จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,573.64759.0070.5 %5.0380.29208.3745.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,944.855,417.3039.4 %5.0125.16340.11-171.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง20,352.1710,109.7950.3 %5.071.29234.75-229.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,100.651,152.0062.8 %5.0589.45114.0080.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,275.042,189.0033.2 %5.0608.4747.2292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง14,843.927,248.6751.2 %5.02,586.12879.7066.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,729.80300.0092.0 %5.0139.789.1093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง4,935.041,573.0068.1 %5.0265.0480.7569.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,114.911,129.0072.6 %5.0275.5080.0371.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,003.07951.0076.2 %5.0315.4287.6072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,335.64683.0084.2 %5.0274.0879.7070.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,942.11429.0089.1 %5.0253.0186.6865.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,967.61650.0083.6 %5.0314.7479.5974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,751.23269.0092.8 %5.0263.8367.3774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,717.89606.0083.7 %5.0298.34109.0063.5 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,561.124,442.5961.6 %5.0770.76315.4059.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,446.613,990.2110.3 %5.01,102.891,126.70-2.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,101.941,962.0036.7 %5.0570.4492.2683.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง5,407.521,885.0065.1 %5.01,045.82989.405.4 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,180.481,150.0063.8 %5.0665.52395.2040.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,988.121,080.0063.9 %5.0589.45487.0017.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,442.041,596.0064.1 %5.01,142.48531.0553.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,301.733,036.00-31.9 %0.0550.62596.60-8.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,885.174,521.7623.2 %5.01,235.981,677.70-35.7 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,714.593,002.0119.2 %5.0836.66415.0450.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,127.5513,651.40-91.5 %0.01,426.16105.7592.6 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง163,168.63116,974.0028.3 %5.0442.771,008.35-127.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,652.213,065.0016.1 %5.0798.63514.7735.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,903.003,695.8637.4 %5.04,099.54614.6785.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,782.562,327.0051.3 %5.073.7166.759.4 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,235.77972.0070.0 %5.0684.530.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,832.961,098.0061.2 %5.0570.44158.4672.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,671.523,632.001.1 %0.5798.63333.7558.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,530.1326,485.60-305.6 %0.01,654.352,123.25-28.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,571.804,978.00-8.9 %0.01,331.08397.9570.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,159.811,871.0063.7 %5.0760.60500.6534.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง10,616.2212,083.33-13.8 %0.01,502.90160.5589.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,282.812,459.0042.6 %5.01,064.84655.5038.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,091.493,306.1819.2 %5.0969.77825.2514.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,511.222,489.0029.1 %5.0798.63114.0085.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,663.732,513.0031.4 %5.0969.77406.8058.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,202.193,056.004.6 %2.0627.49127.3079.7 %5.0
สพ.ตรัง12,566.3810,678.0015.0 %5.0966.12292.6069.7 %5.0
รจจ.ตรัง 156,082.2053,888.0165.5 %5.01,043.261,169.85-12.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,647.07601.0077.3 %5.0437.33129.2070.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,878.813,083.0020.5 %5.0912.73388.5557.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,946.561,160.0060.6 %5.0570.44266.9553.2 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,446.174,857.2410.8 %5.01,007.79478.8052.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,061.651,390.0054.6 %5.0665.52453.1531.9 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,779.945,678.14-18.8 %0.0798.62395.2050.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง14,757.714,737.9067.9 %5.0713.69244.7065.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)23,503.808,567.0663.6 %5.02,409.96634.5773.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 117,673.0712,244.9030.7 %5.01,227.10416.0066.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 231,557.6711,444.4063.7 %5.01,353.51903.4533.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,892.195,010.7727.3 %5.0321.98679.25-111.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง64,839.9443,565.0032.8 %5.01,048.37608.5042.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,922.2629,629.00-18.9 %0.0713.09879.70-23.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,714.9016,111.929.0 %4.5626.73584.856.7 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง16,813.7812,312.6226.8 %5.0576.78385.6533.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง52,068.3917,424.1066.5 %5.0668.10380.0043.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,195.257,935.0047.8 %5.0615.99326.8046.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด35,140.4320,628.0041.3 %5.0755.687,284.59-864.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,622.9318,613.00-75.2 %0.01,751.03849.2051.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง39,359.0220,791.0047.2 %5.0757.03388.6048.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,431.542,236.0034.8 %5.0855.66500.6541.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง3,007.241,097.0063.5 %5.0475.36188.1860.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง37,306.7111,743.0068.5 %5.03,989.868,773.35-119.9 %0.0
รวม 982,836 590,214 39.95 % 59,107 44,847 24.12 %