จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,323.78911.0072.6 %5.0145.60170.24-16.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท16,021.329,594.5040.1 %5.0127.5686.2432.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,735.662,391.0036.0 %5.0563.42227.7959.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,439.372,640.0023.2 %5.0544.4023.0195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท11,408.3412,246.00-7.3 %0.02,503.02496.5680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,271.75747.0082.5 %5.0187.00115.3738.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา5,235.09968.0081.5 %5.0190.8760.9468.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,189.99652.0084.4 %5.0172.7368.7260.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,668.60815.0085.6 %5.0259.3150.2580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,347.771,175.0073.0 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง3,334.21283.0091.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,329.894,177.003.5 %1.5811.88541.7833.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,801.47646.0076.9 %5.0335.64191.6742.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,822.692,425.0049.7 %5.0829.64453.9845.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,101.585,387.77-31.4 %0.0787.92140.0282.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1254,834.2631,531.7442.5 %5.018,873.772,850.0084.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,310.302,474.0025.3 %5.0506.34437.0013.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท6,306.065,155.0018.3 %5.01,438.151,406.362.2 %1.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท34,332.6919,568.0643.0 %5.01,526.88419.7172.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,016.535,104.99-27.1 %0.01,104.55114.9289.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,323.1627.1098.8 %5.0440.10567.08-28.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,973.784,196.0015.6 %5.01,207.351,165.663.5 %1.5
ส.ป.ก.ชัยนาท3,666.713,690.00-0.6 %0.0715.55213.7570.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,569.512,837.1520.5 %5.01,176.493,110.47-164.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,190.502,649.0049.0 %5.0886.69320.2963.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,437.901,521.0065.7 %5.0867.59362.5658.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,553.132,113.0040.5 %5.0620.4764.8389.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท83,187.651,530.0098.2 %5.04,557.37272.8494.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,049.884,643.10-14.6 %0.0734.56295.7159.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท6,075.856,210.00-2.2 %0.01,209.96454.5162.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท15,146.115,006.0066.9 %5.01,533.24615.1359.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,819.410.00100.0 %5.0438.56154.1164.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,579.8111,144.67-99.7 %0.01,095.87114.0089.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,771.924,265.0066.6 %5.0658.50494.0025.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท5,082.564,043.2020.4 %5.0696.50255.3063.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท5,114.946,001.00-17.3 %0.01,057.81204.5580.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,826.623,469.009.3 %4.51,320.3264.2395.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,324.133,042.008.5 %4.0487.3635.4092.7 %5.0
สพ.ชัยนาท12,464.871,377.0089.0 %5.0563.42291.7748.2 %5.0
รจจ.ชัยนาท 41,456.5829,989.0027.7 %5.0611.06387.2236.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,361.963,347.750.4 %0.5430.31191.2755.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,653.693,074.0015.9 %5.0621.46380.6538.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,187.352,760.0013.4 %5.0449.32296.5034.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,438.885,112.7520.6 %5.0734.56333.5554.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,699.962,212.0040.2 %5.0601.4517.2097.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,157.214,353.16-37.9 %5.0783.77312.9360.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท418,731.818,907.1397.9 %5.01,251.38448.7164.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,454.393,167.5041.9 %5.0299.79547.65-82.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท84,299.3669,387.0017.7 %5.01,294.55631.0251.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท191,655.6929,140.0084.8 %5.03,348.321,045.2568.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม96,190.7410,972.7688.6 %5.0535.63903.94-68.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,379.161,537.0083.6 %5.01,343.981,369.43-1.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,749.851,025.6372.6 %5.0556.35437.8521.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท5,119.911,675.0067.3 %5.0315.51321.91-2.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท55,728.5215,220.2772.7 %5.02,649.043,204.49-21.0 %0.0
รวม 1,303,436 366,081 71.91 % 67,321 27,714 58.83 %