จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,599.63522.0079.9 %5.0445.43217.6351.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,191.046,278.0023.4 %5.042.81136.53-218.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,090.501,926.0037.7 %5.0375.02261.3130.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,394.601,433.4057.8 %5.0692.630.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา15,108.1211,482.0124.0 %5.01,909.661,358.1628.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,382.561,850.0057.8 %5.0290.6660.1179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,012.601,217.0069.7 %5.0478.1470.9585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,878.77801.0079.3 %5.0249.8717.3693.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,772.47458.0087.9 %5.0295.2235.7687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,396.33812.0081.5 %5.0448.5370.5084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,806.66475.0087.5 %5.0207.6170.9165.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,777.23134.0096.5 %5.0486.3662.1487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,715.50386.0089.6 %5.0479.0563.8186.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,635.223,933.4448.5 %5.01,263.111,368.95-8.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,342.191,967.0054.7 %5.01,092.48837.4123.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,027.10910.7269.9 %5.0654.6062.3390.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,719.331,406.0048.3 %5.0540.50391.8527.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,790.442,432.0035.8 %5.0901.811,247.86-38.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,514.724,908.92-95.2 %0.0593.47617.50-4.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,830.804,863.7450.5 %5.01,472.291,200.1618.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,613.973,278.0029.0 %5.0939.84260.9872.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา10,960.877,271.4433.7 %5.01,434.26402.7371.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,547.293,861.3115.1 %5.01,088.22320.8370.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,689.151,002.0040.7 %5.057.7654.445.7 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,418.561,406.0058.9 %5.0768.7057.2192.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,979.391,300.0056.4 %5.0616.57505.6718.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,572.552,498.1830.1 %5.0768.70410.4846.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,758.9540,855.42-609.4 %0.01,624.422,131.94-31.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,332.535,275.00-21.8 %0.01,110.99461.9658.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,061.0310,781.60-77.9 %0.01,263.11111.3891.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,197.481,911.0040.2 %5.0404.32593.85-46.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,987.704,272.10-7.1 %0.0958.86398.4758.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,929.593,453.0012.1 %5.0787.71198.0274.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,080.612,362.0042.1 %5.0882.79475.4846.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,279.612,314.0029.4 %5.0647.3442.1493.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,846.192,479.0079.1 %5.0753.11460.5938.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา30,428.5835,538.17-16.8 %0.0828.18349.1557.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,885.01869.0069.9 %5.0519.05206.8060.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,633.303,503.093.6 %1.5692.63229.3866.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา3,007.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5597.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,942.104,440.0610.2 %5.01,187.05710.2340.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ3,151.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ107.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,568.973,389.005.0 %2.5768.70165.6778.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 142,267.3615,437.0063.5 %5.01,193.82599.0449.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 243,017.2614,297.4566.8 %5.02,082.26667.0768.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,815.744,999.00-31.0 %0.0262.774.6098.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา161,981.1912,291.3492.4 %5.01,263.59861.0631.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา51,010.8226,968.0047.1 %5.0907.99285.0068.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้29,441.0813,911.0052.7 %5.0642.05599.966.6 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,659.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,300.682,082.0036.9 %5.0711.65699.721.7 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,626.781,028.0060.9 %5.0483.46295.8438.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา16,776.4610,863.8635.2 %5.04,433.293,996.359.9 %4.5
รวม 575,937 292,133 49.28 % 42,310 24,707 41.60 %