จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,715.921,139.0058.1 %5.0390.11133.6165.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง19,122.541,678.2791.2 %5.062.84149.63-138.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,960.574,500.00-13.6 %0.0748.99166.2577.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,891.121,640.0057.9 %5.0618.3239.3693.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง15,733.069,919.0237.0 %5.02,595.98518.8480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,229.74425.0090.0 %5.0328.4343.9486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,251.67436.0089.7 %5.0243.8534.8185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,828.82454.0088.1 %5.0247.5783.7966.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,651.74593.0083.8 %5.0241.2876.5368.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต4,041.38365.0091.0 %5.0383.9667.1982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,293.76310.0092.8 %5.0282.4667.1876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,958.77381.0090.4 %5.0145.8444.4469.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,959.84617.0084.4 %5.0185.1163.3465.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,324.785,096.60-17.8 %0.0867.45518.7040.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,579.13684.0073.5 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,739.772,120.0055.3 %5.0828.46472.1543.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,394.871,480.0056.4 %5.0465.87160.7965.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,538.831,300.0063.3 %5.0694.36679.252.2 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,518.702,411.0056.3 %5.0903.55948.10-4.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,169.382,943.00-35.7 %0.0498.30379.9023.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,337.284,461.0016.4 %5.01,359.92999.1126.5 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,949.223,684.0025.6 %5.0702.79568.2119.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,180.2711,768.1617.0 %5.01,207.81167.3286.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,662.022,240.2238.8 %5.0732.45483.5534.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,914.951,390.0027.4 %5.045.5490.25-98.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,977.68621.0079.1 %5.0447.1669.3584.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,053.22833.0072.7 %5.0485.20392.7219.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,469.382,761.6520.4 %5.0713.38177.6575.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง7,494.3836,255.55-383.8 %0.08,419.871,116.9986.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,918.436,376.00-7.7 %0.01,606.30327.3679.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,061.552,525.0037.8 %5.0561.63141.0874.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,904.497,723.13-30.8 %0.01,207.80111.7690.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,795.63659.0082.6 %5.0789.46522.5033.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,729.653,203.0014.1 %5.0827.49541.8134.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,916.451,149.0070.7 %5.0601.11227.7262.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,795.692,925.0039.0 %5.0903.56234.5074.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง7,012.594,555.1335.0 %5.0656.35114.1082.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,674.361,934.0083.4 %5.02,919.44328.9188.7 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 49,534.6030,003.1939.4 %5.0815.22539.6033.8 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 8,717.8511,179.31-28.2 %0.0398.02451.80-13.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,993.52854.0071.5 %5.0409.12280.0031.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,784.05685.2075.4 %5.0518.51142.5072.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,168.364,455.66-6.9 %0.0846.50302.3064.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง5,234.06743.0085.8 %5.01,017.65245.1075.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1116,492.6211,834.0289.8 %5.01,073.07489.2554.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 236,094.8810,434.2971.1 %5.01,167.32829.4028.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง26,343.993,745.0085.8 %5.0301.3332.3489.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง88,722.4053,148.0040.1 %5.01,537.04365.8576.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,481.0916,234.0040.9 %5.0694.38433.5237.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง200,517.6917,085.2091.5 %5.03,868.76521.2486.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,919.5710,380.2145.1 %5.0607.40331.4045.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน12,767.51217.6098.3 %5.0513.34592.59-15.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 41,610.0711,950.0071.3 %5.0525.74638.28-21.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง23,246.4720,670.0011.1 %5.01,670.661,586.535.0 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,358.112,296.8431.6 %5.0669.01299.1755.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,969.471,546.0047.9 %5.0443.76254.8742.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง17,789.7318,195.00-2.3 %0.04,179.882,056.5550.8 %5.0
รวม 891,498 359,212 59.71 % 56,577 22,025 61.07 %