จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,940.451,205.0037.9 %5.0392.65304.0022.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,914.9912,130.0060.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,176.794,892.43-54.0 %0.0563.80285.9549.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,105.191,240.0060.1 %5.0506.7551.2589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,634.077,124.7626.0 %5.01,818.85764.7558.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,872.05291.0094.0 %5.0234.7428.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,757.41545.0085.5 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,784.05574.0084.8 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,252.99500.0088.2 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,061.61669.0083.5 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,778.08736.0080.5 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล12,101.909,317.6023.0 %5.0859.76937.55-9.0 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,544.446,046.00-33.0 %0.0529.09103.5580.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,559.341,600.0055.0 %5.0734.94507.3031.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,933.531,086.3063.0 %5.0430.69228.9546.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,060.032,510.0050.4 %5.01,324.44821.3738.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,187.431,728.0045.8 %5.0582.810.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,116.681,286.0058.7 %5.0544.78570.00-4.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,826.622,032.0028.1 %5.0392.65891.57-127.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,340.314,450.50-2.5 %0.0922.52611.8033.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,271.992,232.0047.8 %5.01,001.17386.6561.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,427.851,662.0051.5 %5.0639.86373.3541.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,448.049,768.63-119.6 %0.0960.26242.2574.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,459.152,623.0024.2 %5.0677.89152.0077.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,224.67745.0066.5 %5.045.0479.55-76.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,470.98929.0073.2 %5.0658.8833.5794.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,003.381,277.5057.5 %5.0506.75236.8953.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,136.283,735.219.7 %4.5734.94285.9561.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,172.311,632.70-39.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,591.022,545.0044.6 %5.01,058.21711.4032.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,319.301,634.0050.8 %5.0639.86330.6048.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,791.0210,815.43-125.7 %0.01,115.2694.7791.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,265.331,240.0089.0 %5.0582.81179.5569.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,887.602,935.0024.5 %5.0772.97454.3441.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,326.482,021.0039.2 %5.0601.83431.9728.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล4,534.531,498.0067.0 %5.0757.17512.5532.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,965.721,806.0039.1 %5.0430.690.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,330.859,859.99-5.7 %0.0370.01408.54-10.4 %0.0
รจจ.สตูล 29,982.9032,726.00-9.1 %0.0585.75436.9125.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,877.01622.0078.4 %5.0373.64114.0069.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,854.661,573.0059.2 %5.0791.99507.8535.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,786.171,333.0052.2 %5.0525.77208.0560.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,609.934,955.98-7.5 %0.0715.93437.9538.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,442.282,970.5033.1 %5.0601.832.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,516.894,261.3022.8 %5.0770.65655.0515.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล24,561.248,696.6164.6 %5.01,276.68333.4573.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,299.843,123.5427.4 %5.0280.96218.5522.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล54,932.1940,140.0026.9 %5.01,005.51511.1049.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล25,536.6913,155.5448.5 %5.0664.11978.51-47.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู37,124.4713,987.0062.3 %5.0577.04242.4358.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,150.9214,468.58-42.5 %0.01,288.801,192.707.5 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,441.052,068.6039.9 %5.0620.85610.531.7 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,714.47691.0074.5 %5.0354.62189.0546.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล34,345.3812,061.5664.9 %5.02,486.512,769.10-11.4 %0.0
รวม 442,578 274,125 38.06 % 35,729 22,458 37.14 %