จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,869.421,207.0057.9 %5.0434.33135.4068.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,053.828,311.00-105.0 %0.0871.67267.8569.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,547.271,839.0048.2 %5.0662.50165.4475.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี14,672.7010,297.7329.8 %5.02,518.291,206.5852.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี6,094.912,336.0061.7 %5.0283.96120.3757.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,943.931,452.0070.6 %5.0486.36107.7577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,444.19809.0081.8 %5.0292.48107.2163.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,593.82996.0078.3 %5.0312.85107.0465.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,483.311,455.0067.5 %5.0276.44106.3161.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,318.72861.0080.1 %5.0137.1928.0679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,378.81629.0085.6 %5.0400.40106.2273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง7,387.18569.0092.3 %5.01,744.34104.1394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,237.79618.0085.4 %5.0275.716.8197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,293.84717.0083.3 %5.0260.804.8598.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,615.24380.0091.8 %5.0384.977.0898.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,958.625,518.20-39.4 %0.0612.99497.3818.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,200.331,562.0062.8 %5.0909.71826.319.2 %4.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,237.133,252.0723.2 %5.01,383.13502.1963.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,600.073,200.0011.1 %5.0700.55589.6015.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1036,692.3138,379.00-4.6 %0.012,535.746,451.9548.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,292.661,093.0066.8 %5.0646.20627.712.9 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,199.364,199.50-0.0 %0.0909.711,071.59-17.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,484.304,659.10-87.5 %0.0544.15181.7666.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี4,057.063,497.7613.8 %5.0795.64792.970.3 %0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี44,365.507,374.0083.4 %5.015,637.95232.4298.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี6,498.7917,404.99-167.8 %0.01,004.79456.7654.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1116,618.8021,153.00-27.3 %0.05,331.983,200.5540.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี4,047.984,212.00-4.1 %0.0890.71505.5843.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,881.451,319.0054.2 %5.0434.32101.4376.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,268.511,397.0057.3 %5.0529.39337.0536.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,796.934,865.41-1.4 %0.0890.71509.4442.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,315.855.0 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,645.034,651.00-0.1 %0.01,118.91271.5475.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,809.964,332.00-13.7 %0.0776.61114.3785.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี23,131.6933,670.27-45.6 %0.03,686.06397.0189.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,382.512,437.0044.4 %5.0985.79266.9572.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี4,023.581,833.0054.4 %5.0852.68555.7034.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,915.842,047.0047.7 %5.0814.65252.6169.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,896.747,594.993.8 %1.51,480.19890.5039.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี6,328.373,575.8343.5 %5.0738.5950.4893.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี16,861.0721,805.99-29.3 %0.01,886.041,024.7045.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,620.662,518.5030.4 %5.0700.55394.4443.7 %5.0
รจก.ลพบุรี 70,251.2357,731.0017.8 %5.01,052.37729.4830.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,139.131,633.0048.0 %5.0529.41185.5565.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,885.941,966.3449.4 %5.0757.60374.2450.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,547.371,310.0063.1 %5.0681.54566.2216.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี6,125.597,696.00-25.6 %0.01,194.97654.5245.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,900.883,786.1422.7 %5.01,156.93309.6173.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,445.408,611.64-33.6 %0.01,501.59744.5050.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี7,345.616,689.988.9 %4.02,031.681,930.105.0 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 116,302.4022,281.50-36.7 %0.01,248.35535.8757.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 237,969.0422,292.1041.3 %5.03,232.10677.0279.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 66,277.205,793.517.7 %3.5370.89344.847.0 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง40,749.9417,426.0057.2 %5.0740.53561.5324.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล59,391.8053,082.1010.6 %5.0851.26808.705.0 %2.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,403.502,329.5877.6 %5.03,848.6382.1997.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี141,414.7290,980.0035.7 %5.02,234.571,214.8745.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 212,644.8411,666.517.7 %3.5663.40630.235.0 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี19,381.1812,451.0035.8 %5.0609.90579.415.0 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี26,587.9224,556.847.6 %3.5835.60793.825.0 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี15,793.1610,240.0035.2 %5.0659.77691.43-4.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี43,217.0418,895.0056.3 %5.02,549.742,606.55-2.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,136.513,921.005.2 %2.5852.66444.7647.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,286.102,388.9527.3 %5.0624.49125.3979.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี24,410.6728,724.52-17.7 %0.03,637.097,553.26-107.7 %0.0
รวม 874,357 656,481 24.92 % 98,500 47,638 51.64 %