จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,902.911,348.0053.6 %5.0462.22344.2425.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,323.2219,370.12-45.4 %0.076.90214.53-179.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,602.568,873.0046.6 %5.0101.7015.8584.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาสไม่ครบ4,104.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,064.371,474.0051.9 %5.0388.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,757.999,588.0018.5 %5.02,934.30762.7874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,936.22860.0078.2 %5.0205.6584.6458.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,575.48482.0086.5 %5.0181.4897.7946.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ4,086.2113.0099.7 %5.0160.3836.1577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,006.62369.0090.8 %5.0201.2247.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,593.40331.0090.8 %5.0275.6394.5165.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,900.25406.0089.6 %5.0329.2492.8171.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,399.32363.0089.3 %5.0362.7695.9273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,699.4688.0097.6 %5.0433.7543.6989.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,439.84744.0083.2 %5.0406.6396.1676.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,485.77426.0087.8 %5.0252.0073.8770.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,670.3213.0099.2 %5.0222.4993.9857.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,681.35298.0091.9 %5.0187.7086.5753.9 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,832.1223,184.02-135.8 %0.01,063.64322.0569.7 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,012.7313,872.80-15.5 %0.0720.09328.7054.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,019.095,819.0047.2 %5.0709.43491.1530.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,760.591.00100.0 %5.0390.27332.5014.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,361.66512.0078.3 %5.0402.7461.4684.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,694.73783.0070.9 %5.0500.83340.1032.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,867.03860.0070.0 %5.0519.22185.9964.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,285.331,076.0067.2 %5.0747.46620.0517.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,567.721,004.2084.7 %5.0705.17670.454.9 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,933.932,121.0046.1 %5.01,051.721,217.06-15.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,138.693,072.71-43.7 %0.0502.14725.22-44.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,113.571,876.0054.4 %5.01,032.721,144.75-10.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,328.481,056.0068.3 %5.0766.48225.1570.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,221.9610,270.21-11.4 %0.01,298.93105.7791.9 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส91,739.96109,770.08-19.7 %0.0644.29214.1566.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,345.152,465.0026.3 %5.0728.45879.24-20.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,656.005,885.0049.5 %5.071.9270.551.9 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส2,969.371,683.0043.3 %5.0728.4535.4795.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,821.911,061.0062.4 %5.0519.27230.1455.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส20,975.222,981.6085.8 %5.07,916.50181.2697.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,188.7120,558.00-35.4 %0.03,504.783,916.17-11.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,305.964,907.007.5 %3.51,508.101,936.73-28.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,323.821,900.0064.3 %5.0747.48207.9672.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,857.647,586.00-29.5 %0.01,726.25167.5090.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,697.251,023.0086.7 %5.0709.43479.7532.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,081.323,758.007.9 %3.5975.66843.6013.5 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,909.712,322.0040.6 %5.0842.54107.0387.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,576.832,774.0039.4 %5.01,279.91300.7676.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,849.112,542.0010.8 %5.0519.2764.3587.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส14,132.066,624.0053.1 %5.0616.21589.654.3 %2.0
รจจ.นราธิวาส 47,561.2231,746.4933.3 %5.0819.57738.939.8 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,328.414,425.00-32.9 %0.0614.35192.2768.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส3,969.873,860.002.8 %1.01,032.70484.5053.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,763.791,945.0029.6 %5.0576.32285.9550.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,053.824,658.3323.1 %5.01,241.85370.5070.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,558.172,821.0038.1 %5.01,203.85479.9560.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,887.344,360.7010.8 %5.0899.59639.8028.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)70,896.348,661.5587.8 %5.02,567.16549.9778.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1110,035.7714,679.0786.7 %5.01,200.49832.8630.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 281,490.2511,626.6785.7 %5.01,845.411,384.1525.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,284.713,075.00-139.4 %0.0272.76394.53-44.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส30,502.9911,712.0061.6 %5.0816.91840.80-2.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก71,853.7014,659.0079.6 %5.0850.13728.0514.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,195.1813,505.00-32.5 %0.01,935.372,702.75-39.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,520.142,412.3531.5 %5.0785.50483.4738.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,655.161,998.0024.8 %5.0443.22208.5053.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส45,584.8017,133.0062.4 %5.06,072.2210,193.50-67.9 %0.0
รวม 870,835 441,672 49.28 % 63,421 40,786 35.69 %