จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,011.8710,956.0939.2 %5.080.50214.40-166.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,199.861.00100.0 %5.0793.530.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์6,072.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5348.0966.5880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,763.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5228.9517.5892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,947.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5237.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,021.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5423.7472.5782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ70.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,777.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5437.8870.3183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,914.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5367.3896.9973.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,779.00625.0083.5 %5.0293.5544.1884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศไม่ครบ747.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,944.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5350.6853.1584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,864.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5268.7763.8876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,451.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5306.2651.9783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,679.57627.0083.0 %5.0264.939.0396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,097.93261.0093.6 %5.0177.675.6396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,782.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5295.579.4696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,750.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5376.9042.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,753.15730.0080.5 %5.0308.437.1097.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์4,136.742,488.7039.8 %5.0945.66726.7523.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่ครบ1,659.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,029.93792.0073.9 %5.0561.98228.0059.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,924.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5539.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัยไม่ครบ681.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ215.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,129.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,135.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,036.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5717.451,073.55-49.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,241.954,400.9116.0 %5.01,325.982,913.08-119.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,685.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ284.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,746.764,658.001.9 %0.51,402.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,090.461,008.0067.4 %5.0660.42441.5233.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,703.203,384.008.6 %4.01,002.69458.8754.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,456.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,227.32ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ150.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ177.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,632.7611,157.5011.7 %5.01,222.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,473.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,364.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,027.454,269.0039.3 %5.01,649.250.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,704.244,659.00-25.8 %0.0774.5256.6892.7 %5.0
สพ.บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,977.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ9,547.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 225,931.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,404.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ไม่ครบ12,826.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ641.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 416,701.437,406.0355.7 %5.02,647.981,025.0061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก92,080.4529,848.0067.6 %5.0966.42589.9539.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,633.723,201.0011.9 %5.0926.67637.7531.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ575.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ436.02ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 196,250 90,472 0.00 % 17,502 8,979 0.00 %