จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,447.491,105.0054.9 %5.0531.7284.5184.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร16,625.176,101.0063.3 %5.0191.57131.8431.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,458.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5110.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,206.911,994.0037.8 %5.0797.94139.0982.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,187.27510.0084.0 %5.0466.0287.2981.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร16,534.8814,160.0014.4 %5.02,851.651,336.2753.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,536.60307.0091.3 %5.0251.3969.7272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร5,092.661,069.0079.0 %5.0320.24107.0266.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,815.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5473.22128.9772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคนไม่ครบ671.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ75.54ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,142.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5280.6776.1372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว740.541.0099.9 %5.0141.9815.5289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,580.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5191.2215.7591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,817.43603.0084.2 %5.0274.4076.3172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,476.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5398.2558.8685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย696.02669.003.9 %1.5319.2769.5078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย5,364.08309.0094.2 %5.0119.141.0099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า4,584.59442.0090.4 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,692.9434,433.73-832.4 %0.01,026.11899.9812.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,863.282,392.0038.1 %5.01,102.20568.9648.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,184.491,355.0057.5 %5.0835.97369.9955.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,360.89666.0080.2 %5.0691.17949.66-37.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครไม่ครบ2,129.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,011.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร4,052.441,005.0075.2 %5.0770.59427.5044.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สกลนคร2,163.704,040.42-86.7 %0.01,292.3687.6193.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร8,432.8512,200.83-44.7 %0.01,100.22419.8861.8 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร38,435.2678,982.20-105.5 %0.0520.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,243.1315,328.50-36.3 %0.04,329.374,900.25-13.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร6,075.571,940.4068.1 %5.0969.08304.9568.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครไม่ครบ7,455.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ41.69ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,052.04644.0038.8 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,271.951,510.0053.9 %5.0632.7049.6892.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,167.65961.0069.7 %5.0664.83162.7375.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,384.053,011.0011.0 %5.0874.00583.3933.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,316.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,383.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,888.841,793.0053.9 %5.01,082.81475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,682.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5950.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,109.3719,828.52-31.2 %0.02,882.262,783.503.4 %1.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,955.342,477.0077.4 %5.0835.95306.0863.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,869.272,584.3933.2 %5.01,121.21319.6071.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,860.903,223.3745.0 %5.01,444.47503.8465.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,987.893,502.50-17.2 %0.0519.7888.4483.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร11,546.163,179.1472.5 %5.0893.02599.5832.9 %5.0
รจจ.สกลนคร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,091.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5569.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,775.013,330.9030.2 %5.0969.07542.2644.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,376.711,119.0089.2 %5.0683.84279.9459.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครไม่ครบ4,132.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ373.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,534.008,156.61-79.9 %0.0994.34401.7559.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 124,606.8416,452.0033.1 %5.01,528.74711.9153.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 279,730.9223,995.1569.9 %5.02,636.39722.3672.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2338,500.335,368.7486.1 %5.02,400.60323.7586.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,259.873,741.9912.2 %5.0294.63184.7737.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร94,838.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,920.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร82,181.8122,794.0072.3 %5.0794.272,334.95-194.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน316,346.5943,054.0086.4 %5.01,162.091,242.93-7.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,101.1119,844.30-96.5 %0.02,151.612,768.40-28.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,291.293,346.00-1.7 %0.0835.97552.7933.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร44,582.3714,695.3867.0 %5.05,566.304,525.9918.7 %5.0
รวม 838,719 388,226 0.00 % 51,159 31,792 0.00 %