จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56139.1974.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี12,062.108,251.0031.6 %5.081.15152.02-87.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,957.371,073.1084.6 %5.064.660.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี120,340.925,899.4295.1 %5.04,594.89343.2392.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4112,774.233,098.0097.3 %5.04,569.880.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,302.841,296.0060.8 %5.0820.8099.4687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1035,246.1513,745.8461.0 %5.07,271.76341.9195.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี23,619.7522,072.606.6 %3.04,871.21496.8289.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี6,473.835,018.4022.5 %5.0609.9656.8790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,928.34556.0085.8 %5.0251.0097.8561.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,947.781,380.0072.1 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,794.83266.0093.0 %5.0288.0460.4779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,827.28308.0094.7 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,937.52204.0094.8 %5.0481.2742.1191.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,788.64349.0090.8 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,970.13650.0083.6 %5.0413.1276.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,141.08470.0088.7 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,112.01533.0087.0 %5.0326.8938.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,952.64708.0082.1 %5.0442.01103.3776.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,145.62542.0086.9 %5.0321.7485.5073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,114.93283.0093.1 %5.0298.762.1099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,992.39425.0091.5 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,904.95373.0090.4 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,700.19641.0086.4 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,702.109,053.53-58.8 %0.02,401.401,644.3831.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,581.805,798.70-61.9 %0.0934.89464.5950.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,274.321,872.0017.7 %5.0449.48195.7056.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,690.10835.0069.0 %5.0471.40190.8159.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,631.80740.0071.9 %5.0477.56163.8965.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,652.111,089.0058.9 %5.0447.06150.0066.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,232.502,533.0021.6 %5.0782.76359.9354.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,424.163,254.0026.4 %5.01,182.101,009.7614.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี4,005.851,925.0051.9 %5.0972.92509.6547.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 544,928.9039,560.0011.9 %5.07,244.377,173.001.0 %0.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,859.661,789.0053.6 %5.01,609.12822.0648.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,810.631,322.0065.3 %5.0687.68825.15-20.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,859.872,233.0077.4 %5.03,330.912,844.2014.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,401.734,398.00-83.1 %0.0584.77703.03-20.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี8,223.736,185.0024.8 %5.01,790.611,539.7114.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,004.666,320.00-5.3 %0.01,410.30116.2791.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,304.112,668.3238.0 %5.01,722.172,949.79-71.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี17,945.7724,304.92-35.4 %0.02,247.002.8599.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี294,333.41571,297.44-94.1 %0.01,349.20887.3034.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,560.972,410.0032.3 %5.0934.9034.9396.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)13,410.205,279.0060.6 %5.01,159.09817.8729.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,554.1811,310.002.1 %1.04,027.821,537.1361.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,871.183,274.2872.4 %5.03,974.392,063.9548.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,831.712,288.0040.3 %5.090.5879.8711.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,708.241,695.0054.3 %5.0858.8370.2491.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,890.57852.0070.5 %5.0763.75175.2877.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี5,020.324,722.095.9 %2.5937.96649.1530.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,609.199,625.00-71.6 %0.01,695.54669.0260.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี11,290.6319,529.78-73.0 %0.02,478.92255.4489.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,953.282,536.0078.8 %5.0877.85476.5645.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,253.924,880.84-14.7 %0.01,087.02297.4672.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี7,357.9810,388.00-41.2 %0.01,885.69372.3380.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี5,071.333,406.0032.8 %5.01,429.31349.7575.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,216.687,396.00-2.5 %0.01,125.0569.8593.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี23,134.3411,807.0049.0 %5.0517.04545.76-5.6 %0.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 100,023.3758,573.5041.4 %5.01,797.51861.2152.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,943.261,273.0056.7 %5.0649.6534.8094.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,186.504,594.5911.4 %5.01,144.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี18,047.292,932.0083.8 %5.06,038.45318.9494.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,914.3111,236.00-2.9 %0.02,670.36182.7293.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี6,271.742,257.0064.0 %5.01,033.04269.7873.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,332.707,855.64-7.1 %0.01,352.68655.4251.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)7,184.6913,729.00-91.1 %0.02,657.03776.6170.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 123,090.5215,573.8732.6 %5.01,398.081,162.7416.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 238,275.3317,936.5053.1 %5.01,481.32983.1133.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 333,607.980.00100.0 %5.01,365.150.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 484,634.9912,940.0084.7 %5.01,522.51497.5667.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,382.3410,958.0918.1 %5.0468.99272.5541.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ7,204.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.16ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี73,852.0528,441.0061.5 %5.01,054.10663.2037.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี38,641.7732,829.0015.0 %5.01,064.26719.8532.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี164,140.0528,937.0782.4 %5.01,006.54824.3618.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ79,897.5620,508.7674.3 %5.01,017.80397.9260.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน103,387.3435,985.0065.2 %5.01,036.98680.2634.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี90,816.27100,560.00-10.7 %0.01,821.18178.6990.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี77,497.8745,730.0141.0 %5.0988.06391.6460.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี135,544.3858,533.0756.8 %5.01,171.97914.8521.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,531.0830,920.00-21.1 %0.02,790.353,175.25-13.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี11,744.112,510.0078.6 %5.04,555.63137.2397.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี54,736.3733,010.0039.7 %5.01,383.81485.1664.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,861.891,088.0662.0 %5.01,266.34278.4178.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,165.122,598.0049.7 %5.01,068.00555.7248.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,578.878,691.00-55.8 %0.01,877.64652.9665.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,398.562,200.0035.3 %5.01,652.42591.9464.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,878.886,663.0038.8 %5.02,693.24941.3565.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,906.80243.0091.6 %5.0763.75363.5552.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี35,497.6623,495.0033.8 %5.03,299.943,347.22-1.4 %0.0
รวม 2,183,001 1,479,520 32.23 % 134,409 54,953 59.11 %