จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,645.201.00100.0 %5.0385.760.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,911.2012,166.0018.4 %5.0187.5395.0049.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,938.821,770.0055.1 %5.0499.85271.1445.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,251.192,074.0036.2 %5.0613.9596.8584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�8,056.1710,546.31-30.9 %0.01,840.99542.5570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู5,497.981.00100.0 %5.0137.1834.8474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,953.42466.0088.2 %5.0277.1676.8472.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,851.29486.0087.4 %5.0280.4886.2969.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,997.30326.0091.8 %5.0268.4985.5668.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�4,177.24195.0095.3 %5.0237.2424.7489.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,866.33476.0087.7 %5.0344.60115.9066.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�4,260.322,578.0039.5 %5.0956.24686.8828.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,841.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5842.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,139.101,280.0059.2 %5.0575.92457.9520.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,192.93858.6073.1 %5.0594.93268.6054.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,586.253,223.0010.1 %5.0747.06482.7235.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,503.382,650.0024.4 %5.0772.59708.558.3 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,728.141,023.4378.4 %5.01,184.43826.5030.2 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,610.061,527.8766.9 %5.01,051.32190.0081.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู12,783.4311,327.8811.4 %5.02,154.25464.5878.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,279.521,939.0040.9 %5.0632.97542.2014.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,698.10296.0082.6 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,421.621,118.0067.3 %5.0690.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,835.04718.0074.7 %5.0461.82357.3622.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,579.783,109.0013.2 %5.0690.01268.3061.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,610.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,355.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,075.672,368.0053.3 %5.01,317.541,044.3420.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู12,601.772,248.0082.2 %5.0981.83160.2883.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,377.440.00100.0 %5.0575.92632.34-9.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,811.583,954.50-3.7 %0.0709.03366.1348.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,879.653,925.00-1.2 %0.0861.16624.8427.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,884.702,490.0049.0 %5.0591.68373.6336.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,956.573,079.00-4.1 %0.0480.8463.4086.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู33,392.432,220.0093.4 %5.0626.36276.9855.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�46,352.3432,167.7630.6 %5.0778.58567.2327.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,649.241,130.0057.3 %5.0385.7656.7885.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,493.4326,537.00-659.6 %0.0476.38274.6542.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,985.28954.0068.0 %5.0518.87146.9771.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,989.553,822.004.2 %2.0728.05419.2042.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,355.472,335.0030.4 %5.0651.9868.9389.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,564.313,043.0514.6 %5.0709.03665.006.2 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไม่ครบ15,032.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ604.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 236,528.4112,727.1565.2 %5.01,076.30394.1863.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,762.024,634.55-67.8 %0.0291.59285.002.3 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู41,355.0224,715.0040.2 %5.0896.83380.0057.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง82,938.8413,500.0083.7 %5.0639.67446.5030.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,749.5613,120.00-69.3 %0.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,569.532,461.0031.1 %5.0651.98263.4959.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,905.75914.0068.5 %5.0423.79248.0941.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,970.579,622.0146.5 %5.04,062.315,368.58-32.2 %0.0
รวม 441,536 232,123 47.43 % 35,649 20,007 43.88 %