จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,173.07204.0095.1 %5.0501.65253.8549.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,044.044.7599.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา24,191.945,063.8079.1 %5.0381.67174.4254.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)62,255.2810,897.1782.5 %5.0983.01566.9342.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,988.521,776.0040.6 %5.0293.52236.5519.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา4,570.77135.0097.0 %5.0470.3546.5290.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา25,062.3017,519.0030.1 %5.01,890.86444.2776.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,826.24531.0086.1 %5.0172.9293.1046.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,862.32502.0087.0 %5.0220.3790.2559.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,783.41376.0090.1 %5.0245.06107.3556.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,776.63539.0085.7 %5.0258.15111.1556.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,752.91286.0092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง4,053.74520.0087.2 %5.0300.3479.8073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6361.7587.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง12,124.298,980.5925.9 %5.0998.36547.6045.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,380.392,047.5039.4 %5.0610.14406.6033.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.7477.9080.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,054.622,111.0058.2 %5.01,344.341,730.90-28.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,981.781,532.0061.5 %5.0659.20173.8573.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา4,144.922,065.0050.2 %5.0653.78549.5615.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา9,340.632,352.0074.8 %5.01,281.031,182.757.7 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา7,967.387,006.0012.1 %5.01,464.32440.1269.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา5,026.07655.0087.0 %5.01,281.31910.1029.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,178.272,310.0027.3 %5.0615.75158.0474.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,782.8614,017.095.2 %2.51,376.39304.6277.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,233.643,215.0024.1 %5.0977.05250.6974.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,658.24803.0069.8 %5.0463.6276.6383.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,988.78608.0079.7 %5.0501.65409.9418.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา4,273.294,169.002.4 %1.0939.02472.0049.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา10,600.0944,217.80-317.1 %0.01,795.921,123.2037.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,805.585,317.8050.8 %5.02,137.03571.6773.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,769.201,752.0053.5 %5.0668.97254.3562.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา11,129.429,943.4710.7 %5.01,189.13143.5087.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,654.791,607.0086.2 %5.0672.79328.6151.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,757.984,044.71-7.6 %0.0920.00264.5871.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,416.732,552.0052.9 %5.0767.92108.6485.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,979.452,753.0954.0 %5.0958.03399.0058.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา11,328.762,665.2676.5 %5.0539.6839.9492.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา11,113.683,632.0067.3 %5.0931.85736.1621.0 %5.0
รจก.ยะลา 54,602.5451,575.795.5 %2.51,057.13665.1037.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,737.734,082.5513.8 %5.0653.78234.2964.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,779.322,773.0026.6 %5.0656.95182.4072.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,748.371,705.0038.0 %5.0421.20212.8049.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,338.864,834.50-11.4 %0.0996.07489.8550.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,380.811,436.0067.2 %5.01,091.15150.5686.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา12,760.988,272.4635.2 %5.01,021.43686.9832.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา21,299.614,600.1078.4 %5.0443.2733.0792.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต315,778.875,297.4866.4 %5.01,861.82648.3965.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 178,737.9820,345.5174.2 %5.0995.32587.4341.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 231,523.2811,371.0263.9 %5.01,121.93490.8056.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 295,758.222,915.7197.0 %5.0537.35591.85-10.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา65,880.5941,408.0137.1 %5.01,276.041,004.1521.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา34,408.3222,093.0135.8 %5.0648.50379.8641.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา21,611.8110,392.0051.9 %5.0613.47273.1355.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน24,830.9215,192.0038.8 %5.0649.551,539.00-136.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,496.4911,914.0060.9 %5.0937.52313.3866.6 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา11,775.3516,396.46-39.2 %0.02,901.452,668.658.0 %4.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา54,273.1538,792.0428.5 %5.0958.28256.5773.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,575.513,991.0012.8 %5.0843.94529.1537.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,207.20133.0094.0 %5.0205.91234.69-14.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา83,595.7720,014.0076.1 %5.021,480.7813,756.2636.0 %5.0
รวม 979,090 468,240 52.18 % 72,765 39,860 45.22 %