จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,943.88461.0084.3 %5.0261.98104.4760.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,753.555,274.008.3 %4.0718.3790.4987.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,583.571,836.0048.8 %5.0471.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 140,623.2938,327.805.7 %2.55,358.27511.1090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 228,402.2924,883.8012.4 %5.03,757.19607.3983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 324,151.5026,001.60-7.7 %0.03,320.501,338.8759.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,966.932,655.0046.5 %5.0444.60143.2067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,296.132,582.0051.2 %5.0284.2979.0872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 17,380.524,270.0042.1 %5.0490.1895.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,921.953,318.0032.6 %5.0414.11127.3069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,305.694,520.9014.8 %5.0452.14103.0777.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,224.812,947.0052.7 %5.0319.03105.1467.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,381.221,861.0057.5 %5.0396.57118.3370.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,895.631.00100.0 %5.0300.0253.6882.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,033.807,897.00-12.3 %0.01,098.79506.9953.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,328.377,430.00-39.4 %0.0837.63687.5017.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,603.394,671.00-1.5 %0.0813.45456.0043.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,858.162,104.0026.4 %5.0357.0645.6087.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,166.082,783.0012.1 %5.0414.11388.556.2 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ6,151.144,137.3332.7 %5.0634.76353.2144.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,835.832,737.00-49.1 %0.0344.501.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,040.144,847.003.8 %1.51,079.67654.5539.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,569.0120,846.00-97.2 %0.01,555.0718.3898.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,721.732,002.0046.2 %5.0680.39391.4042.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,395.902,303.0047.6 %5.0794.4349.0793.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,916.211,773.0054.7 %5.0357.0693.1073.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,315.125,123.003.6 %1.5813.45397.8551.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ9,025.5229,746.00-229.6 %0.01,992.44960.8651.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,511.475,023.0022.9 %5.0794.43379.2352.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,369.463,831.0063.1 %5.01,079.67140.0387.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,370.0217,068.00-131.6 %0.01,459.99109.7892.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,557.504,464.0061.4 %5.0471.16195.7258.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,632.294,727.00-2.0 %0.0642.30242.3762.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,213.193,878.0025.6 %5.0699.35124.9182.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,306.906,651.0053.5 %5.01,364.91532.5261.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,673.1518,283.00-222.3 %0.01,212.7861.7794.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา31,954.5224,747.0022.6 %5.01,093.20885.9819.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ50,191.3915,656.0068.8 %5.0833.73465.9544.1 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 141,502.69152,000.00-7.4 %0.01,970.681,747.6411.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,876.091,739.0039.5 %5.0357.06205.7142.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,486.8711,985.00-60.1 %0.01,459.99347.7076.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,359.151.00100.0 %5.02,322.74582.4574.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,670.689,832.00-28.2 %0.01,079.67399.0063.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ71,176.1352,972.0025.6 %5.05,871.701,426.9775.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,686.922,793.0024.2 %5.0509.19218.5057.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ8,400.245,095.0039.3 %5.0623.29272.6556.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,687.8622,618.00-4.3 %0.0856.48626.8026.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,297.6011,111.00-109.7 %0.0864.18521.6739.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,980.709,640.0012.2 %5.0298.28201.5032.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ97,299.72120,447.00-23.8 %0.01,422.21820.0442.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ36,055.9323,750.0034.1 %5.0648.186,366.02-882.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ74,267.9941,990.0043.5 %5.0451.73966.15-113.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์30,527.6314,000.0054.1 %5.0399.93400.00-0.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ53,639.5018,856.0064.8 %5.015,626.011,843.0088.2 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย419,722.69385,000.008.3 %4.07,268.941,593.1778.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,172.235,000.00-19.8 %0.0832.46569.0831.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ2,927.18872.0070.2 %5.0300.02100.3366.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ48,850.1325,520.0047.8 %5.03,064.625,705.45-86.2 %0.0
รวม 1,452,159 1,236,887 14.82 % 84,640 36,535 56.83 %