จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,076.540.00100.0 %5.0503.61352.7630.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,974.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5145.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด45,726.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5118.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,991.874,278.0014.3 %5.0678.9528.4195.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,733.622,263.0039.4 %5.0471.2651.5489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,484.158,565.5661.9 %5.03,222.91841.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,604.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5239.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,911.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5287.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,010.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5235.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,991.42230.0094.2 %5.0180.0515.5791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,435.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5185.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,840.581,064.0072.3 %5.0212.2670.2966.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,785.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5290.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,874.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5265.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,418.94577.0086.9 %5.0230.1425.4289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,652.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5231.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,154.52600.0085.6 %5.0331.3071.0678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,941.68440.0088.8 %5.0235.0552.9277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,451.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5184.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,868.00347.0091.0 %5.0123.8145.4963.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,262.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร5,025.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5349.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,221.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5998.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด625.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5250.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,891.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5320.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,599.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5524.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,669.811,219.0054.3 %5.0517.16199.5061.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,360.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5841.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ2,095.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ392.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,350.821,186.0072.7 %5.0750.82531.6929.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,381.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,462.261,883.9523.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,489.665,999.52-141.0 %0.0639.03674.04-5.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,912.245,492.007.1 %3.51,100.141,507.51-37.0 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,385.504,104.946.4 %3.01,058.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,966.0221,661.98-20.6 %0.01,781.35586.4467.1 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด41,723.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5116.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,456.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5857.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,585.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.563.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,740.17922.0047.0 %5.043.4042.332.5 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,191.69923.0071.1 %5.0769.8494.2887.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด1,743.4543.0097.5 %5.0325.91205.6236.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,617.003,368.006.9 %3.0845.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,244.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,852.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,293.574,748.0010.3 %5.01,226.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,379.063,175.0066.1 %5.03,127.821,972.8336.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,996.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,128.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,579.481,859.0083.9 %5.01,055.08415.7760.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,325.783,569.0017.5 %5.01,169.18575.0150.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,946.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5704.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,855.643,293.0232.2 %5.01,283.24839.4134.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,616.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5541.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด14,611.4412,593.0013.8 %5.0509.52550.05-8.0 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,753.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5386.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รจจ.ร้อยเอ็ด 51,458.0759,412.17-15.5 %0.0997.61192.7680.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด615.95475.0022.9 %5.0238.96214.1610.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,255.601,589.0051.2 %5.0788.86495.3437.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,242.383,079.0027.4 %5.0693.78216.4768.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,874.236,524.43-33.9 %0.01,169.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,193.432,063.0050.8 %5.01,074.10775.4227.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,220.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5919.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 182,989.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,194.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 217,770.90108,584.02-511.0 %0.01,170.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 324,922.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,445.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)55,329.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,272.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,466.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5346.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,432.294,690.00-92.8 %0.0291.74698.89-139.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด142,614.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,567.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด138,467.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด41,025.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,133.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,194.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5905.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร29,257.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5808.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง190,672.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5916.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด73,330.7932,824.0055.2 %5.0760.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,201.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,007.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,410.872,100.0038.4 %5.0731.80441.5439.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,251.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5655.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 319,121 313,862 0.00 % 26,541 14,668 0.00 %