จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,927.62171.0095.6 %5.0356.87140.5360.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,240.0926,513.73-14.1 %0.077.92111.87-43.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายไม่ครบ1,798.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,813.1412,544.0033.3 %5.02,600.76585.2077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,958.58486.0090.2 %5.0306.4470.3777.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,434.83740.0083.3 %5.0343.4568.9279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,294.02442.0089.7 %5.0430.6870.1383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,701.26906.0080.7 %5.0303.6270.0776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,281.39528.0087.7 %5.0355.0868.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,712.09302.0093.6 %5.0632.3669.6189.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,449.863,617.6633.6 %5.01,181.13814.6331.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย2,786.123,254.36-16.8 %0.0435.49263.7039.4 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,098.583,912.004.6 %2.0984.40831.1415.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,184.441,380.0056.7 %5.0791.61643.4518.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย6,071.462,001.0067.0 %5.0610.38417.5431.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,299.103,734.0048.8 %5.01,668.991,333.6520.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,289.601,450.0066.2 %5.01,008.091,472.50-46.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,106.984,832.63-17.7 %0.0990.96157.9984.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,698.035,174.46-10.1 %0.0815.2037.5095.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย7,768.799,963.00-28.2 %0.01,231.61312.6274.6 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,565.611,169.0067.2 %5.0775.22258.9666.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,583.40573.0063.8 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,191.912,120.0033.6 %5.0623.0667.4089.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,493.62652.0073.9 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายไม่ครบ6,024.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,003.3211,950.18-198.5 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,908.516,377.28-7.9 %0.01,486.10450.5169.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,248.2320,873.00-297.7 %0.01,079.4881.1592.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,432.243,182.407.3 %3.5718.17320.6355.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย6,104.343,595.0041.1 %5.0971.9497.9189.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,447.069,668.41-50.0 %0.0927.35552.9040.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,798.112,688.5229.2 %5.0451.95139.9769.0 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,273.253,670.0067.4 %5.0667.69387.5242.0 %5.0
รจจ.หนองคาย 62,420.0138,059.3739.0 %5.0735.38696.985.2 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,625.441,508.0042.6 %5.0394.87145.7763.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,108.613,510.5014.6 %5.0994.56759.0623.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายไม่ครบ2,063.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ55.71ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.หนองคายไม่ครบ4,948.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 129,450.5816,154.3045.1 %5.01,434.85996.7030.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2149,704.2016,844.0088.7 %5.01,495.05915.7938.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)ไม่ครบ9,131.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ507.26ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย78,122.0181,106.00-3.8 %0.01,273.59754.7440.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย20,493.1022,339.00-9.0 %0.0628.43503.5019.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย70,438.4630,274.0057.0 %5.0601.22357.1540.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,908.2118,388.92-68.6 %0.01,635.961,602.982.0 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,271.402,474.0024.4 %5.0604.08351.9241.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,781.401,588.0042.9 %5.0451.95215.7852.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย10,298.5918,019.00-75.0 %0.03,274.164,414.09-34.8 %0.0
รวม 624,788 398,736 0.00 % 37,809 22,478 0.00 %