จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน59,037.7238,551.0034.7 %5.0103.6071.2731.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,330.841,867.0043.9 %5.0658.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน15,063.2115,026.000.2 %0.53,092.45537.3182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,136.392,143.0058.3 %5.0303.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,634.66556.0084.7 %5.0213.8634.5383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,042.46409.0097.1 %5.0223.4724.5189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,220.78850.0079.9 %5.0193.4634.6582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,821.26960.0074.9 %5.0276.9928.5389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,695.45535.0088.6 %5.0510.6640.0392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,473.82224.0095.0 %5.0180.9627.8284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,069.394,547.4610.3 %5.01,095.77693.7036.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,510.71707.0079.9 %5.0366.85456.57-24.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,958.352,861.0027.7 %5.0506.281,594.08-214.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,534.193,079.00-21.5 %0.0467.74404.8813.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,627.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,228.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนไม่ครบ14,288.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ173.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,436.881,484.5056.8 %5.0499.50251.8549.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,921.644,356.00-126.7 %0.050.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,173.12807.0074.6 %5.0495.7235.1592.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,818.831,198.0057.5 %5.0525.41424.1019.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,115.943,854.006.4 %3.0615.10554.999.8 %4.5
สำนักงานจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,299.183,600.0016.3 %5.0696.44186.0173.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน13,629.4812,435.338.8 %4.01,685.2753.1796.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,287.132,359.0045.0 %5.0696.41214.7069.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,557.264,331.81-178.2 %0.0848.57228.0073.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,532.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,152.82423.7063.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,677.232,468.4032.9 %5.0829.37428.8448.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,305.293,735.5013.2 %5.0658.4069.2189.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,106.194,210.0062.1 %5.0458.37195.7057.3 %5.0
รจจ.ลำพูน 61,203.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,070.23673.6037.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,029.89147.0095.1 %5.0468.0698.9278.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน6,229.955,463.0012.3 %5.0753.48137.7581.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน9,832.552,145.0078.2 %5.0601.36139.4476.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,082.526,512.00-7.1 %0.01,152.82314.1272.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,341.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5696.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,377.982,713.0076.2 %5.0772.50236.8969.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 147,029.2318,918.9359.8 %5.01,069.70477.9155.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 255,180.1115,702.3971.5 %5.01,438.33666.1553.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน4,392.964,537.00-3.3 %0.0463.95406.8712.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน63,169.6162,106.301.7 %0.51,319.15538.7059.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนไม่ครบ11,522.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,273.46ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 32,800.5211,894.0063.7 %5.0621.17749.80-20.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 9,667.514,533.5053.1 %5.0753.48752.680.1 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.70ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน39,374.7214,240.0063.8 %5.04,074.533,658.3810.2 %5.0
รวม 479,025 266,067 0.00 % 31,914 15,866 0.00 %