จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,458.161,058.0076.3 %5.0490.5656.6388.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,816.5715,892.80-15.0 %0.0189.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,488.782,096.0039.9 %5.0566.6235.2193.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,560.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5365.8599.6672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,267.87826.0034.9 %5.0360.4469.8180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,354.19387.0092.8 %5.0284.7310.5496.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,271.163,591.93-9.8 %0.0699.729,267.16-1,224.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,548.420.00100.0 %5.0290.5944.6584.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ727.56566.0022.2 %5.0479.99173.8563.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,327.05459.0080.3 %5.0399.70218.5045.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,081.572,255.0026.8 %5.0497.780.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,434.795,140.80-111.1 %0.0540.87849.58-57.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรไม่ครบ2,584.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ708.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,545.735,174.466.7 %3.01,022.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,798.621.00100.0 %5.0813.8136.8595.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,013.831,504.0062.5 %5.0680.71194.3771.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,765.391,718.0054.4 %5.0509.56439.9813.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบ5,926.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ177.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,367.132,074.0052.5 %5.0680.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,272.983,444.3234.7 %5.01,022.99501.8550.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ยโสธร37,893.5130,797.7418.7 %5.0755.90579.8923.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,614.161,198.0054.2 %5.0395.48112.1171.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,578.822,125.0040.6 %5.0661.70321.5351.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,785.961,008.0063.8 %5.0433.50211.2751.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรไม่ครบ5,195.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ253.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,051.942,256.0044.3 %5.0813.55216.6773.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร13,079.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,837.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 124,939.7316,407.3334.2 %5.02,540.36654.5474.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,020.56106.0298.8 %5.01,304.52246.0481.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร89,038.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,692.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ24,488.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ892.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,684.0422,320.00-190.5 %0.01,555.431,453.356.6 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,242.62152.7095.3 %5.0661.68679.06-2.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,906.12782.0073.1 %5.0433.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 166,709 123,341 0.00 % 17,126 16,474 0.00 %