จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,768.15512.0081.5 %5.0380.7980.0479.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ25,859.0714,916.9342.3 %5.0159.85174.16-9.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,045.071,386.0054.5 %5.0494.88126.5374.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,385.962,744.0019.0 %5.0628.0042.6993.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ14,393.409,037.1237.2 %5.01,902.07571.3270.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ6,440.221.00100.0 %5.0212.8087.6858.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,165.33570.0086.3 %5.0258.8969.3473.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,068.64454.0088.8 %5.0337.1352.3484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,709.25697.0081.2 %5.0231.1057.6375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,875.68455.0088.3 %5.0215.9973.2466.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,166.131,479.4671.4 %5.0913.24840.747.9 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,914.391,260.0067.8 %5.0837.181,392.59-66.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,470.911.00100.0 %5.0608.990.9599.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,405.19985.0071.1 %5.0589.97566.514.0 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,114.752,987.0027.4 %5.01,179.47735.3737.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,339.243,800.00-62.4 %0.0440.72774.46-75.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,472.541,279.0063.2 %5.0666.03527.2520.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,248.942,782.4634.5 %5.0837.18165.4980.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,076.059,250.00-14.5 %0.01,673.88164.3390.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,528.891,639.5053.5 %5.0685.0595.0086.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,343.931,720.0048.6 %5.0647.0270.1189.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,653.06725.0080.2 %5.0608.05535.7111.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,230.732,238.0030.7 %5.0608.99116.6480.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,609.862,205.3560.7 %5.01,502.743,169.64-110.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,698.621,210.0084.3 %5.01,179.47576.1751.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,453.732,251.0034.8 %5.0704.07422.8039.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,673.3612,355.7830.1 %5.01,845.0358.1196.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,643.111,632.0055.2 %5.0494.89455.548.0 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,716.791.00100.0 %5.0799.15295.7863.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,554.242,189.0038.4 %5.0780.13221.6671.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,964.592,484.5637.3 %5.0856.19566.4633.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,030.182,694.3333.1 %5.0723.0866.1290.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,681.411,710.0085.4 %5.0669.14492.8126.4 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,050.6632,139.7915.5 %5.0734.76805.75-9.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,637.85825.0068.7 %5.0380.79220.4042.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,220.331,590.3050.6 %5.0532.92246.2953.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,906.64483.0083.4 %5.0437.84212.2751.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,693.193,591.2236.9 %5.0834.63511.2538.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,092.911,119.0078.0 %5.0570.95158.3372.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,401.273,775.0014.2 %5.0856.19219.4574.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ101,242.7817,504.0082.7 %5.01,460.93911.3037.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ9,781.742,565.8173.8 %5.0310.73116.0062.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ116,570.8675,342.0135.4 %5.0745.372.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน48,211.396,864.0085.8 %5.0572.43860.40-50.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,298.0817,649.20-43.5 %0.01,500.512,663.80-77.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,634.731,877.0048.4 %5.0608.98417.5831.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,904.501,018.0065.0 %5.0437.87337.7722.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,235.8812,258.3028.9 %5.04,521.172,121.6253.1 %5.0
รวม 562,584 268,254 52.32 % 39,177 23,450 40.14 %