จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,738.4412,434.00-162.4 %0.01,687.7385.2095.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,225.9396.0097.7 %5.0197.90138.7029.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี70,564.6657,778.8418.1 %5.0299.25789.62-163.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,114.281.00100.0 %5.085.80184.75-115.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,473.463,205.2050.5 %5.067.14133.99-99.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,539.272,000.0055.9 %5.01,398.04492.1064.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,944.492,747.0030.4 %5.0766.9358.2392.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,045.361,694.0076.0 %5.0446.2945.1089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,223.815,592.4060.7 %5.04,634.88345.9092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,762.498,764.2040.6 %5.01,780.27369.2179.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี10,033.956,154.8038.7 %5.02,738.73823.6569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,645.052,102.0054.7 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,121.901,090.0073.6 %5.0455.03123.9772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,768.65547.0085.5 %5.0242.0143.0582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,657.09350.0090.4 %5.0319.3243.1886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,082.18774.0081.0 %5.0378.0435.6190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ373.36379.00-1.5 %0.0361.8863.3082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,873.591,054.0072.8 %5.0429.1276.0082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,642.20585.0083.9 %5.0337.3171.7378.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,744.04547.0085.4 %5.0491.680.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,762.90502.0086.7 %5.0297.77118.2160.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,881.48393.0089.9 %5.0310.2587.2971.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,596.43257.0092.9 %5.0326.6115.4295.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,759.31496.0086.8 %5.0281.0745.9283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,675.92490.0086.7 %5.0253.7390.3564.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,600.11316.0091.2 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,282.131,661.0061.2 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,105.91636.0084.5 %5.0398.3262.2984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,656.50265.0092.8 %5.0209.2935.5983.0 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,683.547,225.0038.2 %5.0768.32151.0580.3 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,271.363,857.7253.4 %5.0544.23161.2570.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,246.468,956.62-70.7 %0.01,972.641,246.4036.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี31,442.4311,000.0065.0 %5.09,804.971,104.8588.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,592.441.00100.0 %5.0362.85145.3559.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน3,023.141,958.0035.2 %5.0417.17274.5534.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,942.791,316.0055.3 %5.0627.75598.504.7 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,478.222,259.0035.1 %5.0502.64209.0058.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,156.351,929.00-66.8 %0.0482.03145.3569.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,994.285,709.55-14.3 %0.01,510.20769.1449.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 113,511.692,907.3217.2 %5.08,074.00123.9598.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,240.931,112.0065.7 %5.0897.36307.8065.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,133.561,148.0063.4 %5.0891.60599.2032.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,653.173,906.60-6.9 %0.0977.741,517.15-55.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,406.864,000.009.2 %4.51,860.131,416.8023.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,043.255,507.30-9.2 %0.02,038.622,713.65-33.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี39,647.1011,646.0070.6 %5.01,779.893,830.06-115.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,583.864,558.84-76.4 %0.0606.241,046.45-72.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,166.722,118.0059.0 %5.01,643.301,642.140.1 %0.5
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,973.393,575.0028.1 %5.01,355.021,210.8110.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,172.242,929.967.6 %3.51,248.273,054.46-144.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี14,747.1623,848.00-61.7 %0.01,624.2946.5597.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี310,307.13334,264.38-7.7 %0.01,014.26902.5011.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,583.548,865.167.5 %3.53,013.59277.4090.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,481.251,479.0057.5 %5.0981.10623.2036.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,148.666,939.88-67.3 %0.01,493.77114.5092.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,686.629,523.00-9.6 %0.03,031.48266.0091.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,062.898,364.72-3.7 %0.03,102.742,462.4520.6 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,694.624,903.0013.9 %5.097.5269.6428.6 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,894.72340.0082.1 %5.081.1635.4056.4 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,894.72653.0065.5 %5.089.6183.267.1 %3.5
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,096.78864.0072.1 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,088.97984.0075.9 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,203.341,521.0052.5 %5.01,174.30338.2071.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,956.893,083.0022.1 %5.0669.25380.0043.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,428.7456,236.01-567.2 %0.02,502.381,991.1520.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,770.011,231.0086.0 %5.01,320.03826.7937.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,652.4120.0099.7 %5.01,890.52233.7087.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,091.1611,995.00-69.2 %0.01,662.33161.9990.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,723.4014,648.200.5 %0.52,624.621,610.2538.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,319.162,491.0079.8 %5.01,453.141,439.251.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,173.264,547.00-9.0 %0.01,282.01436.0566.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,137.912,618.0036.7 %5.01,243.97278.3577.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,146.113,391.0034.1 %5.01,491.20746.7049.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,231.584,189.751.0 %0.5901.71127.3085.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 28,473.3912,092.8057.5 %5.0870.81282.3067.6 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,825.7310,607.81-20.2 %0.0588.60375.2536.2 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี81,088.4572,903.3610.1 %5.01,578.881,431.739.3 %4.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,515.9614,670.00-1.1 %0.02,543.12873.4565.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,132.014,577.0035.8 %5.0844.64228.0073.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,429.514,261.0021.5 %5.01,753.08508.2571.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี54,747.2419,685.0164.0 %5.0842.67550.9534.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,574.183,038.0033.6 %5.01,034.79300.2071.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี7,049.139,868.77-40.0 %0.01,548.23771.4050.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,062.17766.0081.1 %5.0939.7276.0091.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,597.583,854.08-7.1 %0.0939.72807.5014.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 19,939.6311,847.30-19.2 %0.0434.89458.85-5.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 248,549.8812,451.0074.4 %5.02,141.73503.5676.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 338,176.049,078.6776.2 %5.01,697.88886.6647.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)56,767.379,978.1582.4 %5.05,118.79214.7095.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,907.321,930.0633.6 %5.0290.29379.40-30.7 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,189.865,106.0858.1 %5.0373.80467.99-25.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี69,804.5690,492.00-29.6 %0.01,643.79640.4061.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์16,378.1511,920.0027.2 %5.0933.63350.0062.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี131,578.6725,242.5980.8 %5.01,105.38485.4556.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,773.5223,346.00-12.4 %0.01,045.28877.7316.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี18,103.24121,163.00-569.3 %0.0912.27114.0087.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา47,705.4813,079.0072.6 %5.01,023.77670.6334.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ44,656.3621,864.0051.0 %5.01,000.42457.6254.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี53,905.0430,000.2344.3 %5.018,428.023,407.7581.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี29,342.1423,255.0020.7 %5.01,136.26223.6480.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,018.161.00100.0 %5.01,228.2590.8092.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,909.333,506.0010.3 %5.0801.60777.053.1 %1.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,903.458,881.00-81.1 %0.01,541.311,424.797.6 %3.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,650.301,452.0045.2 %5.0182.7854.1870.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,663.201.00100.0 %5.0695.860.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี27,580.8726,640.003.4 %1.58,960.947,341.8318.1 %5.0
รวม 1,703,778 1,315,089 22.81 % 156,617 66,249 57.70 %