จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,824.17996.0064.7 %5.0629.66160.9074.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย21,583.9715,322.0029.0 %5.073.96195.02-163.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย34,677.5212,878.9362.9 %5.0508.540.9599.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,972.393,866.002.7 %1.01,009.99249.8475.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,260.313,108.004.7 %2.0838.8752.9093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย25,311.2915,161.8040.1 %5.03,196.83890.0472.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,729.782,526.0046.6 %5.0389.0342.6189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,366.791,284.0070.6 %5.0335.1163.4781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,023.031,573.0060.9 %5.0399.89107.6473.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,063.591,208.0070.3 %5.0418.1151.4087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,391.39566.0087.1 %5.0544.25128.1176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,847.98637.0083.4 %5.0571.0248.6991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,781.27559.0085.2 %5.0344.9820.1494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,391.39666.0084.8 %5.0419.3381.1180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,723.81918.0075.3 %5.0393.2594.0876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,820.39856.0082.2 %5.0263.4352.7780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,391.39953.0078.3 %5.0267.0676.0571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย4,068.22400.0090.2 %5.0261.2763.6575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น4,314.10400.0090.7 %5.0484.5163.6586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล4,138.47703.0083.0 %5.0252.7117.2593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,391.39234.0094.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,809.01516.0089.3 %5.0177.1160.0966.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย77,520.4253,548.5030.9 %5.02,361.60447.9381.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน15,951.8310,081.0036.8 %5.01,544.34394.0774.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,760.4410,920.50-11.9 %0.02,112.922,367.01-12.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,904.101,449.0070.5 %5.0648.6893.2985.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,922.183,962.7019.5 %5.01,295.23899.8030.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,823.172,475.0035.3 %5.0914.90307.3366.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,551.413,669.55-3.3 %0.0857.86287.3466.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย11,032.812,790.0074.7 %5.03,805.342,110.6944.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,291.325,923.55-80.0 %0.0723.73216.5370.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย6,231.982,943.1152.8 %5.01,899.241,708.0810.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย5,313.963,907.6226.5 %5.01,485.38497.3966.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,882.7021,070.00-258.2 %0.01,390.31111.1192.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,860.373,864.13-0.1 %0.01,048.011,383.98-32.1 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)11,258.1015,138.59-34.5 %0.03,949.712,169.8045.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย4,144.499,000.00-117.2 %0.090.4568.4924.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,554.87457.0095.7 %5.0496.5557.3188.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,612.78819.0077.3 %5.0933.9260.2793.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,279.481,344.0059.0 %5.0743.76261.2564.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,256.585,463.00-28.3 %0.01,105.07338.7869.3 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,802.9552,400.22-571.5 %0.02,341.113,649.26-55.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,662.718,269.00-46.0 %0.01,599.481,453.509.1 %4.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,919.763,650.006.9 %3.01,009.99213.7578.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย19,799.5613,293.5032.9 %5.03,263.41232.7592.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย11,414.1573,394.00-543.0 %0.0819.83492.3839.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,724.463,951.7016.4 %5.01,181.12926.0521.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,126.343,585.0013.1 %5.01,067.04534.0350.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย8,022.744,728.0741.1 %5.02,055.87816.4860.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,525.464,724.64-34.0 %0.0876.87180.0379.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย14,999.869,340.0037.7 %5.0548.69459.7516.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,360,875.50119,938.0096.4 %5.028,306.12773.8297.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,143.1380.4597.4 %5.0591.80191.3967.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,934.10340.4396.2 %5.01,390.31645.0553.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,983.321,890.0062.1 %5.0819.83503.9738.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย7,779.417,888.46-1.4 %0.01,656.53838.6149.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,418.102,627.0040.5 %5.01,200.15188.5784.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย9,850.626,509.8833.9 %5.01,276.21285.0077.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,730.843,092.7068.2 %5.01,567.3677.9095.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)86,894.332,606.0197.0 %5.03,266.35791.4375.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 154,719.7921,032.4061.6 %5.0916.62996.48-8.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 236,294.9916,748.4053.9 %5.02,699.231,132.0658.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 346,900.6514,301.9369.5 %5.02,715.96697.7874.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 473,603.3013,677.8981.4 %5.02,070.621,325.0236.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย18,346.844,818.3973.7 %5.0406.44860.71-111.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย17,170.6690,182.00-425.2 %0.0808.91652.9419.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย36,284.5731,440.0013.4 %5.01,022.27422.4158.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย147,156.7789,180.0039.4 %5.01,120.961,393.10-24.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย24,462.7330,000.00-22.6 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย35,879.5619,750.0145.0 %5.0831.981,510.90-81.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง24,594.9715,000.0039.0 %5.0851.18760.0010.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง103,168.148,700.0091.6 %5.0778.62807.50-3.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย19,013.7422,729.23-19.5 %0.02,375.712,521.67-6.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,603.574,468.00-24.0 %0.0971.96687.8029.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,996.182,444.3418.4 %5.0743.76140.0281.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 61,448.1211,224.0081.7 %5.04,388.844,035.658.0 %4.0
รวม 4,639,287 942,164 79.69 % 117,709 49,529 57.92 %