จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,681.34512.0080.9 %5.0380.7980.0479.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ25,048.1614,916.9340.4 %5.0159.85174.16-9.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,949.581,386.0053.0 %5.0494.88126.5374.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,279.781.00100.0 %5.0628.001.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญไม่ครบ12,772.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพานไม่ครบ570.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคมไม่ครบ454.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศาไม่ครบ697.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจไม่ครบ455.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,004.12503.1489.9 %5.0913.24840.747.9 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,791.641,260.0066.8 %5.0837.181,392.59-66.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,145.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5608.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,298.41985.0070.1 %5.0589.97566.514.0 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3,985.722,987.0025.1 %5.01,179.47735.3737.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ3,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ774.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,363.651,279.0062.0 %5.0666.03527.2520.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,115.702,782.4632.4 %5.0837.18165.4980.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ3,647.249,250.00-153.6 %0.01,673.88164.3390.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,418.231,639.5052.0 %5.0685.0595.0086.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,239.071,720.0046.9 %5.0647.0217.9997.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,538.51725.0079.5 %5.0608.05470.2522.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,129.422,238.0028.5 %5.0608.99116.6480.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,433.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,502.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,457.201,210.0083.8 %5.01,179.47576.1751.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,345.422,251.0032.7 %5.0704.07422.8039.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,598.751.00100.0 %5.0799.15295.7863.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,442.782,189.0036.4 %5.0780.13221.6671.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,840.262,484.5635.3 %5.0856.19566.4633.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,903.802,694.3331.0 %5.0723.0866.1290.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,317.811,710.0084.9 %5.0669.14492.8126.4 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 36,857.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5734.76805.75-9.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,555.13825.0067.7 %5.0380.79220.4042.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,072.981,590.3048.2 %5.0513.91246.2952.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,815.49483.0082.8 %5.0437.84212.2751.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,514.663,591.2234.9 %5.0834.63511.2538.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ3,775.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ219.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ98,067.9217,504.0082.2 %5.01,460.93911.3037.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ9,474.992,565.8172.9 %5.0310.73116.0062.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ112,915.3375,342.0133.3 %5.0745.372.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน46,699.546,864.0085.3 %5.0572.43860.40-50.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,912.4217,649.20-48.2 %0.01,500.510.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,520.751,877.0046.7 %5.0608.98417.5831.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,813.421,018.0063.8 %5.0437.87337.7722.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 410,759 184,034 0.00 % 25,160 12,758 0.00 %