จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,602.491,058.0077.0 %5.0490.5656.6388.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร14,263.8715,892.80-11.4 %0.0189.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,729.911,380.0049.4 %5.0585.64429.4026.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,601.722,096.0041.8 %5.0566.6235.2193.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,301.7210,416.0031.9 %5.01,707.57482.6071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,708.041,535.0067.4 %5.0365.8599.6672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,169.95468.0090.9 %5.0220.9771.6767.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,063.60826.0079.7 %5.0360.4469.8180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,332.91581.0089.1 %5.0302.5592.9869.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,428.09694.0084.3 %5.0262.2991.7665.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,744.37576.0087.9 %5.0218.5975.5665.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,527.52387.0093.0 %5.0284.7310.5496.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,329.203,591.93-7.9 %0.0680.70305.2255.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0290.5944.6584.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,735.30566.0079.3 %5.0479.99173.8563.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,425.92459.0081.1 %5.0399.70218.5045.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,181.332,255.0029.1 %5.0497.78641.91-29.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,705.562,678.0043.1 %5.01,003.981,090.34-8.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,513.615,140.80-104.5 %0.0540.87849.58-57.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,917.272,584.4847.4 %5.01,327.24708.1046.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,725.275,174.469.6 %4.51,022.99300.0070.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร16,214.8317,899.31-10.4 %0.05,491.78204.2596.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,953.972,041.0058.8 %5.0813.81187.6076.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,143.771,504.0063.7 %5.0680.71194.3771.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,887.291,718.0055.8 %5.0509.56439.9813.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรไม่ครบ2,433.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ456.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.232,368.81-81.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,376.712,450.00-3.1 %0.01,118.07571.8648.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,733.055,926.0012.0 %5.01,859.70177.7890.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,787.544,490.246.2 %3.01,001.4377.0592.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,508.512,074.0054.0 %5.0680.72352.1248.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,698.283,742.00-1.2 %0.0832.83157.2281.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,868.007,286.55-49.7 %0.0748.33248.3266.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,443.693,444.3236.7 %5.01,022.99501.8550.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,501.112,717.0022.4 %5.0509.5538.4892.4 %5.0
สพ.ยโสธร11,419.602,616.0077.1 %5.0642.67454.8829.2 %5.0
รจจ.ยโสธร39,120.2830,797.7421.3 %5.0755.90579.8923.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,698.791,198.0055.6 %5.0395.48112.1171.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,694.682,125.0042.5 %5.0661.70321.5351.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,876.151,008.0065.0 %5.0433.50211.2751.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,985.985,195.88-30.4 %0.0832.83253.8469.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,183.122,256.0046.1 %5.0813.55216.6773.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร13,503.296,521.1951.7 %5.03,837.32301.9092.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 128,982.2216,407.3343.4 %5.03,264.20654.5479.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 29,312.59106.0298.9 %5.01,304.52246.0481.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,307.083,250.471.7 %0.5318.63180.5043.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร91,921.5113,875.6884.9 %5.01,692.551,312.5822.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา53,200.1224,488.0054.0 %5.0798.19892.14-11.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,932.8122,320.00-181.4 %0.01,555.431,453.356.6 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,347.60152.7095.4 %5.0661.68679.06-2.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,000.20782.0073.9 %5.0433.50434.34-0.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร38,696.3717,131.0055.7 %5.04,043.098,667.38-114.4 %0.0
รวม 490,307 263,883 46.18 % 50,632 28,340 44.03 %