จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,284.233,901.90-18.8 %0.01,469.44299.5679.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 659,673.666,444.0089.2 %5.0234.74408.50-74.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา4,048.68848.6079.0 %5.0458.18287.8737.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา47,062.0015,398.0067.3 %5.0190.17367.00-93.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา26,696.868,708.1067.4 %5.01,711.09224.9386.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,043.2912,252.00-102.7 %0.01,460.27266.9581.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,326.032,252.2332.3 %5.0756.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1233,549.2352,212.60-55.6 %0.08,538.00323.9596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,577.8529,966.40-80.8 %0.03,629.44607.4583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.431,165.6576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,769.082,035.0064.7 %5.0462.61152.9566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0544.6181.7085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,524.66586.0083.4 %5.0201.5763.6568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,582.40471.0086.9 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,480.78385.0088.9 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,612.18256.0092.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,636.59405.0088.9 %5.0194.4938.0080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1253.8780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,138.861,104.0073.3 %5.0544.2789.6783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,769.81625.0083.4 %5.0413.4769.8783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,497.59430.0087.7 %5.0388.7471.2581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,025.73505.0087.5 %5.0299.3244.6585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,946.51671.0083.0 %5.0227.3771.1568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,649.85594.0083.7 %5.0357.3853.2085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,883.72467.0088.0 %5.0460.0150.3589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,675.01736.0080.0 %5.0321.0558.9081.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,981.4917,171.65-91.2 %0.01,660.05750.5054.8 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,379.6727,676.00-59.2 %0.01,923.96293.9384.7 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา21,320.9280,528.99-277.7 %0.02,058.45581.4571.8 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,391.7019,047.74-102.8 %0.01,422.85387.5072.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,945.526,520.66-235.2 %0.0882.62239.8572.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,433.739,585.17-13.7 %0.02,107.691,265.4040.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,132.7712,661.75-77.5 %0.01,912.581,636.6614.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,538.371,924.8057.6 %5.0775.69276.6764.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา7,863.50846.4989.2 %5.01,764.501,945.60-10.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 126,002.335,188.8913.6 %5.01,526.10557.1363.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,250.034,356.2030.3 %5.0889.78686.9022.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1624,373.4554,222.00-122.5 %0.07,465.364,992.2533.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,750.761,404.0062.6 %5.01,291.52401.2268.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,930.632,848.0027.5 %5.0889.761,182.75-32.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,769.783,279.7131.2 %5.01,640.181,359.3617.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,232.504,027.0023.0 %5.01,881.01383.8979.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,663.0113,508.457.9 %3.51,643.35316.4580.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,089.554,271.00-4.4 %0.01,792.72498.5972.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ955.09ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,572.393,483.3037.5 %5.01,650.431,524.457.6 %3.5
ส.ป.ก. สงขลา4,043.222,912.2028.0 %5.0928.09742.3120.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 971,549.592,090.4097.1 %5.04,657.422,295.6650.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา36,030.2029,498.0918.1 %5.02,664.50680.2074.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,212.1113,746.33-12.6 %0.04,443.963,158.7528.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,194.043,256.0022.4 %5.01,060.93369.8365.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,549.544,140.99-16.7 %0.01,177.951,193.76-1.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,199.8911,570.0018.5 %5.04,368.684,279.262.0 %1.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,855.0229,183.2122.9 %5.0470.47337.6328.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,962.15541.8072.4 %5.072.6370.742.6 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,102.491,253.0069.5 %5.0946.8389.7990.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,066.491,368.1355.4 %5.0737.66627.0015.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,599.904,065.50-12.9 %0.0946.83714.1724.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา19,453.6446,474.78-138.9 %0.01,415.881,330.006.1 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา8,194.439,441.21-15.2 %0.02,258.94663.7170.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,413.952,452.5044.4 %5.0566.86219.8361.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา11,071.5513,083.77-18.2 %0.03,190.72139.4395.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,293.4317,074.0032.5 %5.03,143.84989.8568.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,743.421,889.0149.5 %5.0927.79235.6074.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา32,688.741,491.2895.4 %5.012,337.42381.9096.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,016.743,137.0037.5 %5.01,213.03508.2558.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,155.0014,904.00-189.1 %0.0870.75141.9383.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,351.8413,848.2120.2 %5.0691.94414.3840.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา58,944.9119,793.0066.4 %5.0840.50726.0413.6 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา78,626.9325,189.0268.0 %5.01,396.20722.8748.2 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 40,626.9617,422.1057.1 %5.0877.55436.5650.3 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา52,455.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,147.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,535.949,556.9834.3 %5.01,843.571,071.0741.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,606.121,103.0057.7 %5.0661.59261.7860.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,956.791,102.0072.1 %5.0984.84772.1321.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา38,790.0522,957.0040.8 %5.02,300.47678.3070.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,153.551,987.0052.2 %5.01,079.92349.3167.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,907.017,110.52-20.4 %0.01,479.26754.3049.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา6,952.353,362.4351.6 %5.01,726.32480.8372.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,091.186,239.78-2.4 %0.01,868.37624.4066.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,998.808,864.82-77.3 %0.01,308.14619.3152.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,367.4910,572.00-142.1 %0.01,792.73233.5587.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)28,759.464,110.0085.7 %5.064,780.08540.0599.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 154,746.838,865.9383.8 %5.01,008.03416.1058.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 263,892.2513,671.0878.6 %5.01,233.25541.5056.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3111,144.899,727.1691.2 %5.01,690.73562.0366.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,504.839,063.0013.7 %5.0439.29434.341.1 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,794.556,266.4186.9 %5.0379.16306.8019.1 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,157.1716,758.802.3 %1.0371.84165.5755.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ26,476.64244,468.00-823.3 %0.0731.77955.79-30.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ838.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร83,139.2552,461.0036.9 %5.0968.10674.5030.3 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบ25,549.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ31,373.7218,342.0041.5 %5.0770.24401.9547.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,979.741,551.5547.9 %5.01,394.78194.5086.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,871.8033,975.79-80.0 %0.02,255.733,574.00-58.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,273.3312,235.00-19.1 %0.02,755.741,667.8139.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา45,261.0325,027.2244.7 %5.01,030.94695.4032.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,761.08753.0080.0 %5.01,172.75231.7080.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 4,270.623,220.0024.6 %5.0740.20619.3916.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,552.094,949.0010.9 %5.01,793.70297.3583.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,305.705,524.37-28.3 %0.01,572.39200.4087.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,879.352,314.0019.6 %5.0413.02101.3275.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,977.12779.0073.8 %5.0623.56288.8053.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 947,429.4445,895.003.2 %1.518,840.0715,900.0015.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา18,562.414,540.8075.5 %5.05,262.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,661,496 1,300,985 21.70 % 236,459 80,593 65.92 %