จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,477.05975.0072.0 %5.0268.7765.7975.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,326.394,670.79-40.4 %0.0401.84199.5050.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,757.161,808.0051.9 %5.0496.9681.2383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี8,420.366,885.1418.2 %5.01,561.85611.3760.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี5,064.60997.0080.3 %5.0214.2649.4076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,082.241,221.0070.1 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,642.27682.0087.9 %5.0153.6639.9074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,131.951,079.0073.9 %5.0157.6161.9860.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,318.20415.0090.4 %5.0154.9662.7159.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,158.80441.0089.4 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,774.472,850.0024.5 %5.0520.15646.93-24.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,497.162,566.0042.9 %5.0820.20571.4630.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,572.691,818.0049.1 %5.0477.94388.1018.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,083.601,290.0058.2 %5.0306.80271.8511.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี5,007.651,748.7965.1 %5.0915.31914.160.1 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,882.174,903.00-160.5 %0.0350.00471.84-34.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,560.644,943.00-8.4 %0.0877.24795.509.3 %4.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี14,449.7512,730.4111.9 %5.01,257.56168.7686.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,934.772,196.0044.2 %5.0573.02418.0027.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,282.881,295.0060.6 %5.0496.9633.5893.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,018.031,483.0050.9 %5.0325.81212.8734.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,961.623,340.0015.7 %5.0568.60135.9376.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,079.126,581.40-8.3 %0.01,162.482,595.39-123.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,597.736,280.004.8 %2.01,428.74584.0959.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,666.353,305.0029.2 %5.0361.30336.306.9 %3.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี8,628.859,120.74-5.7 %0.01,181.5326.8897.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,844.851,475.0087.5 %5.0367.82404.70-10.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,987.332,936.0726.4 %5.0630.07294.2553.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,616.583,001.00-85.6 %0.0582.59391.1432.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี5,006.102,280.6254.4 %5.0592.040.9599.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,656.953,500.644.3 %2.0458.8955.2088.0 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,610.022,093.0042.0 %5.0534.99195.4563.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 55,409.8150,000.559.8 %4.5677.50988.40-45.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,988.021,698.0043.2 %5.0268.77152.0043.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,720.941,883.0049.4 %5.0534.99443.2117.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,108.341,614.0048.1 %5.0278.00236.4714.9 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,974.004,809.713.3 %1.5687.12464.6432.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,756.222,815.5125.0 %5.0534.99187.0765.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,275.545,844.0029.4 %5.02,246.43355.5284.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี11,206.168,217.9326.7 %5.0751.45440.2841.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)35,558.015,852.2583.5 %5.07,757.86348.5995.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี3,017.043,571.00-18.4 %0.0226.27285.44-26.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี54,881.0619,744.5064.0 %5.0861.79489.2543.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 237,719.1114,040.0062.8 %5.0498.62460.107.7 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี90,657.8219,701.0078.3 %5.0524.83920.42-75.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี23,823.9123,800.000.1 %0.5445.231,661.98-273.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี32,590.8416,656.0048.9 %5.0352.51309.9012.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,383.0014,031.00-23.3 %0.01,013.89865.1814.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,471.492,705.0022.1 %5.0482.09326.9632.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,272.69864.0083.6 %5.0306.80241.0421.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี41,025.088,645.7278.9 %5.02,227.974,217.92-89.3 %0.0
รวม 589,937 307,404 47.89 % 39,240 24,613 37.28 %