จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,623.913,712.40-2.4 %0.01,583.54382.1375.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 660,737.786,727.0088.9 %5.0234.74445.55-89.8 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา4,153.73863.1079.2 %5.0480.22267.5344.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาไม่ครบ13,104.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ217.50ประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา28,141.419,119.7067.6 %5.01,711.09356.6679.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,482.212,901.5716.7 %5.0756.6584.0888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1235,236.0876,766.00-117.9 %0.08,538.00413.2595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,330.0839,208.00-113.9 %0.03,553.381,291.1263.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.54,895.34983.9179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,549.231,830.0072.1 %5.0481.63223.2553.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0468.5592.1580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,929.76701.0082.2 %5.0182.5547.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,035.24615.0084.8 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,893.90427.0089.0 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,854.34333.0091.4 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,065.17445.0089.1 %5.0194.4946.5576.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5270.1259.3978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,610.361,058.0077.1 %5.0544.2767.9987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,178.05734.0082.4 %5.0394.4660.8084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,923.34474.0087.9 %5.0388.7467.6182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,642.05615.0086.8 %5.0299.3250.3583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,975.16774.0080.5 %5.0208.3565.0768.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,078.60643.0084.2 %5.0347.4328.5091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,148.42566.0086.4 %5.0460.0166.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,264.72788.0081.5 %5.0321.0561.7580.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,277.9518,531.05-99.7 %0.01,660.051,019.1538.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,618.5729,868.51-69.5 %0.01,923.96678.3064.7 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา20,606.5487,165.01-323.0 %0.02,058.45549.5273.3 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,520.8020,727.61-117.7 %0.01,422.85406.5071.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,972.276,202.41-214.5 %0.0882.62203.6576.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,582.6010,045.64-17.0 %0.02,050.641,487.1927.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,617.471,964.7057.5 %5.0737.66263.1564.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,400.985,023.1621.5 %5.01,839.521,982.08-7.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 126,098.348,423.89-38.1 %0.01,488.06370.6875.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานชลประทานที่ 1624,071.9354,532.00-126.5 %0.07,275.205,080.6030.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,802.321,509.0060.3 %5.01,291.52283.8378.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,302.612,925.0032.0 %5.0889.761,072.55-20.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 95,178.533,411.9034.1 %5.01,640.181,032.6537.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,372.704,348.4019.1 %5.01,861.99464.2175.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,441.8415,167.001.8 %0.51,576.20219.9586.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,198.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,811.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,949.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,726.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. สงขลา4,258.463,092.1327.4 %5.0947.10780.3517.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 987,978.902,235.2097.5 %5.04,663.683,100.5133.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา36,525.4632,666.5510.6 %5.02,664.50487.3581.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 ไม่ครบ13,127.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ3,633.40ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,177.643,822.008.5 %4.01,060.93471.3655.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,883.474,270.00-10.0 %0.01,196.971,002.7916.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,830.5013,075.6611.8 %5.04,368.684,115.425.8 %2.5
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,375.3631,389.6618.2 %5.0470.47215.6854.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,989.120.00100.0 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,989.12557.4072.0 %5.072.6370.742.6 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,155.601,303.0068.6 %5.0946.83101.2589.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,348.051,576.5552.9 %5.0737.66629.0314.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,880.404,206.00-8.4 %0.0946.83580.7438.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบ43,244.63ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,468.811.00100.0 %5.02,201.89936.1857.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา11,026.9413,143.06-19.2 %0.03,114.660.00100.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,981.8618,515.0028.7 %5.03,143.841,212.5561.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา4,027.012,215.6045.0 %5.0927.79577.8337.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา36,817.513,482.0090.5 %5.013,668.54693.9794.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ200.45ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,203.373,196.0038.6 %5.01,175.00428.4563.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,622.9214,760.7216.2 %5.0692.14549.4120.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา66,236.1820,613.0068.9 %5.0880.50555.4036.9 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบ21,252.70ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1,081.31ประเมินไม่ได้0.5
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทสญ.สงขลา ไม่ครบ18,935.43ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ486.83ประเมินไม่ได้0.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา69,712.9376,302.00-9.5 %0.01,286.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 915,082.479,848.3034.7 %5.01,843.571,808.451.9 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,846.671,528.0046.3 %5.0661.59255.5961.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา4,230.921,111.0073.7 %5.0984.84262.3973.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา40,701.2622,010.0045.9 %5.02,333.13759.0567.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,324.982,480.0042.7 %5.01,079.92459.3357.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,182.357,269.42-17.6 %0.01,536.31831.3145.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา7,044.634,209.0340.3 %5.01,726.32507.7870.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,180.224,935.8720.1 %5.01,868.37768.8058.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบ8,358.64ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,667.5715,258.00-169.2 %0.01,792.73326.1081.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1ไม่ครบ13,284.08ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ416.10ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 254,237.0313,174.0075.7 %5.01,233.25313.5074.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3115,043.0510,578.3190.8 %5.01,695.351,090.0935.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)28,153.744,297.0084.7 %5.064,780.08553.2099.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา48,367.282,409.2295.0 %5.0260.73308.30-18.2 %0.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,294.8614,228.2417.7 %5.0300.78268.3610.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบ22,908.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ907.78ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบ52,060.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ502.55ประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร89,878.6226,825.9970.2 %5.0971.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบ13,950.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ267.83ประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,145.651,551.5550.7 %5.01,394.78166.0088.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไม่ครบ36,220.61ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ3,939.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,714.5012,982.00-21.2 %0.02,774.751,697.6038.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา44,015.4626,418.6440.0 %5.0989.76519.1047.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,812.781,002.0073.7 %5.01,172.75239.3779.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,337.24508.3390.5 %5.0740.20919.95-24.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,730.217,410.00-29.3 %0.01,793.70201.4088.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,318.446,268.84-45.2 %0.01,553.37398.9574.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,917.291,884.0035.4 %5.0413.0264.3384.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,364.05886.0073.7 %5.0623.56369.5540.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 948,079.7648,114.00-0.1 %0.018,840.077,036.0062.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา18,981.324,480.0076.4 %5.05,262.195,464.71-3.8 %0.0
รวม 1,399,872 921,236 0.00 % 214,254 62,750 0.00 %