จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,676.07782.0070.8 %5.0570.36178.4968.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย25,053.1115,166.3139.5 %5.079.64240.24-201.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย16,664.7710,641.2036.1 %5.066.5793.22-40.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย5,037.233,985.0020.9 %5.0105.8553.1949.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,848.722,783.0027.7 %5.0741.50153.9579.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,349.542,100.0037.3 %5.0396.35166.2058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย24,151.2311,456.3052.6 %5.02,766.88716.7774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,508.38887.0080.3 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,973.72975.0080.4 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,945.42483.0087.8 %5.0417.1657.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,814.08484.0087.3 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย4,000.01600.0085.0 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,803.834.0099.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,947.541,134.0077.1 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,739.27456.0087.8 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว892.1133.0096.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,750.09697.0081.4 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่17,809.9320,043.90-12.5 %0.01,479.18509.8365.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,466.196,147.694.9 %2.0816.00166.3679.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย10,487.355,287.2049.6 %5.01,426.091,243.5112.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,709.291,343.0050.4 %5.01,510.31387.2774.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,018.102,442.0039.2 %5.01,121.83950.0015.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,429.39855.0075.1 %5.0817.57248.8869.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย4,282.56381.3091.1 %5.01,662.44765.4954.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,340.871,604.0063.0 %5.0931.88654.8329.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,435.362,035.0416.4 %5.0669.12665.000.6 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,594.703,008.8746.2 %5.01,711.32969.2143.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,461.653,541.0020.6 %5.01,254.93299.0976.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย11,101.8410,875.152.0 %1.01,350.00186.2086.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย55,472.2731,926.5442.4 %5.0588.02422.5928.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย11,959.222,398.1279.9 %5.0988.7015.2898.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,814.97965.0046.8 %5.072.5872.98-0.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,197.261,123.0064.9 %5.0817.1088.7989.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,075.67503.0083.6 %5.0684.45408.9540.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,507.373,234.457.8 %3.5568.33239.0657.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย6,152.923,150.0048.8 %5.01,806.403,409.82-88.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย4,188.963,659.0012.7 %5.01,102.79749.3232.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,948.572,343.0040.7 %5.01,007.73431.3257.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย6,252.569,704.21-55.2 %0.01,559.19106.2693.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,679.402,551.0078.2 %5.0912.46443.7851.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,566.003,007.0415.7 %5.0931.66245.3773.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,572.533,778.0032.2 %5.01,026.74343.4466.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,777.512,852.4340.3 %5.01,273.98295.8776.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย4,043.162,308.0042.9 %5.0684.460.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,765.843,351.0071.5 %5.0912.65387.2257.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย43,373.5328,252.2734.9 %5.01,040.82350.6166.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย3,324.51505.0084.8 %5.0570.36109.9780.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,450.041,074.0068.9 %5.0817.57302.2063.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย858.47644.0025.0 %5.0703.47227.1467.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,949.455,078.58-2.6 %0.0931.67438.4352.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,941.612,228.9771.9 %5.01,958.531,570.4619.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)19,262.2010,018.0348.0 %5.01,567.23669.1657.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 331,303.6310,307.4167.1 %5.01,629.93828.9549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 146,788.4819,381.9358.6 %5.01,705.90469.0572.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 217,344.1914,210.1918.1 %5.01,557.311,103.5929.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย33,559.25998.5997.0 %5.0336.81250.7525.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย80,051.6276,368.004.6 %2.01,657.29313.8881.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย85,067.6762,972.7926.0 %5.0985.18714.4527.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย61,535.4417,052.0072.3 %5.01,011.091,398.75-38.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง19,194.1714,378.0025.1 %5.0848.72624.7426.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย11,118.5519,682.00-77.0 %0.02,190.912,161.321.4 %0.5
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 4,544.083,312.0027.1 %5.01,102.81484.8556.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,938.491,850.0037.0 %5.0665.43198.0970.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 17,504.1210,287.2141.2 %5.04,326.694,324.650.0 %0.5
รวม 831,376 485,686 41.58 % 62,078 33,371 46.24 %