จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,518.811.00100.0 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,198.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5187.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,750.611,770.0052.8 %5.0499.85271.1445.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู1,054.502,074.00-96.7 %0.0613.9516.1597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู5,235.281.00100.0 %5.0137.1834.8474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,764.52466.0087.6 %5.0277.1676.8472.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,806.30326.0091.4 %5.0268.4985.5668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,977.64195.0095.1 %5.0237.2423.9089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,681.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5344.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,056.752,578.0036.5 %5.0956.24686.8828.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,657.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5842.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,989.111,280.0057.2 %5.0575.92457.9520.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,040.37858.6071.8 %5.0594.93268.6054.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,414.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5747.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,335.992,650.0020.6 %5.0772.59708.558.3 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,502.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,184.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปก. หนองบัวลำภู4,389.791,527.8765.2 %5.01,051.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,172.6211,327.886.9 %3.02,154.25464.5878.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,122.821,939.0037.9 %5.0632.97542.2014.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,616.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.547.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,258.131,118.0065.7 %5.0690.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,699.57718.0073.4 %5.0461.82357.3622.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,408.733,109.008.8 %4.0690.01268.3061.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,342.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,355.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,216.060.00100.0 %5.0575.92632.34-9.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,629.463,954.50-9.0 %0.0709.03366.1348.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,694.273,925.00-6.2 %0.0861.16624.8427.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,651.302,490.0046.5 %5.0591.68393.2933.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,815.303,079.00-9.4 %0.0480.8463.4086.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,796.892,220.0093.0 %5.0626.36276.9855.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,522.661,130.0055.2 %5.0385.7656.7885.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,326.5026,537.00-697.7 %0.0476.38274.6542.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,842.64954.0066.4 %5.0518.87146.9771.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ3,822.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ419.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,195.142,335.0026.9 %5.0651.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,394.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5709.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 234,783.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,076.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,630.054,634.55-76.2 %0.0291.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู39,379.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5896.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง78,975.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5639.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,379.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,581.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,398.972,461.0027.6 %5.0651.98263.4959.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,766.91914.0067.0 %5.0423.79248.0941.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,111.919,622.0143.8 %5.04,062.315,368.58-32.2 %0.0
รวม 150,964 96,195 0.00 % 20,312 12,980 0.00 %