จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,572.16963.8673.0 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์18,709.5110,956.0941.4 %5.080.50214.40-166.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,323.801,766.0046.9 %5.0793.530.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์22,909.679,740.0057.5 %5.02,638.09723.4872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0966.5880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,909.77699.0082.1 %5.0228.9517.5892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง4,100.43625.0084.8 %5.0237.180.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง4,177.401,059.0074.6 %5.0423.7472.5782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,211.29612.0085.5 %5.0403.4670.8782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,923.53471.0088.0 %5.0437.8870.3183.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,066.28739.0081.8 %5.0367.3896.9973.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,935.89581.0085.2 %5.0342.05104.5269.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,925.37625.0084.1 %5.0293.5544.1884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,045.53747.0081.5 %5.0308.0822.9392.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก4,097.09672.0083.6 %5.0350.6853.1584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ4,014.10427.0089.4 %5.0268.7763.8876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,623.54443.0090.4 %5.0306.2651.9783.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,822.09627.0083.6 %5.0264.939.0396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,891.41395.0089.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,256.65261.0093.9 %5.0177.675.6396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,928.55344.0091.2 %5.0295.579.4696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,895.54434.0088.9 %5.0376.9042.9088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,898.52730.0081.3 %5.0308.437.1097.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์4,296.972,488.7042.1 %5.0945.66726.7523.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์3,383.361,659.1351.0 %5.0580.82109.2581.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,147.29792.0074.8 %5.0561.98228.0059.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,037.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5539.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัยไม่ครบ681.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ215.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์6,826.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,135.82657.6742.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,153.75868.0072.5 %5.0717.451,073.55-49.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,444.984,400.9119.2 %5.01,325.982,913.08-119.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,685.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ284.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,930.614,658.005.5 %2.51,402.05361.7774.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,137,103.5084,679.4392.6 %5.07,930.16704.3091.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,210.161,008.0068.6 %5.0660.42441.5233.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,846.643,384.0012.0 %5.01,002.69458.8754.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,456.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,227.32ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ150.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ177.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์13,122.0611,157.5015.0 %5.01,222.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์12,117.192,558.8078.9 %5.0926.65613.1533.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,685.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,364.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,299.644,269.0041.5 %5.01,649.25731.1455.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,847.724,659.00-21.1 %0.0774.5256.6892.7 %5.0
สพ.บุรีรัมย์69,906.5010,579.0084.9 %5.0887.91879.520.9 %0.5
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ37,562.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ644.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,428.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ352.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,967.271,977.0033.4 %5.0660.42321.9951.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,693.359,547.82-254.5 %0.01,059.76522.1650.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 182,494.2715,439.0081.3 %5.01,106.10492.0055.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 226,935.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,404.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 318,643.5412,826.4031.2 %5.01,622.87641.7160.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 417,348.327,406.0357.3 %5.02,647.981,025.0061.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบ94,411.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,529.79ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบ78,802.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,636.58ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก95,646.9529,848.0068.8 %5.0966.42589.9539.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,774.463,201.0015.2 %5.0926.67637.7531.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,095.93575.0081.4 %5.0603.38436.0227.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,622,713 251,899 0.00 % 39,950 16,651 0.00 %