จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,895.45234.0094.0 %5.0554.82433.2021.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ18,941.637,822.5858.7 %5.0128.45130.39-1.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,149.645,453.94-73.2 %0.0840.06130.1784.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,691.152,230.0039.6 %5.0859.2541.0695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,528.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5375.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,775.91508.0086.5 %5.0346.9370.3479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,776.42530.0086.0 %5.0338.7396.0871.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,694.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5463.2171.2584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียวไม่ครบ795.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,950.51721.0081.7 %5.0307.54108.8864.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,689.27616.0083.3 %5.0203.9842.4979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,663.42469.0087.2 %5.0381.2958.9984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,896.10553.0085.8 %5.0480.9533.1293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,925.28675.0086.3 %5.0334.7687.7073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,653.20347.0090.5 %5.0260.6132.9187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,433.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5878.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,366.471.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,696.841,126.0058.2 %5.0509.77301.1540.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,885.261,203.0058.3 %5.0733.73285.0061.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,144.385,805.60-40.1 %0.01,125.29787.4930.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,205.351,675.0047.7 %5.0859.07127.0185.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,879.921,539.0046.6 %5.0630.88700.15-11.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,257.686,017.0027.1 %5.02,950.831,960.8033.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,257.676,452.02-185.8 %0.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,075.054,888.003.7 %1.51,355.32648.1952.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,773.885,428.44-43.8 %0.0935.142,850.90-204.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ14,066.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ70.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,545.202,227.7659.8 %5.01,049.23131.1887.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ837.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ46.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,788.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5707.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,182.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5622.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,912.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,981.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ321.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,064.451,300.0078.6 %5.01,524.63414.4772.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,248.163,799.6010.6 %5.01,049.20324.9569.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,975.363,144.6620.9 %5.0725.9663.6591.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ43,862.892,343.0094.7 %5.01,122.03669.4140.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ768.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,075.161,216.0460.5 %5.0706.95168.9676.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ4,942.265,087.56-2.9 %0.01,277.42457.4064.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,089.081.00100.0 %5.01,353.482.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 212,737.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,770.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,466.622,671.81-8.3 %0.0242.68353.75-45.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ79,520.5499,071.00-24.6 %0.01,720.721,165.9032.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,381.0518,500.0024.1 %5.0973.96765.6121.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ80,084.081,960.5497.6 %5.0945.30705.8525.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์32,389.1518,898.8441.7 %5.0996.9020.3598.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,514.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,524.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,154.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5859.07252.5270.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ46,367.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,119.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 397,194 214,516 0.00 % 30,324 15,411 0.00 %