จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,638.46966.0073.5 %5.0525.76251.0352.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ28,856.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5245.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,583.951,700.00-7.3 %0.0933.85171.0081.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,180.782,423.0023.8 %5.0781.7255.9992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,330.0111,752.004.7 %2.03,158.72774.7675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,214.912,016.0052.2 %5.0268.7884.1068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,990.60812.0079.7 %5.0435.2283.5080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,892.861.00100.0 %5.0323.5583.5974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,997.83713.0082.2 %5.0356.9031.3991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,788.71247.0093.5 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,856.85364.0090.6 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,809.53324.0091.5 %5.0195.080.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,809.531.00100.0 %5.0278.2267.5575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,751.89566.0084.9 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,831.15388.0089.9 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,831.15383.0090.0 %5.0252.8941.2883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,820.83268.0093.0 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,892.86682.0082.5 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,773.51323.0091.4 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,751.89340.0090.9 %5.0194.627.4296.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,835.23215.0094.4 %5.0207.809.5595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,907.261,007.0074.2 %5.0256.9158.6677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,918.56570.0085.5 %5.0246.9583.8366.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,543.863,223.2772.1 %5.0952.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,559.271,074.4358.0 %5.0341.6397.8571.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,640.88806.0069.5 %5.0539.73242.2555.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,560.32789.0069.2 %5.0505.95190.0062.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,616.00981.0062.5 %5.0389.42128.2567.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,115.951,125.0063.9 %5.0762.70254.6066.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,091.761,359.0056.0 %5.0648.61207.3468.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,031.615,365.7068.5 %5.03,177.742,366.3125.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ7,388.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,004.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ3,885.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ491.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,814.5312,873.5513.1 %5.01,466.30129.7791.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,862.442,303.0052.6 %5.0971.88658.0832.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ4,528.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,744.242,506.6247.2 %5.01,381.48791.1842.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,984.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,523.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,957.473,830.7251.9 %5.0428.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ศรีสะเกษ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,687.091,174.0056.3 %5.0572.5453.6790.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,539.473,284.407.2 %3.5819.75313.0261.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,766.96846.0069.4 %5.0648.61171.0073.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,716.084,857.7515.0 %5.01,085.95400.4063.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,017.115,014.000.1 %0.51,447.30658.1354.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 155,099.2025,322.7754.0 %5.02,260.8394.5095.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 245,711.539,151.4480.0 %5.01,088.17800.6826.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 422,110.9312,616.3842.9 %5.01,468.59516.1164.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)87,326.0516,710.7080.9 %5.02,790.60383.6086.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์110,567.6322,841.6679.3 %5.01,030.301,378.66-33.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ47,347.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5882.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษไม่ครบ47,272.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ451.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,196.042,444.0023.5 %5.0743.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ31,306.7817,600.0043.8 %5.09,588.093,179.3766.8 %5.0
รวม 542,992 184,161 0.00 % 42,895 14,826 0.00 %