จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0515.5471.9286.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,431.320.00100.0 %5.0719.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์24,878.8713,129.0047.2 %5.08,896.251,040.0288.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วงไม่ครบ160.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ63.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,695.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5248.3951.8479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,797.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5377.009.3197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,811.36719.0081.1 %5.0147.427.7194.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,759.34530.0085.9 %5.0293.7053.9281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,024.531,142.0077.3 %5.0312.8544.5485.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จไม่ครบ763.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ69.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,723.201,138.0075.9 %5.0256.0251.2480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสยไม่ครบ641.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ70.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์ไม่ครบ558.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ530.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรีไม่ครบ577.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ70.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์12,560.825,474.3056.4 %5.01,051.161,057.64-0.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,146.243,552.0068.1 %5.0861.54386.5055.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,528.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5852.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,067.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ279.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,677.8810,033.74-498.0 %0.0423.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,615.613,557.0022.9 %5.01,221.5634.3997.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,819.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ463.74ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,210.921,456.0054.7 %5.0738.29225.2569.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,856.931,165.6559.2 %5.0586.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ3,444.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ120.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ59,192.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,081.33ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์5,618.605,729.00-2.0 %0.01,194.69280.6976.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,022.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5871.40570.9534.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ2,690.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ616.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ385.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,608.852,694.0052.0 %5.01,143.52451.5960.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์34,011.433,419.0089.9 %5.0844.29700.3217.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ครบ62,140.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,474.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,827.352,784.0052.2 %5.0814.45265.0567.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,823.52931.8067.0 %5.0527.86356.7532.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ4,643.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ903.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 141,160.5921,653.0747.4 %5.02,071.91596.8971.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)141,175.6710,992.8592.2 %5.02,059.79903.4756.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ516.16ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ514.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี58,836.4820,706.0064.8 %5.0823.161,220.75-48.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบ16,515.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ715.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,667.8036,099.12-884.2 %0.0795.36436.1445.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,801.01222.0092.1 %5.0567.15282.2250.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 379,797 147,128 0.00 % 26,633 9,099 0.00 %