จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,460.651,901.0045.1 %5.0462.22201.7156.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,891.2219,250.09-38.6 %0.076.90164.56-114.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส17,940.6110,507.0041.4 %5.0101.7014.7285.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,204.445,013.17-56.4 %0.0519.27209.7059.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,402.551,715.0049.6 %5.0388.4543.2288.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส12,061.7710,260.0014.9 %5.02,858.24789.4572.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,730.82775.0079.2 %5.0205.6596.4853.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,784.26479.0087.3 %5.0181.4896.6846.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,689.0013.0099.6 %5.0160.3867.6757.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,508.45385.0091.5 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ4,088.75477.0088.3 %5.0275.6390.8367.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,680.40621.0083.1 %5.0329.2487.9973.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,703.83516.0086.1 %5.0362.7689.9175.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,831.79315.0091.8 %5.0433.7554.1187.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,627.71912.0080.3 %5.0406.6389.6678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,961.40545.0086.2 %5.0252.0069.3972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,069.1113.0098.8 %5.0222.4961.7572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,624.76331.0090.9 %5.0187.7081.9656.3 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,235.2824,045.60-134.9 %0.01,063.64255.3576.0 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,172.6714,108.01-15.9 %0.0720.09216.6069.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,800.435,527.0053.2 %5.0728.45553.8524.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,972.241.00100.0 %5.0390.27247.0036.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,673.42569.0078.7 %5.0402.7463.8384.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,789.57828.0070.3 %5.0500.83339.1532.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,854.821,028.8064.0 %5.0519.22108.0379.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส13,913.354,729.0066.0 %5.01,679.25859.7548.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,629.141,156.0068.1 %5.0747.46492.6034.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส7,370.34946.4087.2 %5.0705.17584.2517.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,414.882,345.0046.9 %5.01,051.721,258.75-19.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,242.8511,464.19-411.1 %0.0502.141,160.70-131.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,919.132,837.0027.6 %5.0899.60385.6457.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,443.461,067.7069.0 %5.0766.48627.9518.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส10,295.2110,796.00-4.9 %0.01,298.93436.8666.4 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส96,454.71118,822.56-23.2 %0.0644.29634.901.5 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,577.711,801.0049.7 %5.0728.45678.746.8 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส12,069.334,940.0059.1 %5.071.9267.416.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,573.561,796.0049.7 %5.0728.4535.4795.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,696.68872.0067.7 %5.0519.27216.0558.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส27,053.773,494.0087.1 %5.09,913.18225.1397.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส16,510.6534,761.00-110.5 %0.03,504.783,682.03-5.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,608.775,050.0010.0 %5.01,508.102,469.36-63.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,486.061,901.0057.6 %5.0652.40167.3274.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส6,354.188,534.00-34.3 %0.01,726.25240.4086.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส8,149.531,067.0086.9 %5.0690.42938.60-35.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,274.495,471.00-28.0 %0.0994.67781.8521.4 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,278.062,463.0042.4 %5.0842.54278.0567.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส5,049.133,088.0038.8 %5.01,298.93420.6267.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,998.842,393.0020.2 %5.0538.2963.1988.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส14,431.847,836.0045.7 %5.0602.51247.1359.0 %5.0
รจจ.นราธิวาส 49,000.0533,259.9032.1 %5.0817.47808.171.1 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,669.144,970.00-35.5 %0.0614.35233.6862.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,305.573,636.0015.6 %5.01,032.70418.0059.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,202.071,905.0040.5 %5.0576.32250.8056.5 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,409.044,979.6522.3 %5.01,241.85504.4559.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,826.292,785.0042.3 %5.01,203.85727.6939.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส5,053.974,463.5211.7 %5.0899.59802.9010.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1113,198.0213,849.3987.8 %5.01,200.491,085.629.6 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 278,310.6511,770.4885.0 %5.01,846.571,524.7517.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 310,087.468,322.9017.5 %5.0963.36833.1513.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)11,127.549,412.0015.4 %5.02,574.08463.9482.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,588.593,453.00-117.4 %0.0400.97472.49-17.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส31,729.459,300.0070.7 %5.0816.91524.5835.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก75,986.9116,953.0077.7 %5.0850.131,050.90-23.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,336.6715,648.00-38.0 %0.01,935.372,631.57-36.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,760.862,405.8536.0 %5.0785.50327.7558.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,863.902,118.0026.0 %5.0443.22302.0431.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส68,032.4620,604.0069.7 %5.06,072.2213,959.75-129.9 %0.0
รวม 895,044 509,602 43.06 % 68,841 47,970 30.32 %