จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,645.28793.0070.0 %5.0347.10114.0067.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,764.674,563.92-21.2 %0.0632.3426.2295.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,474.9858.0098.3 %5.0499.18104.6179.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,734.498,960.8039.2 %5.01,666.04626.7862.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,642.36858.0081.5 %5.0237.45120.1349.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,639.281,368.0070.5 %5.0266.0860.6277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,383.58506.0088.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48113.1054.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,471.722,275.3234.5 %5.0651.27450.9130.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,337.721,463.0056.2 %5.0556.2792.1583.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,824.972,075.0045.8 %5.0822.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,328.362,241.0032.7 %5.0556.27142.9074.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก4,868.941,221.0074.9 %5.0499.23413.2617.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,072.932,361.0081.9 %5.01,012.66730.5227.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,285.394,009.44-75.4 %0.0481.63311.7435.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,661.023,565.0023.5 %5.0993.64638.6535.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,867.032,862.1226.0 %5.0670.37215.0067.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก8,371.1912,165.04-45.3 %0.01,564.120.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,533.441,706.0051.7 %5.0632.34216.2065.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,702.101,174.0068.3 %5.0613.32119.7080.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,970.33897.0069.8 %5.0461.19178.6561.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,654.712,201.0039.8 %5.0670.37226.6466.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,134.7621,521.00-319.1 %0.01,183.802,411.46-103.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,447.736,098.00-11.9 %0.01,354.95528.1961.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,657.981,806.0061.2 %5.01,050.69144.9286.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก18,608.9215,249.5118.1 %5.02,267.71108.1095.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,280.101,428.0056.5 %5.0499.23196.1060.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,611.462,224.0038.4 %5.0670.33429.1836.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,430.431,704.0050.3 %5.0594.31226.0262.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก5,795.422,139.0063.1 %5.0860.53590.2731.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,362.873,345.000.5 %0.5413.48116.4171.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,314.711,480.0055.4 %5.0594.31361.0439.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก700,362.3819,832.0097.2 %5.06,041.981,244.9879.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,825.321,817.0035.7 %5.0366.11231.0536.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,240.601,439.0055.6 %5.0556.27385.7330.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,502.001,310.0062.6 %5.0404.15206.3748.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,762.004,519.315.1 %2.5784.47164.0679.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,398.031,308.0075.8 %5.0822.50105.3787.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,238.223,414.10-5.4 %0.0499.2317.7896.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก32,257.3115,867.1250.8 %5.01,182.66623.9147.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก426.564,217.50-888.7 %0.0265.20275.40-3.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก67,649.4292,308.00-36.5 %0.01,146.781,073.906.4 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก48,968.2321,114.0056.9 %5.0469.071,243.76-165.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์49,662.1715,396.0069.0 %5.0488.99690.46-41.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก10,259.2217,284.17-68.5 %0.01,239.381,020.4917.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,460.131,951.0043.6 %5.0594.31485.3518.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,818.331,013.0064.1 %5.0366.11394.71-7.8 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก38,229.6810,634.9372.2 %5.02,351.728,729.09-271.2 %0.0
รวม 1,136,939 327,743 71.17 % 40,330 26,907 33.28 %