จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,152.06171.0095.9 %5.0356.87140.5360.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย24,568.1026,513.73-7.9 %0.077.92111.87-43.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,258.932,302.0029.4 %5.0629.66191.5869.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,460.831,798.0048.0 %5.0572.610.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,888.178,660.3256.5 %5.02,600.76585.2077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,241.93486.0090.7 %5.0306.4470.3777.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,688.25740.0084.2 %5.0343.4568.9279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,539.39442.0090.3 %5.0430.6870.1383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,969.91906.0081.8 %5.0303.6270.0776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,526.04528.0088.3 %5.0355.0868.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,981.35302.0093.9 %5.0632.3669.6189.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,119.545,964.252.5 %1.01,391.91175.7787.4 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย60,013.0562,639.52-4.4 %0.02,648.11672.5474.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,761.283,617.6637.2 %5.01,181.131,002.7315.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย2,945.333,254.36-10.5 %0.0435.49263.7039.4 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,332.783,912.009.7 %4.5984.40831.1415.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,366.411,380.0059.0 %5.0791.61643.4518.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย6,418.402,001.0068.8 %5.0610.38417.5431.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,716.193,734.0051.6 %5.01,668.991,333.6520.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,534.721,450.0068.0 %5.01,008.091,472.50-46.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,341.664,832.63-11.3 %0.0990.96157.9984.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,966.495,174.46-4.2 %0.0815.2037.5095.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย8,212.729,963.00-21.3 %0.01,231.61312.6274.6 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,769.361,169.0069.0 %5.0775.22258.9666.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,673.88573.0065.8 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,374.302,120.0037.2 %5.0623.0667.4089.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,636.11652.0075.3 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,348.676,024.80-38.5 %0.0889.32141.8384.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย9,840.4236,453.00-270.4 %0.03,075.9068.8897.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,232.0811,950.18-182.4 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,246.146,377.28-2.1 %0.01,486.10450.5169.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,548.1320,873.00-276.2 %0.01,079.4881.1592.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,406.833,144.007.7 %3.5509.00356.2530.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,628.373,182.4012.3 %5.0718.17320.6355.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย6,453.163,595.0044.3 %5.0971.9497.9189.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,815.479,668.41-41.9 %0.0927.35552.9040.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,015.142,688.5233.0 %5.0451.95139.9769.0 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,917.443,848.0067.7 %5.0667.69387.5242.0 %5.0
รจจ.หนองคาย 65,986.8738,059.3742.3 %5.0735.38696.985.2 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,775.461,508.0045.7 %5.0394.87145.7763.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,343.393,510.5019.2 %5.0994.56759.0623.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,153.502,063.0034.6 %5.0489.9855.7188.6 %5.0
สปส.จ.หนองคาย5,252.954,948.635.8 %2.5813.25740.389.0 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,038.594,001.430.9 %0.5699.16134.3080.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,230.0462,418.70-4,974.5 %0.0604.08283.1953.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 131,133.4716,154.3048.1 %5.01,434.85996.7030.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2158,258.7216,844.0089.4 %5.01,495.05915.7938.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)13,812.629,131.0433.9 %5.01,424.13507.2664.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย5,283.683,097.0041.4 %5.0250.8829.4988.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย82,586.1381,106.001.8 %0.51,273.59754.7440.7 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย21,664.1422,339.00-3.1 %0.0628.43503.5019.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย74,463.5130,274.0059.3 %5.0601.22357.1540.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย11,531.5418,388.92-59.5 %0.01,635.961,602.982.0 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,458.332,474.0028.5 %5.0604.08351.9241.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,940.331,588.0046.0 %5.0451.95215.7852.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย10,887.0818,019.00-65.5 %0.03,274.164,414.09-34.8 %0.0
รวม 783,709 599,015 23.57 % 51,807 26,023 49.77 %