จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,623.913,712.40-2.4 %0.01,583.54382.1375.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 660,737.786,727.0088.9 %5.0234.74445.55-89.8 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา4,153.73863.1079.2 %5.0480.22267.5344.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา47,708.9013,104.0072.5 %5.0190.17217.50-14.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา28,141.419,119.7067.6 %5.01,711.09356.6679.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,126.3613,920.00-127.2 %0.01,460.27228.6584.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,482.212,901.5716.7 %5.0756.6584.0888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1235,236.0852,383.42-48.7 %0.08,538.00413.2595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,330.0835,175.52-91.9 %0.03,553.381,291.1263.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,895.34983.9179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,549.231,830.0072.1 %5.0481.63223.2553.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0468.5592.1580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,929.76701.0082.2 %5.0182.5547.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,035.24615.0084.8 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,893.90427.0089.0 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,854.34333.0091.4 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,065.17445.0089.1 %5.0194.4946.5576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1259.3978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,610.361,058.0077.1 %5.0544.2767.9987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,178.05734.0082.4 %5.0394.4660.8084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,923.34474.0087.9 %5.0388.7467.6182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,642.05615.0086.8 %5.0299.3250.3583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,975.16774.0080.5 %5.0208.3565.0768.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,078.60643.0084.2 %5.0347.4328.5091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,148.42566.0086.4 %5.0460.0166.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,264.72788.0081.5 %5.0321.0561.7580.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,277.9518,531.05-99.7 %0.01,660.051,019.1538.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,618.5729,868.51-69.5 %0.01,923.96678.3064.7 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา20,606.5487,165.01-323.0 %0.02,058.45549.5273.3 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,520.8020,727.61-117.7 %0.01,422.85406.5071.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,972.276,202.41-214.5 %0.0882.62203.6576.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,582.6010,045.64-17.0 %0.02,050.641,487.1927.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,235.2013,041.85-80.3 %0.01,912.582,108.05-10.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,617.471,964.7057.5 %5.0737.66263.1564.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา7,729.035,023.1635.0 %5.01,726.471,982.08-14.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 126,098.348,423.89-38.1 %0.01,488.06370.6875.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,335.944,199.0033.7 %5.0889.78487.7545.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1624,071.9354,532.00-126.5 %0.07,275.205,080.6030.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,802.321,509.0060.3 %5.01,291.52283.8378.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,859.712,925.0024.2 %5.0889.761,072.55-20.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 95,178.533,411.9034.1 %5.01,640.181,032.6537.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,372.704,348.4019.1 %5.01,861.99464.2175.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,441.8415,167.001.8 %0.51,576.20219.9586.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,198.574,474.71-6.6 %0.01,811.73888.2551.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ954.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,949.764,285.5328.0 %5.01,726.491,709.181.0 %0.5
ส.ป.ก. สงขลา4,258.463,092.1327.4 %5.0947.10780.3517.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 987,978.902,235.2097.5 %5.04,663.683,100.5133.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา36,525.4632,666.5510.6 %5.02,664.50487.3581.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,725.3813,127.00-3.2 %0.04,443.963,633.4018.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ935.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,883.474,270.00-10.0 %0.01,196.971,002.7916.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,177.643,822.008.5 %4.01,060.93471.3655.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,975.5813,075.6612.7 %5.04,368.684,115.425.8 %2.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,375.3631,389.6618.2 %5.0470.47215.6854.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,989.12557.4072.0 %5.072.6370.742.6 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,155.601,303.0068.6 %5.0946.83101.2589.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,348.051,576.5552.9 %5.0737.66629.0314.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,880.404,206.00-8.4 %0.0946.83580.7438.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา18,883.2543,244.63-129.0 %0.01,415.881,282.509.4 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,972.4410,074.91-26.4 %0.02,201.89936.1857.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,330.732,286.9047.2 %5.0566.86301.2346.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา11,026.9413,143.06-19.2 %0.03,114.66117.3296.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,981.8618,515.0028.7 %5.03,143.841,212.5561.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา4,027.012,215.6045.0 %5.0927.79577.8337.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา36,817.513,482.0090.5 %5.013,668.54693.9794.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ200.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,203.373,196.0038.6 %5.01,175.00428.4563.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,906.1115,156.00-208.9 %0.0870.7583.6790.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,622.9214,760.7216.2 %5.0692.14549.4120.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา66,236.1820,613.0068.9 %5.0880.50555.4036.9 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา79,707.7221,252.7073.3 %5.01,396.201,081.3122.6 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบ48,039.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 41,185.4118,935.4354.0 %5.0877.55486.8344.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา53,176.7076,302.00-43.5 %0.01,147.99584.3949.1 %0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 915,082.479,848.3034.7 %5.01,843.571,808.451.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,846.671,528.0046.3 %5.0661.59255.5961.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา4,230.921,111.0073.7 %5.0984.84262.3973.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา40,701.2622,010.0045.9 %5.02,333.13759.0567.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,324.982,480.0042.7 %5.01,079.92459.3357.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,182.357,269.42-17.6 %0.01,536.31831.3145.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา7,044.634,209.0340.3 %5.01,726.32507.7870.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,180.224,935.8720.1 %5.01,868.37768.8058.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา5,067.518,358.64-64.9 %0.01,308.141,481.90-13.3 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,667.5715,258.00-169.2 %0.01,792.73326.1081.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)28,153.744,297.0084.7 %5.064,780.08553.2099.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 146,442.8613,284.0871.4 %5.01,008.03416.1058.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 254,237.0313,174.0075.7 %5.01,233.25313.5074.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3115,043.0510,578.3190.8 %5.01,695.351,090.0935.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,826.469,542.0011.9 %5.0447.19527.06-17.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,383.532,409.2294.9 %5.0260.73308.30-18.2 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,294.8614,228.2417.7 %5.0300.78268.3610.8 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบ43,822.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ272.17ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ23,366.6513,950.0040.3 %5.0770.24267.8365.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,145.651,669.4346.9 %5.01,394.78166.0088.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่43,441.0147,991.67-10.5 %0.01,055.79912.9513.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ26,840.5822,908.0014.7 %5.0731.77907.78-24.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ52,060.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ502.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร87,163.7926,825.9969.2 %5.0968.10787.0018.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา19,131.2136,220.61-89.3 %0.02,255.733,939.00-74.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,714.5012,982.00-21.2 %0.02,774.751,697.6038.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา44,015.4626,418.6440.0 %5.0989.76519.1047.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,812.781,002.0073.7 %5.01,172.75239.3779.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,337.243,589.0732.8 %5.0740.20919.95-24.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,730.217,410.00-29.3 %0.01,793.70201.4088.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,318.446,268.84-45.2 %0.01,553.37398.9574.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,917.291,884.0035.4 %5.0413.0264.3384.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,364.05886.0073.7 %5.0623.56369.5540.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 948,079.7648,114.00-0.1 %0.018,840.077,036.0062.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา18,981.324,480.0076.4 %5.05,262.195,464.71-3.8 %0.0
รวม 1,752,948 1,177,267 32.84 % 242,307 83,697 65.46 %