จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,769.601,134.0059.1 %5.0467.00241.4048.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม37,156.3316,362.8756.0 %5.0211.98100.8952.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,101.021,747.0043.7 %5.0580.25313.9645.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,638.802,379.0034.6 %5.0771.25143.3081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม20,549.2716,006.0022.1 %5.03,433.47736.9078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,862.141,622.0066.6 %5.0362.1249.5286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,031.48649.0083.9 %5.0267.330.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,874.28819.0078.9 %5.0316.3880.2574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,070.64899.0082.3 %5.0277.8279.7071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,933.11692.0082.4 %5.0278.869.4096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,015.30475.0088.2 %5.0226.479.7095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,259.69616.0085.5 %5.0267.2176.0271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,482.741,021.0077.2 %5.0412.4897.4276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,413.04862.0080.5 %5.0321.1581.2674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,908.53369.0090.6 %5.0158.829.3894.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,929.99311.0092.1 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,904.31395.0089.9 %5.0184.6210.5094.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,581.911,173.3074.4 %5.0809.28432.2946.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม791.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5160.53157.951.6 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,800.73611.1078.2 %5.0485.30311.9035.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,218.621,774.0057.9 %5.0847.31193.5077.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,357.742,447.0027.1 %5.0676.15104.4584.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,239.501,122.0065.4 %5.0638.14405.0436.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม9,034.774,637.4348.7 %5.02,899.461,512.7047.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,490.079,778.79-292.7 %0.0490.85933.78-90.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,597.212,562.4054.2 %5.01,474.841,245.5815.5 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,124.332,475.0040.0 %5.0934.49472.1849.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,888.1216,300.45-106.6 %0.01,525.90367.6075.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม5,003.802,513.4849.8 %5.0809.28156.7480.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,690.85630.0062.7 %5.058.1747.5018.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,460.24687.0072.1 %5.0178.7234.8780.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,042.36637.0079.1 %5.0562.07394.2529.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,106.073,816.267.1 %3.5904.36242.4573.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,874.0825,816.00-275.6 %0.01,817.131,293.1228.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,634.7212,078.00-39.9 %0.01,914.80306.8084.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,660.242,128.0020.0 %5.0409.95228.0844.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,316.7511,763.15-41.4 %0.02,005.37119.0494.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,375.741,875.0070.6 %5.0714.20509.2028.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,149.623,452.0016.8 %5.0737.11342.2853.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,922.776,848.00-39.1 %0.0904.36283.8568.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,654.952,762.0051.2 %5.01,018.44105.6689.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม7,581.943,890.7948.7 %5.01,227.8772.6794.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,005.782,496.0079.2 %5.0714.20504.8529.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 47,855.1355,272.00-15.5 %0.0908.021,342.72-47.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,569.344,566.00-27.9 %0.0600.11212.6964.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,205.473,855.008.3 %4.0540.36452.1616.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,073.792,015.0034.4 %5.0562.08224.5360.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,402.196,198.003.2 %1.5980.41477.7751.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,990.342,920.0041.5 %5.01,303.70982.3524.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,959.498,918.60-125.2 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 335,376.0912,587.6264.4 %5.01,057.381,310.20-23.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)24,341.8814,035.2042.3 %5.01,807.69133.6292.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 148,356.0415,596.8267.7 %5.01,351.43529.9760.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 284,026.9820,052.0076.1 %5.018,713.15712.4596.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,345.335,463.0051.8 %5.0344.16331.873.6 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม86,997.4689,064.00-2.4 %0.01,545.651,060.7031.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ58,345.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม35,883.3239,294.00-9.5 %0.0910.652,905.15-219.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม22,280.91214.1099.0 %5.0753.17867.10-15.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย57,967.9727,392.0052.7 %5.0803.99917.20-14.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ24,468.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,258.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม11,814.9573,261.34-520.1 %0.01,773.152,534.86-43.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,502.593,396.003.0 %1.5733.23360.4050.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,271.061,409.0056.9 %5.0600.11369.3038.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม44,283.6317,790.0959.8 %5.05,995.053,184.1546.9 %5.0
รวม 792,217 573,933 27.55 % 75,895 32,189 57.59 %