จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,749.662,777.6625.9 %5.02,165.62170.3092.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,640.7511,249.78-47.2 %0.01,279.70428.0666.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น4,049.161,675.0058.6 %5.0576.46100.3682.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น29,512.4021,644.8026.7 %5.0158.93173.62-9.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 8,746.945,866.0032.9 %5.059.76106.57-78.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 125,088.2553,900.0056.9 %5.01,887.56783.4458.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น6,070.6117,622.00-190.3 %0.01,736.44194.2688.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,345.424,759.00-42.3 %0.0823.6736.2095.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น30,656.1923,517.0023.3 %5.05,180.511,235.0976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,711.821,542.0073.0 %5.0429.81101.4576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,454.541,533.0071.9 %5.0314.47103.5467.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,908.47634.0087.1 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,211.47372.0092.9 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ5,007.04508.0089.9 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,969.201,208.0075.7 %5.0490.4597.2380.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,881.40337.0093.1 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,187.761,054.0079.7 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,912.37650.0086.8 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,566.08503.0089.0 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,256.041,154.0078.0 %5.0371.84115.1469.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,266.271,157.0078.0 %5.0460.3261.3986.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,884.43449.0090.8 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,945.36715.0085.5 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,924.15506.0089.7 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,549.31503.0088.9 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,447.23497.0088.8 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,474.70330.0092.6 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,500.02523.0088.4 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,525.74496.0089.0 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น4,039.394,089.11-1.2 %0.01,070.88788.5726.4 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,732.96560.0079.5 %5.0428.08160.7162.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,712.15796.0070.7 %5.0467.6189.8780.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,713.23567.0079.1 %5.0471.43177.0162.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,802.28928.0066.9 %5.0531.5898.3281.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,307.451.00100.0 %5.0671.54270.8459.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น5,119.566,175.00-20.6 %0.01,451.201,131.1622.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,952.162,625.0033.6 %5.01,759.56368.6279.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,190.592,913.0030.5 %5.01,216.54737.1139.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 629,533.4469,613.00-135.7 %0.09,963.726,630.0533.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,196.921,249.0060.9 %5.0766.62257.6566.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น12,234.673,901.0068.1 %5.03,885.253,533.189.1 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,621.905,365.404.6 %2.01,622.343,228.59-99.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 522,452.5725,972.30-15.7 %0.02,784.961,265.4854.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น27,782.5113,351.0051.9 %5.0972.54452.3453.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 5,034.556,680.95-32.7 %0.02,679.06405.8284.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,284.256,095.4216.3 %5.02,287.901,272.4744.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,811.206,853.79-42.5 %0.01,318.09246.9781.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,560.552,420.0032.0 %5.01,242.611,471.17-18.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น354,681.03293,006.0017.4 %5.01,929.92404.6479.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,807.4119,877.25-55.2 %0.03,809.183,265.1014.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,843.4710,540.1040.9 %5.02,520.07109.2595.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,401.252,748.0077.8 %5.01,070.8864.3494.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,503.646,716.32-49.1 %0.01,552.60756.3751.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)13,295.9113,837.61-4.1 %0.04,644.87589.1487.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 410,400.3117,010.02-63.6 %0.03,860.90808.6279.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,616.243,714.2056.9 %5.03,115.962,748.7111.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.23,191.7915,434.0033.5 %5.0323.08364.16-12.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,735.69866.0050.1 %5.071.0053.5824.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,034.552,411.0040.2 %5.0956.78275.4171.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,459.962,417.0030.1 %5.0861.70335.2861.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,432.897,004.85-58.0 %0.01,184.97952.2119.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น9,042.7740,228.00-344.9 %0.02,192.821,956.9110.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,274.2213,206.00-110.5 %0.01,850.53534.7271.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น13,224.2024,994.00-89.0 %0.02,516.1581.3096.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น8,006.541,267.0084.2 %5.02,516.09434.4582.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,966.843,727.006.0 %3.01,051.86300.9171.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น5,291.796,240.64-17.9 %0.01,299.07204.5484.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,812.855,086.0212.5 %5.01,396.10565.4259.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,120.167,160.00-73.8 %0.012,188.61123.8399.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น16,564.771,281.6092.3 %5.0794.05476.9039.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,921.0515,156.0019.9 %5.0539.04374.2830.6 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 45,187.426,440.0085.7 %5.0953.58526.6444.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 411,870.6610,468.5611.8 %5.03,279.411,379.6757.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,878.231,793.0037.7 %5.0652.53182.3472.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น29,518.4423,181.0021.5 %5.01,825.72498.8172.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,635.092,839.0021.9 %5.0937.77406.3056.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)8,238.444,707.0042.9 %5.01,508.25354.0676.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,314.533,721.0013.8 %5.01,146.94204.2682.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น5,032.094,368.0013.2 %5.01,741.83238.2786.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,615.038,262.47-79.0 %0.01,184.97552.7353.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น30,251.728,108.5973.2 %5.0104,742.93462.8899.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)28,810.5411,425.6360.3 %5.02,570.70860.5866.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 140,293.7922,216.0044.9 %5.01,005.55802.7520.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 212,240.4717,806.76-45.5 %0.0734.991,020.86-38.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 335,973.5318,089.7049.7 %5.01,366.15719.1547.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 495,385.7210,695.2588.8 %5.01,675.82604.0364.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 596,095.2025,083.8473.9 %5.01,632.77676.6358.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,983.1716,470.00-135.9 %0.0406.40760.00-87.0 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น44,156.0121,334.0051.7 %5.0357.53811.10-126.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่54,934.2924,440.0055.5 %5.0942.20723.9923.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล40,700.0728,264.0030.6 %5.01,008.30821.5718.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น96,833.19136,460.00-40.9 %0.01,946.241,024.4047.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น33,330.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5975.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,666.1736,744.00-280.1 %0.02,542.411,952.5323.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น32,113.4021,516.0033.0 %5.03,630.112,759.4224.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น45,835.7739,884.0013.0 %5.02,066.69426.8879.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,344.55743.0077.8 %5.01,065.21158.5385.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น165,149.8183,001.0049.7 %5.02,159.781,932.5410.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 4,162.343,381.0018.8 %5.0994.81692.8830.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)6,290.5812,818.00-103.8 %0.02,343.60242.2589.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,771.241,121.0059.5 %5.01,378.7326.0598.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,415.602,260.0033.8 %5.0804.65370.5553.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 486,594.8172,772.9116.0 %5.034,646.082,730.0092.1 %5.0
รวม 2,090,446 1,512,182 27.66 % 291,518 67,628 76.80 %