จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,887.82469.0083.8 %5.0261.98121.6753.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,206.524,206.0019.2 %5.0718.3756.2892.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,510.041,544.0056.0 %5.0471.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 139,813.5336,301.068.8 %4.05,358.27516.8090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,836.1323,613.2615.2 %5.03,757.19550.2985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,922.4722,491.236.0 %3.03,320.501,299.2560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,033.681.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,253.392,313.0056.0 %5.0444.60105.9876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,167.612,167.0058.1 %5.0284.2989.8168.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,955.821,849.0069.0 %5.0300.02105.9564.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,256.951,656.0061.1 %5.0396.5742.5689.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,935.124,150.0040.2 %5.0490.1895.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,069.902,732.0046.1 %5.0395.10201.4049.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,507.854,395.3020.2 %5.0452.14107.3476.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,880.487,317.00-6.3 %0.01,098.79534.9751.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,222.166,782.00-29.9 %0.0837.63792.775.4 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,511.633,877.0014.1 %5.0813.45456.0043.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,817.911,806.0035.9 %5.0319.0337.0588.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,105.592,251.0027.5 %5.0414.11352.4514.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ6,028.521.00100.0 %5.0634.760.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,814.712,542.00-40.1 %0.0344.501.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,163.354,293.0016.9 %5.01,079.67653.6039.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,358.3420,778.00-100.6 %0.01,555.07209.4286.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,760.101,643.0056.3 %5.0680.39319.2153.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,301.721,999.0053.5 %5.0794.4371.5991.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,950.641,303.0067.0 %5.0357.06201.4043.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,483.854,612.0015.9 %5.0813.45135.8583.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,845.611.00100.0 %5.01,992.442.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,815.454,631.0032.1 %5.0794.43528.7133.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,479.323,339.0068.1 %5.01,079.67140.0387.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,353.1016,400.00-123.0 %0.01,459.9956.0196.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,330.394,011.0064.6 %5.0471.16412.8612.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,251.513,780.0011.1 %5.0642.30205.4068.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,109.273,575.0030.0 %5.0699.35203.1071.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,021.716,695.0052.3 %5.01,364.91493.0063.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,747.6816,804.00-192.4 %0.01,212.78112.1590.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา31,317.5530,297.003.3 %1.51,093.201,078.361.4 %0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ49,190.9013,913.0071.7 %5.0833.73586.8829.6 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 142,114.42157,000.00-10.5 %0.01,999.481,929.923.5 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,935.711,517.0048.3 %5.0357.06295.5017.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,474.8712,191.00-63.1 %0.01,440.98455.0568.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,674.251.00100.0 %5.02,322.741.8599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,458.759,182.00-23.1 %0.01,060.65636.5040.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ69,987.5751,563.0026.3 %5.05,871.701,475.7674.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,613.422,084.0042.3 %5.0509.19256.5049.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ9,121.276,189.0032.1 %5.0623.293,062.67-391.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,255.5417,196.0019.1 %5.0856.48832.062.9 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,192.0010,689.00-105.9 %0.0864.18496.8042.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,761.819,640.0010.4 %5.0298.28205.5031.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ95,892.23111,288.00-16.1 %0.01,442.53602.2058.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ35,337.2022,000.0037.7 %5.0648.182,221.94-242.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ72,787.5639,232.0046.1 %5.0451.73870.20-92.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,919.1116,000.0046.5 %5.0399.93400.00-0.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ51,784.929,844.0081.0 %5.015,626.011,976.0087.4 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย400,948.63378,000.005.7 %2.57,129.421,746.2675.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,086.375,000.00-22.4 %0.0832.46575.6430.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,099.06717.0076.9 %5.0300.02177.3040.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ47,878.0129,451.0038.5 %5.03,064.625,484.25-79.0 %0.0
รวม 1,419,541 1,159,322 18.33 % 84,436 34,583 59.04 %