5.0781.87593.9024.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 134,343.8411,912.0065.3 %5.01,351.28210.6984.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 215,009.4711,801.0821.4 %5.01,385.47452.2067.4 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร52,772.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์7,376.5717,650.01-139.3 %0.0617.24504.1718.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร18,356.3816,162.2312.0 %5.0713.89409.7342.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน177,421.5920,888.0088.2 %5.02,527.73267.1789.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร19,668.5422,804.00-15.9 %0.02,600.761,022.0060.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,203.313,260.0037.3 %5.0771.65629.2118.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบ802.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ436.11ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร26,576.2413,584.0048.9 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 540,102 305,684 0.00 % 38,936 17,852 0.00 %