จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,290.17871.0079.7 %5.0592.85103.8682.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ20,377.647,822.5861.6 %5.0128.45130.39-1.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,239.335,453.94-68.4 %0.0783.01130.1783.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,970.982,230.0043.8 %5.0859.2541.0695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ15,543.338,916.3242.6 %5.03,064.92897.1470.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,871.542,039.5058.1 %5.0375.1365.4082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,062.17508.0087.5 %5.0346.9370.3479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,062.72530.0087.0 %5.0338.7396.0871.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,974.29327.0091.8 %5.0463.2171.2584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,435.39795.0082.1 %5.0422.37124.6570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,250.01721.0083.0 %5.0307.54108.8864.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,968.96616.0084.5 %5.0203.9842.4979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,969.66469.0088.2 %5.0381.2958.9984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,191.47553.0086.8 %5.0480.9570.2085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,298.68675.0087.3 %5.0334.7687.7073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร5,010.99434.0091.3 %5.0488.42114.9576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,930.16347.0091.2 %5.0260.6132.9187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,991.96371.0092.6 %5.0392.0079.0179.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,769.134,556.554.5 %2.0878.09790.1610.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,621.691.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,901.291,126.0061.2 %5.0509.77301.1540.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว3,104.001,203.0061.2 %5.0733.73285.0061.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,458.585,805.60-30.2 %0.01,125.29787.4930.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,448.361,675.0051.4 %5.0859.07127.0185.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,098.251,539.0050.3 %5.0630.88700.15-11.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,883.726,017.0032.3 %5.02,950.831,960.8033.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,428.836,010.38-147.5 %0.0625.16913.81-46.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,459.814,888.0010.5 %5.01,355.32648.1952.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,059.995,428.44-33.7 %0.0935.14476.8949.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ10,197.4914,066.00-37.9 %0.01,522.0670.2295.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,965.602,227.7662.7 %5.01,049.23131.1887.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ837.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ46.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,432.702,540.0026.0 %5.0878.08138.4084.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,999.90834.0072.2 %5.0707.13457.4235.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,029.763,204.0073.4 %5.0622.34471.4924.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ7,436.8938,751.00-421.1 %0.01,981.022,686.28-35.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,981.351,794.0054.9 %5.01,030.22321.0468.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,762.0312,079.86-221.1 %0.0916.1284.9790.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,100.352,764.0032.6 %5.0992.19359.2663.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,044.652,509.4438.0 %5.01,106.28589.1546.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ6,524.211,300.0080.1 %5.01,524.63414.4772.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,570.233,799.6016.9 %5.01,049.20324.9569.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,276.753,144.6626.5 %5.0725.9663.6591.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ47,188.242,343.0095.0 %5.01,122.03669.4140.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,640.68768.0070.9 %5.0573.83172.3370.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,881.092,220.0342.8 %5.0992.18398.5659.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,308.301,216.0463.2 %5.0706.95168.9676.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,316.955,087.564.3 %2.01,277.42457.4064.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,973.693,824.0023.1 %5.01,410.71925.3834.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,626.521.00100.0 %5.01,353.482.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 151,578.6520,095.9961.0 %5.01,861.78451.6975.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 213,703.5016,188.93-18.1 %0.01,770.08749.2657.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 334,996.0510,962.1468.7 %5.01,557.66526.7766.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,653.622,671.81-0.7 %0.0242.68353.75-45.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ85,549.1799,071.00-15.8 %0.01,720.721,165.9032.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ45,232.5222,354.0050.6 %5.01,029.841,280.00-24.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ26,229.4418,500.0029.5 %5.0973.96765.6121.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ86,155.431,960.5497.7 %5.0945.30705.8525.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์34,844.6518,898.8445.8 %5.0996.9020.3598.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ7,008.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,524.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,393.281,865.0045.0 %5.0859.07252.5270.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ49,882.9234,523.0030.8 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 733,150 423,495 42.24 % 59,997 25,535 57.44 %