จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,071.27763.0075.2 %5.0452.3759.8586.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,443.0213,457.8234.2 %5.086.62152.00-75.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,318.012,637.0020.5 %5.0699.57149.2578.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,363.912,274.0032.4 %5.0661.54136.5479.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,668.35929.6091.3 %5.02,391.44836.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,205.671,780.0065.8 %5.0306.3077.9074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,994.62710.0082.2 %5.0327.8571.2578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,267.93879.0079.4 %5.0374.4250.1086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,725.541,462.0060.8 %5.0209.6985.5059.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,877.88827.0078.7 %5.0200.4689.9955.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,351.01898.0079.4 %5.0231.140.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,180.221,538.0063.2 %5.0403.3562.7084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,805.67911.0076.1 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,651.78756.0088.6 %5.0297.5195.0068.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,807.45917.0075.9 %5.0323.0653.2083.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี9,244.764,582.1550.4 %5.01,175.591,203.57-2.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,542.361.00100.0 %5.0623.5155.3491.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,130.863,285.0020.5 %5.0984.81269.8072.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,020.321,436.0064.3 %5.0682.44523.9823.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,149.582,139.0032.1 %5.0585.48776.88-32.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,571.343,525.0022.9 %5.01,060.881,664.23-56.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี4,589.733,737.0018.6 %5.0707.38683.083.4 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,200.713,973.0023.6 %5.01,251.041,144.988.5 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,559.724,020.6427.7 %5.01,041.86562.3746.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,734.013,391.8177.0 %5.01,669.39306.0881.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,909.0013,169.17-10.6 %0.04,209.605,922.25-40.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,782.251,833.0051.5 %5.0870.72875.36-0.5 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,329.477,667.87-4.6 %0.02,163.81543.9874.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,466.831,534.0055.8 %5.0756.6234.1295.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,382.57872.0074.2 %5.0604.49377.4937.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,503.294,888.80-8.6 %0.0794.65510.3035.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี7,084.7247,412.00-569.2 %0.01,688.411,366.7319.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,648.997,984.0041.5 %5.01,289.071,539.37-19.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,555.571,998.0056.1 %5.0927.77237.3174.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,987.5611,695.85-46.4 %0.01,631.36118.7992.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,463.9814,632.905.4 %2.52,424.83444.4081.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,706.741,965.0074.5 %5.0813.67396.1551.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,026.864,512.8010.2 %5.0851.70667.6221.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,632.882,943.0047.8 %5.0965.80298.1069.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,326.842,701.0049.3 %5.01,384.15734.7346.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี6,710.273,864.0042.4 %5.0737.61115.5084.3 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,959.778,103.0061.3 %5.0509.63499.701.9 %0.5
รจ.จ.สุพรรณบุรี 83,966.2783,022.461.1 %0.51,292.64740.7542.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,699.91845.0068.7 %5.0471.38217.5553.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,819.663,085.0019.2 %5.0647.76279.3056.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี33,784.6524,641.0027.1 %5.02,290.51764.2066.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,753.021,505.0059.9 %5.0585.48315.7746.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,801.434,763.000.8 %0.5927.77454.8251.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,385.631,826.0058.4 %5.0629.06114.0081.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,633.604,702.00-29.4 %0.0870.72578.5033.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี8,946.055,093.2043.1 %5.0536.84410.0923.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1652,590.8822,007.9796.6 %5.0930.26489.1047.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 244,570.9412,461.9572.0 %5.01,110.83658.0240.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 337,173.9110,040.5273.0 %5.01,395.79634.4454.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,811.668,143.007.6 %3.52,135.28565.4773.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,837.451.00100.0 %5.0425.761.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี85,066.79126,450.01-48.6 %0.01,341.471,373.75-2.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี128,547.8952,834.7358.9 %5.0822.541,300.77-58.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,341.3335,427.00-16.8 %0.0946.57458.8551.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,779.9428,746.00-11.5 %0.0747.11666.5410.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง42,913.6011,305.4473.7 %5.0766.16605.8420.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง78,448.1914,379.0081.7 %5.0689.63394.4742.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,259.5825,026.00-12.4 %0.01,885.850.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,719.004,167.9011.7 %5.0791.65436.4944.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,393.8112,484.00-95.3 %0.02,281.97147.2993.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,616.151,495.0058.7 %5.0623.51192.0269.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี39,187.4414,459.0063.1 %5.03,690.375,178.36-40.3 %0.0
รวม 1,646,002 707,518 57.02 % 68,518 40,773 40.49 %