จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,612.131,134.0056.6 %5.0467.00241.4048.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม35,043.7616,362.8753.3 %5.0211.98100.8952.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,924.711,747.0040.3 %5.0580.25313.9645.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,431.912,379.0030.7 %5.0771.25143.3081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม19,380.9216,006.0017.4 %5.03,433.47736.9078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,802.27649.0082.9 %5.0267.330.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,654.00819.0077.6 %5.0316.3880.2574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,782.34899.0081.2 %5.0277.8283.3970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,709.49692.0081.3 %5.0278.869.4096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,787.01475.0087.5 %5.0226.479.7095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,017.50616.0084.7 %5.0267.2176.0271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,227.871,021.0075.9 %5.0412.4897.4276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,162.13862.0079.3 %5.0321.1581.2674.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,686.30369.0090.0 %5.0158.829.3894.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,706.55311.0091.6 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,682.32395.0089.3 %5.0184.6210.5094.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคามไม่ครบ4,992.39ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ341.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,641.49611.1076.9 %5.0485.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,972.501,774.0055.3 %5.0847.31193.5077.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,166.832,447.0022.7 %5.0676.15104.4584.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,055.311,122.0063.3 %5.0638.14405.0436.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,521.084,637.4345.6 %5.02,899.461,512.7047.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,348.499,778.79-316.4 %0.0490.85933.78-90.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. มหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,719.302,513.4846.7 %5.0809.28156.7480.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,872.613,816.261.5 %0.5904.36242.4573.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,843.8911,763.15-50.0 %0.02,005.37119.0494.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6,013.241,875.0068.8 %5.0714.20509.2028.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,913.693,452.0011.8 %5.0737.11342.2853.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,333.432,762.0048.2 %5.01,018.44105.6689.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม7,150.863,890.7945.6 %5.01,227.8772.6794.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ4,566.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ212.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,966.363,855.002.8 %1.0540.36452.1616.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ2,015.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,565.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,246.65982.3521.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,734.378,918.60-138.8 %0.0866.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 333,364.7412,587.6262.3 %5.01,057.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 145,606.7015,596.8265.8 %5.01,351.43529.9760.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,700.285,463.0048.9 %5.0344.16331.873.6 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม82,051.1289,064.00-8.5 %0.01,545.651,060.7031.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม33,843.1339,294.00-16.1 %0.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม21,014.10214.1099.0 %5.0753.17867.10-15.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย54,672.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5803.99917.20-14.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,303.443,396.00-2.8 %0.0733.23360.4050.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,085.081,409.0054.3 %5.0600.11369.3038.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 409,833 274,978 0.00 % 29,352 12,572 0.00 %