จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,592.841.00100.0 %5.0456.89160.3464.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 788,429.6740,164.0054.6 %5.0357.76321.1610.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,782.387,371.0070.3 %5.061.450.9598.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5490.7353.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,119.142,087.0033.1 %5.0666.07100.8284.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,716.942,018.0025.7 %5.0551.9768.4287.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,824.699,905.6071.6 %5.02,814.88500.7282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี6,237.091,117.0082.1 %5.0280.6564.3777.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,959.64695.0082.4 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,727.12467.0087.5 %5.0286.9054.8380.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,623.34610.0083.2 %5.0189.4653.5671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,611.93380.0089.5 %5.0176.6554.8968.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,783.11316.0091.6 %5.0306.6153.4882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,399.19592.0086.5 %5.0369.1954.5885.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,506.84601.0082.9 %5.0380.2654.1985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,635.85651.0082.1 %5.0253.2353.2879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,767.13329.0091.3 %5.0215.6851.0776.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,275.306,532.0010.2 %5.01,190.98369.3269.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,711.142,633.6929.0 %5.0932.29739.9820.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,530.02883.0065.1 %5.0496.34234.6452.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,469.74554.0077.6 %5.0363.66380.27-4.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,711.312,672.0043.3 %5.0970.32357.8363.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,247.531,430.0056.0 %5.0723.12124.6682.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,918.592,008.0031.2 %5.0628.04381.6339.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,149.732,959.0028.7 %5.01,122.45709.4436.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,124.793,833.507.1 %3.51,065.40308.0371.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,099.062,853.0044.0 %5.01,419.53579.9759.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,495.051,886.0046.0 %5.0856.23148.0882.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,992.8612,619.61-40.3 %0.01,597.85158.0690.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,475.331,631.0053.1 %5.0799.18953.34-19.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,111.491,122.0063.9 %5.0780.1653.2393.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,794.92549.0080.4 %5.0590.00278.5552.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,788.774,482.00-18.3 %0.0951.31231.8075.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ17,453.3126,059.01-49.3 %0.03,176.181,951.7638.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,685.926,259.00-33.6 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,580.152,012.0043.8 %5.0742.13382.9348.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,585.288,334.74-81.8 %0.01,160.48301.0074.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,158.931,993.0052.1 %5.0628.04282.6155.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,914.072,711.0030.7 %5.0970.22501.8248.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,851.121,367.0076.6 %5.0894.26397.6355.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,375.512,548.0041.8 %5.01,141.47540.4352.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,018.733,306.00-9.5 %0.0647.050.9599.9 %5.0
สพ.จันทบุรี11,746.118,122.0030.9 %5.0414.13304.9626.4 %5.0
รจจ.จันทบุรี 62,292.5275,241.00-20.8 %0.0899.44507.3443.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 16,814.0010,392.8438.2 %5.0527.50632.74-20.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,879.383,347.00-16.2 %0.0551.9753.4390.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,190.193,407.0018.7 %5.01,028.65617.6840.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,159.442,110.0033.2 %5.0723.12197.8672.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,072.752,967.0041.5 %5.01,046.39353.7866.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,939.932,666.0055.1 %5.01,008.36380.0362.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,124.012,868.008.2 %4.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)7,810.686,487.2016.9 %5.01,959.50513.8773.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 137,721.2615,211.4859.7 %5.01,001.12180.5082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 223,896.0810,699.8055.2 %5.01,519.14572.6662.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,115.464,689.54-13.9 %0.0316.51354.29-11.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี74,026.3294,389.00-27.5 %0.01,426.66963.5432.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,934.7812,360.0043.7 %5.0725.62346.7552.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม26,509.7612,960.0051.1 %5.0698.14559.4919.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว24,609.5213,339.0045.8 %5.0761.33407.8546.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,123.4715,924.0165.5 %5.01,708.491,948.65-14.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,109.072,408.0022.5 %5.0704.1042.9293.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,715.86966.0064.4 %5.0513.94221.1857.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี133,735.6718,502.7586.2 %5.053,618.332,667.0995.0 %5.0
รวม 835,762 489,600 41.42 % 104,554 24,329 76.73 %