จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 69,191.7832,917.0052.4 %5.0262.2994.3364.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,712.81778.0071.3 %5.0719.8167.8690.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี23,238.7014,099.5539.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,483.2910,424.30-39.3 %0.066.0083.89-27.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.041,349.61-679.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,715.845,811.6050.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,021.463,958.451.6 %0.5744.83181.6075.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,340.791,825.9845.3 %5.0948.0058.7993.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี21,341.2116,754.2621.5 %5.02,925.65827.4571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1689.3073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,275.361,888.0055.8 %5.0340.2040.4188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,350.611,565.0064.0 %5.0303.4488.6270.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,985.28894.0077.6 %5.0250.1386.3665.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,789.42774.0079.6 %5.0304.1989.9070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,009.29669.0083.3 %5.0415.5789.1878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,995.28601.0085.0 %5.0690.3987.5187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,942.06493.0087.5 %5.0895.8582.0290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,676.25268.0092.7 %5.0549.7281.7085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,792.91715.0081.1 %5.0414.1991.2978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,815.90509.0086.7 %5.0267.8483.8068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,740.45431.0088.5 %5.0357.7688.4575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,862.270.10100.0 %5.0321.1088.2972.5 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,670.106,572.00-79.1 %0.01,225.38261.0578.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,905.097,975.96-15.5 %0.01,396.531,630.45-16.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,569.522,574.0043.7 %5.0986.0325.2697.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,058.092,204.0045.7 %5.01,607.96247.4384.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,197.261,391.0056.5 %5.0878.58216.5175.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13252,592.48272,901.75-8.0 %0.096,563.8774,406.3022.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,938.191,442.0050.9 %5.0890.80947.12-6.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,189.013,989.0023.1 %5.01,739.131,545.7411.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,315.974,418.69-90.8 %0.0628.36350.7544.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,457.505,452.9915.6 %5.01,610.74534.5666.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,297.596,329.00-47.3 %0.0811.53524.1435.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,304.8618,658.00-195.9 %0.01,385.37126.7590.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,755.142,884.0023.2 %5.0611.44228.6162.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,493.131,385.0060.4 %5.01,062.09108.4889.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,979.251,411.0052.6 %5.0814.89590.3427.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,988.075,756.00-44.3 %0.01,195.21290.4375.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,117.773,150.0038.4 %5.01,632.43727.3155.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,617.265,414.003.6 %1.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี4,018.202,859.0028.8 %5.01,271.27225.2182.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,194.088,582.39-65.2 %0.01,333.54108.0091.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,903.212,492.0079.1 %5.01,138.01824.2327.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,021.924,262.60-6.0 %0.01,213.79405.6066.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,460.492,576.0042.2 %5.01,385.22764.7844.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,827.174,248.4812.0 %5.01,518.48617.9659.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี4,705.785,219.44-10.9 %0.0853.65159.6681.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,582.7811,156.003.7 %1.5597.71621.20-3.9 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี155,412.6756,428.4163.7 %5.01,680.36612.5163.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,604.011,506.0042.2 %5.0719.81148.1179.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี5,222.364,060.6222.2 %5.01,427.17677.9752.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,303.002,918.6311.6 %5.0921.44273.0470.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,162.296,213.94-0.8 %0.0636.69591.407.1 %3.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี11,060.333,861.0065.1 %5.0905.53488.3246.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,434.885,981.0067.6 %5.06,455.10316.5295.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี29,771.996,805.1477.1 %5.0959.47210.4578.1 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"9,134.952,076.0077.3 %5.045.18128.50-184.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 123,484.1168,919.67-193.5 %0.01,928.71784.9659.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 244,949.1117,624.0060.8 %5.010,736.24728.4193.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 314,045.508,692.0038.1 %5.02,547.52531.8079.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 415,672.6416,355.70-4.4 %0.01,384.41401.9271.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,389.915,835.42-144.2 %0.0330.18320.642.9 %1.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,208.106,265.6755.9 %5.0400.93857.57-113.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี56,061.7367,198.00-19.9 %0.01,493.56995.1933.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี80,055.7628,700.0064.1 %5.01,165.96773.2933.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี37,028.4241,425.00-11.9 %0.01,341.162,235.00-66.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี32,711.7231,000.005.2 %2.51,209.081,010.7116.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี95,514.828,240.0091.4 %5.01,159.71406.6064.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน14,064.768,559.8439.1 %5.0981.24342.3665.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี46,597.0821,720.0053.4 %5.02,642.252,375.0010.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,833.003,193.0016.7 %5.01,138.16648.8543.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,095.009,610.3840.3 %5.03,597.351,152.1468.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,172.863,237.48-2.0 %0.02,097.81253.6587.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี83,203.3036,551.6556.1 %5.06,385.776,449.03-1.0 %0.0
รวม 1,392,635 963,659 30.80 % 189,926 113,952 40.00 %