จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,624.27513.0080.5 %5.0478.09171.0064.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,804.984,960.0043.7 %5.059.350.9598.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,893.97421.9792.8 %5.071.0731.3355.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,294.901,626.0050.7 %5.0725.30117.8483.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,134.411,553.0050.5 %5.0668.2549.4092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,617.814,724.1655.5 %5.01,790.19837.3253.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,614.161,135.0075.4 %5.0288.1757.1480.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,090.68316.0092.3 %5.0305.2664.4178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,670.54551.0085.0 %5.0444.9354.7387.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,961.12790.0080.1 %5.0276.3552.8880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,923.04600.0084.7 %5.0333.2670.5478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,574.261,512.0066.9 %5.0462.9899.0378.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,831.47440.0088.5 %5.0239.1155.6176.7 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ25,186.7018,929.0024.8 %5.01,660.271,248.4824.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,668.621,977.0065.1 %5.01,219.711,747.33-43.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,937.65527.0082.1 %5.0478.09181.5162.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,010.172,065.6070.5 %5.0699.82104.2885.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,182.121,830.0056.2 %5.0991.521,068.66-7.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,161.261,302.0058.8 %5.0687.27202.0270.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,936.031,490.6049.2 %5.0554.15687.63-24.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,376.102,125.0051.4 %5.01,105.623,436.74-210.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,211.41274.0087.6 %5.0522.55491.695.9 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,842.891,384.0064.0 %5.0953.49654.8331.3 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว6,782.954,535.5333.1 %5.01,143.65964.7415.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,759.8411,380.49-46.7 %0.01,295.78295.0277.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,185.711,071.0079.3 %5.0820.38610.7825.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,640.78766.0079.0 %5.0744.31112.9884.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,133.95518.0083.5 %5.0554.15179.9867.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,951.883,330.8315.7 %5.0934.47161.0282.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,238.6852,068.24-734.6 %0.01,428.891,702.41-19.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,686.851,659.3870.8 %5.0744.31329.4655.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วไม่ครบ8,870.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ70.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,895.43679.0093.8 %5.0649.23331.9248.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,528.182,628.5125.5 %5.0782.34525.4732.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,708.661,647.003.6 %1.5915.46427.8153.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,003.451,818.0054.6 %5.0991.52627.0036.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,340.032,915.6812.7 %5.0649.2366.8089.7 %5.0
สพ. สระแก้ว11,620.503,014.0074.1 %5.0744.31654.8812.0 %5.0
รจจ.สระแก้ว 47,102.6035,799.0024.0 %5.0878.091,268.09-44.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,776.20961.0065.4 %5.0535.7371.4286.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,386.861,783.0059.4 %5.0801.36626.9321.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,929.301,132.0061.4 %5.0592.19247.0358.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,638.046,300.2917.5 %5.0972.51410.0657.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,275.821,440.0056.0 %5.0687.26120.0182.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,540.0613,459.00-16.6 %0.03,672.78776.8378.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว14,714.099,450.0035.8 %5.0862.12391.7854.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,509.614,049.6067.6 %5.0988.47158.5784.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 119,393.4019,134.971.3 %0.51,499.131,090.2027.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,009.372,946.0090.8 %5.0297.3710.1796.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,801.1243,523.01-90.9 %0.0874.371,130.00-29.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบ29,294.79ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ829.07ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,210.2514,464.00-243.5 %0.01,774.942,080.95-17.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,762.922,466.0034.5 %5.0858.41740.0213.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,604.68890.0065.8 %5.0516.12232.3455.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 393,680 296,876 24.59 % 43,224 27,830 35.61 %