จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,834.06964.0066.0 %5.0791.40184.0676.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา25,993.1926,812.00-3.2 %0.0141.28244.29-72.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,758.05636.3094.1 %5.0109.4958.7946.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,814.995,979.00-24.2 %0.01,437.94300.2079.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,326.981,976.0040.6 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,666.312,010.0073.8 %5.0398.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 917,130.438,831.9048.4 %5.03,439.01777.1077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 215,002.9114,132.105.8 %2.52,887.791,244.6556.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 129,332.2247,052.00-60.4 %0.06,945.321,180.9583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,977.894,903.3538.5 %5.0648.91142.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0364.3138.0089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,808.51174.0095.4 %5.0200.2313.3793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,315.041,215.0071.8 %5.0357.7383.9476.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,171.04932.0082.0 %5.0243.5945.7081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,456.57548.0087.7 %5.0241.8930.6987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,873.06659.0083.0 %5.0449.5630.8193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,218.51603.0085.7 %5.0259.4334.1286.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,875.32860.0077.8 %5.0393.4873.8181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,217.09594.0085.9 %5.0249.7874.2570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,878.63499.0087.1 %5.0278.7271.7774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,831.45832.0078.3 %5.0171.0415.1691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,955.92364.0090.8 %5.0234.6416.6192.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,990.98435.0089.1 %5.0440.3882.3881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,876.47980.0074.7 %5.0281.0389.1168.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,784.43381.0089.9 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,785.00576.0084.8 %5.0278.1548.4582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,965.38818.0079.4 %5.0332.7536.4589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,077.541,201.9676.3 %5.0560.87141.0874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน5,907.19844.0085.7 %5.01,231.08107.5291.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,446.411.00100.0 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,980.981,034.0074.0 %5.0450.1388.4680.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,413.94726.0083.6 %5.0388.36106.2572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,144.03897.0078.4 %5.0403.2086.1878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,794.56484.0087.2 %5.0344.4432.5890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,696.23248.0093.3 %5.0314.0714.5895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,721.37457.0087.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,850.948,177.95-4.2 %0.02,737.821,226.7755.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,331.935,026.9639.7 %5.02,731.03515.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่3,144.611,015.0067.7 %5.0976.28342.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,702.76973.0064.0 %5.0507.80351.5030.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,888.002,482.5014.0 %5.0647.99304.0053.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,409.022,522.7026.0 %5.01,000.57214.7078.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,802.27786.0072.0 %5.0390.00342.0012.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,965.38903.0069.5 %5.0616.21342.0044.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,522.753,730.00-5.9 %0.0943.52523.9844.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,020.705,693.00-13.4 %0.01,494.99751.4549.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,561.561,662.0853.3 %5.01,514.7495.0093.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,327.821,333.0059.9 %5.0981.56231.9076.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 870,434.3088,677.00-25.9 %0.025,799.968,475.5067.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,986.891,890.0052.6 %5.0896.57144.9483.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,187.61521.0083.7 %5.0924.51675.4526.9 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,432.216,475.00-19.2 %0.02,355.121,912.7518.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,213.177,344.2451.7 %5.04,765.743,244.5931.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์103,758.85680,117.88-555.5 %0.03,814.663,389.0511.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,248.8215,058.00-5.7 %0.01,754.752,930.30-67.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,742.827,234.00-163.7 %0.0731.071,350.78-84.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,110.46267.0096.2 %5.02,540.87812.2468.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)9,683.7511,403.21-17.8 %0.02,388.741,125.7552.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,201.893,494.8616.8 %5.01,441.620.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา14,207.6833,734.08-137.4 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 460,386.9116,658.0796.4 %5.0406.15681.35-67.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)14,479.2229,962.24-106.9 %0.04,473.194,678.75-4.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)10,943.3211,950.00-9.2 %0.02,726.60741.0072.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,416.782,566.0041.9 %5.01,369.13217.7284.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,196.287,952.00-89.5 %0.01,304.831,861.00-42.6 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,900.3215,713.52-98.9 %0.02,578.902,031.6921.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 511,304.0014,033.00-24.1 %0.03,670.372,460.7033.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,337.581.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,882.60479.0074.6 %5.051.1268.45-33.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,733.98776.0055.2 %5.030.5652.90-73.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,541.83742.0079.1 %5.0105.6042.7559.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา5,539.661.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,933.621,235.0068.6 %5.01,152.70217.2081.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,333.964,230.002.4 %1.01,228.78667.4545.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา8,143.4515,918.00-95.5 %0.01,894.322,886.93-52.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,323.771.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,248.292,974.0043.3 %5.01,209.75207.1982.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา23,831.6722,278.446.5 %3.02,769.06210.9092.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา8,427.7911,320.00-34.3 %0.03,140.781,187.5062.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,543.352,976.0076.3 %5.01,266.80475.9562.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,138.383,679.0011.1 %5.01,228.76424.1465.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,887.674,227.0028.2 %5.01,799.24376.3679.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,493.896,534.00-18.9 %0.01,723.18536.3668.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,384.546,584.00-3.1 %0.01,456.9684.3794.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา97,627.0528,369.3070.9 %5.0878.96823.706.3 %3.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา61,602.201.00100.0 %5.0986.111.0099.9 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 64,146.4963,199.001.5 %0.51,653.331,099.6533.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 96,403.041.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 77,238.92113,447.39-46.9 %0.01,772.001,645.307.2 %3.5
ทสญ.นครราชสีมา80,368.4253,685.0033.2 %5.01,865.981,336.3528.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,771.7221,856.00-85.7 %0.02,795.03970.0965.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,838.651.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,775.597,320.00-8.0 %0.01,554.191,342.3513.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา396,804.7819.77100.0 %5.017,919.48710.6596.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,349.951,757.0059.6 %5.01,190.73618.4548.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,353.7912,121.13-64.8 %0.02,312.691,228.2746.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,586.083,917.3114.6 %5.01,418.92238.7783.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,431.816,857.007.7 %3.52,485.511,656.7733.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา6,292.099,636.00-53.1 %0.01,437.94749.5547.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,377.323,479.8135.3 %5.0865.61104.2688.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา24,763.276,720.0072.9 %5.02,289.00392.0782.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)45,606.2214,960.8567.2 %5.01,039.39227.5678.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 160,610.0719,856.0067.2 %5.01,004.21386.1161.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 234,374.0618,890.4045.0 %5.0625.22372.2740.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 39,912.2510,801.29-9.0 %0.01,981.87241.5787.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4149,571.6919,684.0086.8 %5.01,684.03735.5356.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 517,136.3414,194.8017.2 %5.01,596.54601.5062.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 650,742.5517,628.0565.3 %5.01,293.03392.2969.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 733,848.8513,920.2058.9 %5.01,587.28292.7081.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,352.108,126.3313.1 %5.0575.97538.496.5 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา278,716.31138,335.0250.4 %5.02,326.402,584.00-11.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย29,899.281.00100.0 %5.01,195.630.9099.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี50,416.621,682.1096.7 %5.01,423.091,491.65-4.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ55,157.5435,080.0036.4 %5.01,481.661,150.0022.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา193,632.77152,090.0021.5 %5.01,475.611,096.3625.7 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา47,848.8519,520.0059.2 %5.01,020.25549.1646.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา50,248.1859,968.00-19.3 %0.01,422.16398.2572.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง39,284.5519,814.3349.6 %5.01,264.011,773.17-40.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย45,792.2661,400.00-34.1 %0.01,444.341,286.5410.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,253.311,434.1255.9 %5.01,937.15227.2888.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่106,600.0631,077.7270.8 %5.01,352.932,948.90-118.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา80,476.5957,963.0028.0 %5.01,274.110.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง127,536.521.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา37,205.7856,214.00-51.1 %0.03,071.208,698.17-183.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา16,422.6113,406.8818.4 %5.06,021.205,645.156.2 %3.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา47,476.5636,790.0022.5 %5.01,436.171,368.114.7 %2.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6935.9997.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา29,228.9142,237.83-44.5 %0.03,779.702,529.0733.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,087.602,995.0026.7 %5.01,209.75989.4018.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,364.506,349.8013.8 %5.02,195.751,161.4747.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,085.431,417.0054.1 %5.01,461.35120.6991.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,917.962,415.0038.4 %5.01,188.23450.1062.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 353,518.4329,904.0044.1 %5.016,543.936,619.5160.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,366.1730,165.00-110.0 %0.05,319.0610,089.60-89.7 %0.0
รวม 3,855,534 2,473,682 35.84 % 253,279 122,852 51.50 %