จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,161.03876.0072.3 %5.0259.39112.4956.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,383.541,662.0050.9 %5.0392.7886.9577.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,916.381,636.0043.9 %5.0405.36121.3770.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง15,119.1913,464.2010.9 %5.01,704.89798.9553.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,208.301,911.0054.6 %5.0212.6547.5077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,276.271,002.0076.6 %5.0246.1795.0061.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,812.58437.0088.5 %5.0145.2443.3070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,797.77419.0089.0 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,816.07394.0089.7 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,924.49457.0088.4 %5.0175.3395.0045.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,226.49279.0077.3 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,803.651,827.0052.0 %5.0514.79289.2743.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,807.742,353.0051.1 %5.0792.12633.7820.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,500.45373.0089.3 %5.0506.8866.4286.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,018.421,082.0064.2 %5.0430.82335.6722.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,705.271,864.0049.7 %5.0620.95701.27-12.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,593.084,897.60-207.4 %0.0300.63322.92-7.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,805.492,997.0037.6 %5.0887.20677.6223.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,813.8919,247.50-50.2 %0.0868.18182.0279.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,581.521,315.0063.3 %5.0620.98361.8541.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,861.61758.0080.4 %5.0601.9637.8693.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,104.96668.0078.5 %5.0316.7247.5085.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,561.085,130.71-44.1 %0.0601.96205.7065.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,268.8514,826.00-136.5 %0.01,039.331,210.25-16.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,058.374,763.005.8 %2.5697.04537.8022.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,529.612,709.0023.2 %5.0563.93232.2358.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,905.2013,306.59-92.7 %0.01,229.4747.4196.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,889.783,269.0033.1 %5.0487.86326.1333.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,685.212,358.0036.0 %5.0620.98319.2448.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,558.591,804.0060.4 %5.0620.98526.2615.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,418.801,998.0054.8 %5.0620.98340.1245.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,442.422,337.0047.4 %5.0392.7877.9080.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,500.652,408.0031.2 %5.0652.55297.4654.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 38,075.2550,599.46-32.9 %0.0645.78784.29-21.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,889.13947.0067.2 %5.0278.69106.9961.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,909.83881.0069.7 %5.0269.50209.2922.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,178.274,832.01-15.6 %0.0601.96412.3431.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,486.523,210.007.9 %3.5449.83102.9477.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,780.486,320.00-9.3 %0.0572.86393.5631.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง50,935.4920,722.3259.3 %5.01,020.58403.9460.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,646.895,641.10-21.4 %0.0248.15157.6436.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง48,696.0584,980.00-74.5 %0.0682.421,081.74-58.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,143.2518,798.80-3.6 %0.0293.85725.15-146.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ34,886.0619,219.9644.9 %5.0368.70211.8542.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,379.8518,141.43-184.4 %0.0977.451,258.13-28.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,739.532,284.0038.9 %5.0525.90282.1746.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,832.95849.0070.0 %5.0335.74257.8723.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,661.328,234.7055.9 %5.02,428.032,019.4416.8 %5.0
รวม 395,298 360,489 8.81 % 27,629 17,709 35.90 %