จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,582.461,105.0057.2 %5.0531.7284.5184.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,542.006,101.0065.2 %5.0191.57131.8431.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,814.558,556.00-25.6 %0.0110.0880.2527.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,431.631,994.0041.9 %5.0816.96139.0983.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,363.03510.0084.8 %5.0466.0287.2981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร17,446.7314,160.0018.8 %5.02,851.651,336.2753.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,373.501,069.0080.1 %5.0320.24107.0266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,026.241,373.0065.9 %5.0473.22128.9772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,942.77671.0083.0 %5.0317.1275.5476.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,371.33623.0085.7 %5.0280.6776.1372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,738.84349.0090.7 %5.0153.1516.6389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส6,121.20722.0088.2 %5.0414.6071.8482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว781.371.0099.9 %5.0141.9815.5289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,881.04311.0092.0 %5.0348.1615.6595.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,777.46504.0086.7 %5.0191.2215.7591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ4,027.95498.0087.6 %5.0274.4076.3172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,841.12337.0093.0 %5.0394.5085.7878.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,668.66235.0093.6 %5.0398.2558.8685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย995.57669.0032.8 %5.0319.2769.5078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,659.90309.0094.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,731.64307.0091.8 %5.0251.3969.7272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,837.42493.0089.8 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,896.603,433.7311.9 %5.01,026.11899.9812.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,076.322,392.0041.3 %5.01,102.20568.9648.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,360.101,355.0059.7 %5.0835.97369.9955.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,546.24666.0081.2 %5.0691.17949.66-37.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,435.452,129.0038.0 %5.0969.071,011.62-4.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,237.331,005.0076.3 %5.0759.87427.5043.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร8,835.104,818.0045.5 %5.01,634.671,535.236.1 %3.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,536.044,040.4210.9 %5.01,292.3687.6193.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,897.8912,200.83-37.1 %0.01,100.22419.8861.8 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร40,554.8578,982.20-94.8 %0.0520.62908.00-74.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,863.1615,328.50-29.2 %0.04,329.374,900.25-13.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,410.621,940.4069.7 %5.0969.08304.9568.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร5,334.697,455.50-39.8 %0.083.2141.6949.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,110.05644.0042.0 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,452.391,510.0056.3 %5.0632.7049.6892.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,342.34961.0071.2 %5.0664.83162.7375.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,570.683,011.0015.7 %5.0874.00583.3933.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร9,605.926,426.0033.1 %5.01,597.591,996.15-24.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,610.058,691.00-54.9 %0.01,383.86829.1940.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,103.301,793.0056.3 %5.01,082.81475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,940.5511,160.00-125.9 %0.0950.8053.5894.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,942.6119,828.52-24.4 %0.02,882.262,783.503.4 %1.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,559.502,477.0078.6 %5.0835.95306.0863.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร4,082.652,584.3936.7 %5.01,121.21319.6071.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,897.086,108.00-56.7 %0.02,058.79209.0089.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,184.123,223.3747.9 %5.01,444.47503.8465.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,152.663,502.50-11.1 %0.0519.7888.4483.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,182.893,179.1473.9 %5.0893.02599.5832.9 %5.0
รจจ.สกลนคร 79,632.46108,474.99-36.2 %0.01,247.17797.3536.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,206.46982.0055.5 %5.0569.75143.9674.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,038.343,330.9033.9 %5.0969.07583.3539.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,948.951,119.0089.8 %5.0683.84279.9459.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,852.854,132.5314.8 %5.0909.78373.7058.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร6,718.953,545.3147.2 %5.02,004.89233.5688.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,784.038,156.61-70.5 %0.0994.34401.7559.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2340,623.515,368.7486.8 %5.02,400.6076.9396.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,963.8316,452.0036.6 %5.01,528.74711.9153.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 284,127.8423,995.1571.5 %5.02,636.39722.3672.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3116,127.2517,658.2484.8 %5.02,618.04475.0081.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,494.793,741.9916.7 %5.0294.63184.7737.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร100,068.43111,817.00-11.7 %0.01,920.941,086.1343.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร86,713.8922,794.0073.7 %5.0794.272,334.95-194.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม15,347.1017,816.00-16.1 %0.0828.433,235.98-290.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน333,792.1643,054.0087.1 %5.01,162.091,242.93-7.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,658.1619,844.30-86.2 %0.02,151.612,768.40-28.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,472.803,346.003.7 %1.5835.97552.7933.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,473.401,403.0059.6 %5.0702.86317.4954.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร47,040.9614,695.3868.8 %5.05,566.304,525.9918.7 %5.0
รวม 1,302,764 683,470 47.54 % 72,786 45,179 37.93 %