จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,868.81440.0084.7 %5.0369.29108.3070.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,746.559,867.0033.1 %5.078.7333.6657.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,175.761,768.0044.3 %5.0521.42102.8180.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,368.612,265.0032.8 %5.0578.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,313.9414,935.0035.9 %5.02,308.94358.1584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,171.571,286.0075.1 %5.0230.2252.2577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,858.13362.0090.6 %5.0257.44160.5537.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,944.77646.0083.6 %5.0169.3414.3591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์4,013.12723.0082.0 %5.0198.0450.3574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก4,066.12440.0089.2 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,958.60420.0089.4 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,799.97411.0089.2 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,899.76296.0092.4 %5.0228.56122.5546.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,727.42396.0089.4 %5.0195.89173.8511.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,726.11240.0093.6 %5.0233.41168.1528.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,418.86352.0092.0 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,937.10309.0092.2 %5.0250.2195.0062.0 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี11,314.994,578.0159.5 %5.0491.82211.8556.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,223.141,747.0071.9 %5.0806.68389.5051.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,569.26800.0077.6 %5.0439.80266.0039.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,580.021,360.0075.6 %5.01,415.191,545.65-9.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,247.031,483.0054.3 %5.0559.47378.1032.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,429.83988.0071.2 %5.0578.48404.7030.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,450.922,198.0050.6 %5.0749.61491.4334.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,707.732,815.0024.1 %5.0537.50456.0015.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,649.843,726.4034.0 %5.01,434.20943.3534.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,545.152,469.4130.3 %5.0673.55104.5084.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี15,174.6412,411.0118.2 %5.01,301.09166.0987.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,287.132,569.6040.1 %5.0920.76210.2377.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,963.641,438.0051.5 %5.047.5434.3027.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,610.731,080.0070.1 %5.0616.5256.0590.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,944.72286.0090.3 %5.0445.37168.1562.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,242.803,879.988.6 %4.0806.68146.4081.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,900.871,060.0086.6 %5.01,890.594,032.95-113.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี9,329.404,947.0047.0 %5.01,947.64748.2261.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,600.511,300.0063.9 %5.0749.61248.4266.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี10,449.287,348.0029.7 %5.01,510.2776.0095.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,596.711,328.0088.5 %5.0597.50327.0245.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,951.861,680.0057.5 %5.0806.68418.0048.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี7,091.631,280.0082.0 %5.0996.82197.6080.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,933.002,514.0049.0 %5.01,015.85583.2342.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,927.812,186.0025.3 %5.0426.36131.4569.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี34,506.1411,521.0066.6 %5.0581.62364.8037.3 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี69,501.7544,162.8136.5 %5.0912.27423.2553.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,198.351,320.0058.7 %5.0417.95351.3115.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,354.173,615.3932.5 %5.01,034.87323.8968.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี4,024.781,699.8057.8 %5.0692.56294.5057.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,380.346,203.5453.6 %5.01,244.04419.7566.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,587.572,500.0045.5 %5.01,034.8794.0090.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,640.11754.5290.1 %5.01,072.90517.7551.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,602.001,601.0078.9 %5.0991.51314.5768.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 184,241.9110,290.7887.8 %5.0718.10589.0018.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 231,049.5211,421.5063.2 %5.0854.10983.70-15.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 355,607.3811,336.6779.6 %5.0711.48762.67-7.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,510.745,238.3319.5 %5.0345.97233.7032.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี57,374.3132,628.0043.1 %5.0998.74978.702.0 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี42,662.8720,441.0052.1 %5.0691.14600.4013.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี63,177.4230,736.0051.3 %5.0566.99315.4044.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี78,278.2814,310.1481.7 %5.0616.61607.051.6 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี51,279.431,496.0097.1 %5.0570.131,175.30-106.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี29,380.2921,565.8026.6 %5.0604.781,496.15-147.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,965.2415,172.71-8.6 %0.01,373.481,791.13-30.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,362.072,219.2034.0 %5.0559.47154.7172.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,199.47827.0074.2 %5.0350.28718.20-105.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี48,438.0911,142.0077.0 %5.06,743.8311,358.86-68.4 %0.0
รวม 960,040 364,832 62.00 % 51,768 39,368 23.95 %