จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,218.880.00100.0 %5.0503.61352.7630.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,621.08120.0099.2 %5.0145.92114.0021.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด47,841.571,250.0097.4 %5.0118.0390.0023.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด5,222.814,278.0018.1 %5.0678.9528.4195.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,906.352,263.0042.1 %5.0471.2651.5489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,524.348,565.5663.6 %5.03,222.91841.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,867.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5231.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,346.72600.0086.2 %5.0331.3071.0678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,124.04440.0089.3 %5.0235.0552.9277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,611.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5184.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,046.94347.0091.4 %5.0123.8145.4963.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,459.91547.0087.7 %5.0346.0170.6479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,257.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5349.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,771.24471.0087.5 %5.0239.2152.5978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,999.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5287.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,195.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5235.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,176.07230.0094.5 %5.0180.0515.5791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,641.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5185.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,018.261,064.0073.5 %5.0212.2670.2966.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,960.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5290.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,053.48309.0092.4 %5.0265.6251.8180.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,623.38577.0087.5 %5.0230.1425.4289.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,416.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5998.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด654.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5250.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,025.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5320.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,719.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5524.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,793.331,219.0056.4 %5.0517.16199.5061.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,561.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5841.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ2,095.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ392.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,552.101,186.0073.9 %5.0750.82531.6929.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,723.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,462.261,883.9523.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,608.115,999.52-130.0 %0.0639.03674.04-5.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด6,185.765,492.0011.2 %5.01,100.141,507.51-37.0 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,588.394,104.9410.5 %5.01,058.01177.6983.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)18,797.1821,661.98-15.2 %0.01,781.35586.4467.1 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด43,653.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5116.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,616.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5857.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,658.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.563.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,820.68922.0049.4 %5.043.4042.332.5 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,339.35923.0072.4 %5.0769.8494.2887.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,385.6143.0098.7 %5.0662.38205.6269.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,784.343,368.0011.0 %5.0845.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,579.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,852.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,538.474,748.0014.3 %5.01,226.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,812.973,175.0067.6 %5.03,127.821,972.8336.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,273.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,128.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,115.191,859.0084.7 %5.01,055.08415.7760.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,525.903,569.0021.1 %5.01,169.18575.0150.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,128.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5704.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,080.283,293.0235.2 %5.01,283.24839.4134.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,784.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5541.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด15,287.4112,593.0017.6 %5.0509.52550.05-8.0 %0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 53,838.6959,412.17-10.4 %0.0997.61192.7680.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,881.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5386.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด644.45475.0026.3 %5.0238.96214.1610.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,406.221,589.0053.4 %5.0788.86495.3437.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,438.653,079.0030.6 %5.0693.78216.4768.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,099.726,524.43-27.9 %0.01,169.18698.7940.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,387.432,063.0053.0 %5.01,074.10775.4227.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,693.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5919.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)57,889.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,272.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 189,802.2916,932.0081.1 %5.01,200.94916.8423.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 218,593.04108,584.02-484.0 %0.01,170.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 326,075.2810,228.5660.8 %5.01,445.89475.9467.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,544.814,690.00-84.3 %0.0291.74698.89-139.6 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,904.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด149,212.55102,758.0031.1 %5.01,567.26891.7043.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด144,873.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด42,923.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,133.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย24,267.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5905.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร30,611.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5808.561,291.13-59.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง199,493.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5916.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด76,723.323,696.0095.2 %5.0760.18517.2132.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,627.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,007.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,568.672,100.0041.2 %5.0731.80441.5439.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,402.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5655.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด58,085.6110,000.0082.8 %5.08,917.315,120.0042.6 %5.0
รวม 733,372 427,349 0.00 % 44,920 25,136 0.00 %