จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,953.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5203.5129.9285.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน62,010.8438,551.0037.8 %5.0103.6071.2731.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน3,991.613,197.7019.9 %5.0525.2669.4786.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,498.581,867.0046.6 %5.0658.400.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน15,004.1911,291.1224.7 %5.03,092.45537.3182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,395.062,143.0060.3 %5.0303.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,817.71556.0085.4 %5.0213.8634.5383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ14,749.63409.0097.2 %5.0223.4724.5189.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,433.34850.0080.8 %5.0193.4634.6582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง4,013.70960.0076.1 %5.0276.9928.5389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,931.91535.0089.2 %5.0510.6640.0392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง4,708.89224.0095.2 %5.0180.9627.8284.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,693.74159.0096.6 %5.0394.510.9599.8 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,483.825,074.007.5 %3.5379.4117.3995.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,324.684,547.4614.6 %5.01,095.77693.7036.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,036.713,208.0020.5 %5.0943.62312.9866.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,172.741,879.0055.0 %5.0658.38307.9253.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน3,687.51707.0080.8 %5.0366.85495.82-35.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,157.692,861.0031.2 %5.0506.281,594.08-214.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,661.813,079.00-15.7 %0.0467.74404.8813.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,860.833,138.5535.4 %5.01,228.86644.0247.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,614.741,976.0057.2 %5.0943.65182.7980.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนไม่ครบ14,288.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ173.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,609.961,484.5058.9 %5.0515.77251.8551.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน2,018.414,356.00-115.8 %0.050.6653.19-5.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,332.92807.0075.8 %5.0495.7235.1592.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,960.781,198.0059.5 %5.0525.41424.1019.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,323.223,854.0010.9 %5.0615.10554.999.8 %4.5
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,950.343,048.4948.8 %5.01,323.961,303.821.5 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน5,995.472,236.0062.7 %5.01,228.89496.2359.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,517.633,600.0020.3 %5.0696.44186.0173.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน14,315.8512,435.3313.1 %5.01,685.2753.1796.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,503.032,359.0047.6 %5.0696.41344.8550.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,635.694,331.81-164.8 %0.0848.57228.0073.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน5,810.613,935.0032.3 %5.01,152.82423.7063.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,862.412,468.4036.1 %5.0829.37428.8448.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,522.113,735.5017.4 %5.0658.4069.2189.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,665.504,210.0063.9 %5.0458.37195.7057.3 %5.0
รจจ.ลำพูน 64,285.9961,587.004.2 %2.01,070.23673.6037.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน3,182.48147.0095.4 %5.0468.0698.9278.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน6,543.695,463.0016.5 %5.0753.48137.7581.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน10,327.722,145.0079.2 %5.0601.36139.4476.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,388.836,512.00-1.9 %0.01,152.82314.1272.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,510.132,232.2736.4 %5.0696.43243.5065.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน11,950.982,713.0077.3 %5.0772.50236.8969.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 149,397.6118,918.9361.7 %5.01,069.70477.9155.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 257,958.9615,702.3972.9 %5.01,438.33666.1553.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,614.194,537.001.7 %0.5463.95406.8712.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน66,350.8162,106.306.4 %3.01,319.15538.7059.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน63,376.9611,522.5581.8 %5.0750.401,273.46-69.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 34,452.3411,894.0065.5 %5.0621.17749.80-20.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง18,299.6917,828.002.6 %1.0592.49565.254.6 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,360.5517,018.00-49.8 %0.01,419.6097.9893.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 10,154.364,533.5055.4 %5.0753.48752.680.1 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนไม่ครบ835.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ197.70ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน41,357.6114,240.0065.6 %5.04,074.533,658.3810.2 %5.0
รวม 712,787 400,372 43.83 % 43,270 21,635 50.00 %