จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,756.26966.0074.3 %5.0525.76251.0352.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ29,790.3146,755.00-56.9 %0.0245.87102.1958.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,635.231,700.00-4.0 %0.0933.8572.6792.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,283.762,423.0026.2 %5.0781.7255.9992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,729.187,573.0040.5 %5.03,158.72774.7675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,351.372,016.0053.7 %5.0268.7884.1068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,119.79812.0080.3 %5.0435.2283.5080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,018.89870.0078.4 %5.0323.5583.5974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,127.25713.0082.7 %5.0356.9031.3991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,911.36247.0093.7 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,981.71364.0090.9 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,932.86324.0091.8 %5.0195.080.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,932.86332.0091.6 %5.0278.2267.5575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,873.35566.0085.4 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,955.18388.0090.2 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,955.18383.0090.3 %5.0252.8941.2883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,944.53268.0093.2 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,018.89682.0083.0 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,895.67323.0091.7 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,873.35340.0091.2 %5.0194.627.4296.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,959.39215.0094.6 %5.0207.809.5595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,033.751,007.0075.0 %5.0256.9158.6677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,045.42570.0085.9 %5.0246.9583.8366.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,917.583,223.2773.0 %5.0952.84687.8027.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,642.121,074.4359.3 %5.0341.6397.8571.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,726.37806.0070.4 %5.0539.73242.2555.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,643.21789.0070.1 %5.0505.95190.0062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,700.70981.0063.7 %5.0389.42128.2567.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,147.803,533.2842.5 %5.01,295.151,415.90-9.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,216.821,125.0065.0 %5.0762.70254.6066.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,191.851,359.0057.4 %5.0648.61207.3468.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,582.995,365.7069.5 %5.03,177.742,366.3125.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,461.637,388.08-200.1 %0.0592.131,004.99-69.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ7,927.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,881.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,246.583,885.8925.9 %5.01,504.33491.6467.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,294.1312,873.5515.8 %5.01,466.30129.7791.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ5,019.852,303.0054.1 %5.0971.88658.0832.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,752.771,325.0024.4 %5.065.2788.51-35.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,009.291,030.0074.3 %5.0849.0352.8893.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,027.15624.0079.4 %5.0686.64246.0264.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,975.214,528.18-13.9 %0.0647.65474.2826.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,897.842,506.6248.8 %5.01,381.48791.1842.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,145.534,439.0013.7 %5.01,523.3425.7998.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,947.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,162.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ29,040.9614,167.8051.2 %5.010,383.67232.6597.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,323.461,482.0065.7 %5.0743.69724.852.5 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,881.732,461.2036.6 %5.0748.45529.4729.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,183.182,865.9731.5 %5.01,143.02448.7160.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,215.083,830.7253.4 %5.0428.06312.7926.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,831.493,916.9032.8 %5.0897.4438.1695.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,861.902,903.3375.5 %5.0914.83430.9852.9 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 46,717.4028,548.3038.9 %5.0969.60710.4026.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,774.081,251.0054.9 %5.0572.54128.9677.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,654.053,284.4010.1 %5.0819.75313.0261.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,856.54846.0070.4 %5.0648.61171.0073.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,901.134,857.7517.7 %5.01,085.95400.4063.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,179.535,014.003.2 %1.51,447.30658.1354.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,473.029,265.53-274.7 %0.01,219.09471.4161.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 156,882.9925,322.7755.5 %5.02,260.8394.5095.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 247,191.409,151.4480.6 %5.01,088.17800.6826.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3198,684.164,275.8497.8 %5.09,683.04410.6795.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 422,826.7612,616.3844.7 %5.01,468.59516.1164.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)90,173.7916,710.7081.5 %5.02,795.22383.6086.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,535.347,631.17-115.9 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ209,823.86115,960.0044.7 %5.02,457.392,888.14-17.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ28,116.9319,298.0031.4 %5.0933.39690.8326.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์114,147.1622,841.6680.0 %5.01,030.301,378.66-33.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ48,880.2628,776.0041.1 %5.0882.99451.3748.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ118,441.7847,272.0060.1 %5.0852.95451.3347.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,882.6931,910.99-52.8 %0.02,089.541,393.0033.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,299.512,444.0025.9 %5.0743.69461.5137.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,069.531,704.0044.5 %5.0705.66404.0342.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ32,320.3117,600.0045.5 %5.09,588.093,179.3766.8 %5.0
รวม 1,361,895 577,207 57.62 % 87,471 30,823 64.76 %