จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,118.274,206.0017.8 %5.0718.3756.2892.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ1,544.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,364.3423,613.2613.7 %5.03,757.19550.2985.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,299.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,164.352,313.0055.2 %5.0444.60105.9876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,080.032,167.0057.3 %5.0284.2989.8168.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,948.371.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,414.490.00100.0 %5.0452.14107.3476.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,854.871,849.0068.4 %5.0300.02105.9564.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2ไม่ครบ6,782.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ792.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,435.163,877.0012.6 %5.0813.45456.0043.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,770.141,806.0034.8 %5.0319.0337.0588.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ2,251.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,783.952,542.00-42.5 %0.0344.501.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,075.844,293.0015.4 %5.01,079.67653.6039.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,696.371,643.0055.6 %5.0680.39319.2153.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ1,999.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,883.681,303.0066.4 %5.0357.06201.4043.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,390.914,612.0014.4 %5.0813.45135.8583.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,699.934,631.0030.9 %5.0794.43528.7133.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,301.713,339.0067.6 %5.01,079.67140.0387.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,228.4816,400.00-126.9 %0.01,459.9956.0196.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ412.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,179.453,780.009.6 %4.5642.30205.4068.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ6,695.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ493.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ48,357.1513,913.0071.2 %5.0833.73586.8829.6 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่ครบ157,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ1,517.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ295.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,348.1812,191.00-65.9 %0.01,440.98455.0568.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ9,182.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ636.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,801.3451,563.0025.1 %5.05,871.701,475.7674.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,552.182,084.0041.3 %5.0509.19256.5049.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ22.236,189.00-27,740.8 %0.0128.87174.34-35.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,579.419,640.008.9 %4.0298.28205.5031.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ94,266.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,442.53296.4279.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ71,553.8819,477.0072.8 %5.0451.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบ16,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ400.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันราชประชาสมาสัย394,152.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,129.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ครบ5,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ717.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ177.30ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 319,190 197,432 0.00 % 25,166 7,202 0.00 %