จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,704.80913.0066.2 %5.0551.56133.9575.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0515.5471.9286.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,973.014,340.0012.7 %5.0833.37205.8575.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,590.070.00100.0 %5.0719.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์26,029.859,024.9165.3 %5.08,896.251,040.0288.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์5,256.981,142.0078.3 %5.0312.8544.5485.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,051.36763.0081.2 %5.0323.2969.1478.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,941.721,138.0077.0 %5.0256.0251.2480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย4,167.22641.0084.6 %5.0200.6970.3265.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,161.54558.0086.6 %5.0387.38530.10-36.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,490.36577.0087.2 %5.0401.5370.0682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,748.43160.0095.7 %5.0383.0863.7483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,866.92460.0088.1 %5.0248.3951.8479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,973.18367.0090.8 %5.0377.009.3197.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,987.69719.0082.0 %5.0147.427.7194.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,933.26530.0086.5 %5.0293.7053.9281.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์13,395.655,474.3059.1 %5.01,303.101,057.6418.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,295.834,159.003.2 %1.51,080.60846.6821.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 711,661.903,552.0069.5 %5.0861.54386.5055.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,692.023,092.3316.2 %5.0852.48571.8932.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,871.111,067.0062.8 %5.0548.13279.2449.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,462.592,262.0058.6 %5.01,289.851,974.95-53.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,755.5110,033.74-471.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,504.502,876.0547.8 %5.01,574.99573.9163.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,829.153,557.0026.3 %5.01,221.5634.3997.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,551.5014,151.75-116.0 %0.01,403.9583.1094.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,817.491,819.6352.3 %5.0909.43463.7449.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,662.57352.0078.8 %5.061.3617.5171.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,359.471,456.0056.7 %5.0738.29171.2376.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,989.101,165.6561.0 %5.0586.26456.8522.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,804.983,444.009.5 %4.5890.52120.6586.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,534.0759,192.00-969.6 %0.01,565.122,081.33-33.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์5,878.535,729.002.5 %1.01,194.69280.6976.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,823.802,530.0033.8 %5.0736.19406.8044.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,591.8712,030.39-82.5 %0.01,403.95104.8692.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,209.033,110.0026.1 %5.0871.40570.9534.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์4,271.302,690.5037.0 %5.0890.52616.9230.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,377.520.00100.0 %5.01,441.91385.9373.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,868.342,694.0054.1 %5.01,143.52451.5960.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์4,466.154,045.009.4 %4.5700.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,584.913,419.0090.4 %5.0844.29700.3217.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 110,043.4962,140.6043.5 %5.01,277.841,474.14-15.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,331.871,763.0047.1 %5.0491.08140.8871.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,096.942,784.0054.3 %5.0814.45265.0567.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,954.14931.8068.5 %5.0527.86356.7532.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,281.414,643.0426.1 %5.01,312.20903.4731.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,549.682,858.0037.2 %5.01,042.57308.2570.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์7,409.916,648.0010.3 %5.0985.52422.4157.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)147,260.0510,992.8592.5 %5.02,059.79903.4756.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 143,064.8121,653.0749.7 %5.02,071.91596.8971.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 241,638.3011,942.1671.3 %5.01,008.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 353,650.4310,807.9279.9 %5.01,304.608,930.00-584.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,751.718,667.3432.0 %5.0371.89229.3038.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง27,784.136,000.0078.4 %5.01,048.96950.009.4 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์32,572.2328,269.0013.2 %5.0888.80516.1641.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง53,688.575,053.0090.6 %5.0880.40514.0041.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี61,558.4620,706.0066.4 %5.0823.161,220.75-48.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง41,667.6516,515.0060.4 %5.0795.01715.6810.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,590.4427,784.97-49.5 %0.01,992.853,419.26-71.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,837.483,609.126.0 %3.0795.36580.4427.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,930.59222.0092.4 %5.0567.15282.2250.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์51,285.2917,049.1166.8 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 965,115 446,275 53.76 % 64,838 42,777 34.03 %