จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,841.40769.0072.9 %5.0399.96297.2825.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,411.975,002.0032.5 %5.044.5292.47-107.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,457.673,038.6012.1 %5.0383.01225.1441.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,499.981,863.0046.8 %5.0609.1382.7286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,849.224,885.7628.7 %5.01,293.711,020.6621.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,520.74854.0081.1 %5.0418.9773.6082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,148.17710.0082.9 %5.0251.3199.3260.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,156.48568.0086.3 %5.0393.0599.6474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,332.50839.0080.6 %5.0551.2753.1690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,186.64824.0080.3 %5.0258.0898.7161.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,074.51470.0088.5 %5.0338.9298.4571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,139.59528.0087.2 %5.0220.76100.3554.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,603.968,801.00-2.3 %0.0735.0252.2592.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,148.405,042.372.1 %1.0875.361,033.65-18.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,054.18841.0072.5 %5.0437.99525.26-19.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ4,074.912,340.0042.6 %5.0837.3325.5097.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,378.541,292.0061.8 %5.0571.10595.48-4.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,972.441,006.0066.2 %5.0457.01653.87-43.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,812.39765.0079.9 %5.0742.25687.937.3 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,660.631,082.0034.8 %5.0381.97380.000.5 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,529.812,752.4039.2 %5.01,008.47482.1452.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,731.242,745.0026.4 %5.0685.20113.9183.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ15,598.086,927.0155.6 %5.01,186.18446.6562.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,907.932,026.0058.7 %5.0666.18671.40-0.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,608.78960.0073.4 %5.0666.1868.4089.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,214.00706.0078.0 %5.0495.04297.6639.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,644.723,700.00-1.5 %0.0647.17230.0964.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,335.008,373.0048.7 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,542.384,582.0052.0 %5.01,122.57758.1032.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ6,037.282,722.0054.9 %5.01,521.90494.3867.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,441.601,949.0056.1 %5.0685.20253.6563.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,663.22525.0095.5 %5.0552.09180.0267.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,619.112,960.0018.2 %5.0647.17852.87-31.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ6,156.252,731.0055.6 %5.0894.37620.1830.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ7,340.121,050.0085.7 %5.0799.29519.9534.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,849.291,573.0044.8 %5.0457.0188.4480.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ12,010.522,331.0080.6 %5.0938.62609.2635.1 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 41,039.3434,610.6015.7 %5.0762.90654.0014.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,059.60840.0072.5 %5.0437.99415.415.2 %2.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,996.692,484.5037.8 %5.0571.10296.4048.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,625.841,299.0076.9 %5.01,407.81134.0090.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,442.632,697.00-10.4 %0.0628.15502.8419.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,401.051,018.3776.9 %5.0932.41269.4571.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,693.954,457.88-20.7 %0.0685.20279.1859.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ150,801.2513,218.8991.2 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,958.743,555.0055.3 %5.0296.75789.90-166.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา64,205.383,977.0093.8 %5.0751.08672.6010.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ31,524.9317,124.0045.7 %5.0612.83589.003.9 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ12,245.3118,616.00-52.0 %0.01,513.092,036.16-34.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,336.631,169.0065.0 %5.0609.13608.940.0 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,959.081,042.0064.8 %5.0399.96253.6536.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,508.4811,163.0036.2 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 560,353 207,405 62.99 % 43,193 24,554 43.15 %