จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,019.2653.0098.2 %5.0395.33110.9171.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,364.445,121.42-17.3 %0.0757.97217.7571.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,250.431,924.0040.8 %5.0604.5457.2790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี23,915.1822,072.607.7 %3.54,104.83697.4883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,343.953,052.8451.9 %5.0355.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,342.831,282.0070.5 %5.0362.5444.2987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,591.072,074.0054.8 %5.0233.6675.6367.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,312.091,411.0067.3 %5.0246.2835.4385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,189.341,252.0070.1 %5.0267.2954.8179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,245.92713.0083.2 %5.0186.3671.0361.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,930.661,209.0069.2 %5.0297.8078.7073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,875.90930.0076.0 %5.0139.4054.1361.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,021.571,402.0065.1 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,144.04555.0086.6 %5.0191.7723.5187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,929.4677.0098.0 %5.0194.740.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,765.34459.0087.8 %5.0294.6670.7776.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,950.70997.0074.8 %5.0165.3164.1461.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,534.287,913.37-43.0 %0.01,176.34900.6023.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี5,586.131,806.0067.7 %5.0927.82185.2580.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,910.391.00100.0 %5.0623.56603.183.3 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,073.621.00100.0 %5.0509.50370.6527.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,204.953,164.0024.8 %5.0832.721,446.76-73.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,313.123,539.40-53.0 %0.0468.37744.55-59.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,296.482,985.0043.6 %5.01,346.131,145.2314.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,427.124,633.00-4.7 %0.0889.75374.5357.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,691.3421,168.00-98.0 %0.01,365.22377.4272.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,005.2610,706.73-7.0 %0.02,746.85230.8591.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,651.41135.0096.3 %5.0858.04414.3451.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,941.626,859.39-15.4 %0.01,555.03117.8292.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 211,226.7510,541.026.1 %3.03,775.73755.2580.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,506.528,683.398.7 %4.02,898.6771.2597.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,221.26871.0079.4 %5.0604.5184.1286.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,196.272,262.4029.2 %5.0490.41465.345.1 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,667.22191.0094.8 %5.0775.72437.6843.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี9,425.227,766.0017.6 %5.01,270.071,733.72-36.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี10,333.034,850.0053.1 %5.01,422.20759.2946.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,214.75456.5289.2 %5.0718.61190.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,905.0313,230.93-2.5 %0.02,107.00107.1894.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,331.232,515.0024.5 %5.0604.54196.5367.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,785.802,976.0021.4 %5.0781.72681.1512.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,777.812,725.0043.0 %5.0908.77423.7053.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,829.114,182.0013.4 %5.01,041.88457.2356.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี6,120.164,272.0030.2 %5.0680.5747.1393.1 %5.0
สพ.สระบุรี15,507.1311,150.5128.1 %5.0590.51454.9523.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี67,569.5764,718.014.2 %2.01,003.37477.9552.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,711.1968.0097.5 %5.0420.40161.5061.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,760.885,524.834.1 %2.0813.69474.9141.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,815.602,196.0042.4 %5.0661.56407.3538.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,835.397,467.424.7 %2.01,517.31548.1563.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,325.081,260.0070.9 %5.01,022.90156.2084.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,437.015,597.63-3.0 %0.0699.59517.9626.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 143,684.8617,092.5760.9 %5.0926.58391.8457.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒44,776.6014,869.3866.8 %5.01,516.69586.8961.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,410.125,090.9855.4 %5.0351.04547.44-55.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี95,855.84132,062.00-37.8 %0.01,473.12411.3572.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก33,623.9528,560.0015.1 %5.0760.05638.2516.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์49,517.3768,181.99-37.7 %0.01,072.731,373.36-28.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี105,353.7868,560.0034.9 %5.0731.031,133.52-55.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี32,382.5227,408.0015.4 %5.0716.20720.77-0.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี49,051.9125,092.0048.8 %5.0596.77381.1036.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค52,291.9531,092.0040.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี17,318.0920,925.51-20.8 %0.01,811.071,575.0513.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,600.6612,043.46-3.8 %0.03,037.771,843.6539.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี26,507.5520,038.0024.4 %5.01,057.16300.2071.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,251.534,697.0024.9 %5.01,003.881,083.90-8.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,033.991,655.0045.5 %5.0490.43168.0865.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,188.4810,841.0073.0 %5.03,494.493,470.680.7 %0.5
รวม 983,179 759,210 22.78 % 66,105 32,804 50.38 %