จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,577.73797.0077.7 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,087.125,249.43-3.2 %0.0922.21227.1575.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,274.071,795.0045.2 %5.0522.92112.6078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 116,710.7013,628.1218.4 %5.02,595.46517.8480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 239,509.9733,453.4515.3 %5.06,014.651,444.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,315.293,935.7037.7 %5.0480.9995.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,853.933,244.0033.2 %5.0276.8680.7570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,919.992,973.6039.6 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,894.171,760.0070.1 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,871.24719.0085.2 %5.0354.3695.0073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,575.962,615.0053.1 %5.0522.7164.1987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,600.351,809.0067.7 %5.0351.6563.1282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,673.391,371.0070.7 %5.0304.69110.5363.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,016.156,520.16-30.0 %0.01,017.13370.3563.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,209.607,412.62-42.3 %0.01,276.08592.8153.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,226.192,806.0046.3 %5.0903.04602.6633.3 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,515.583,237.9941.3 %5.0853.98513.9139.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,592.051,231.0065.7 %5.0484.79442.388.7 %4.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,911.911,031.0073.6 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,595.954,098.3610.8 %5.0903.03760.6615.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,876.698,149.0045.2 %5.01,902.691,349.3929.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,496.908,625.42-56.9 %0.01,723.111,237.9828.2 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 20,122.28175,524.00-772.3 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,618.909,153.00-62.9 %0.06,251.142,266.3463.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,333.712,935.00-25.8 %0.0380.40354.456.8 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,309.325,510.44-3.8 %0.0975.41728.0025.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,054.032,482.0038.8 %5.0789.15456.9642.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,564.3624,096.57-151.9 %0.01,188.27200.9383.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,011.484,844.5030.9 %5.02,229.87140.6293.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,031.083,855.004.4 %2.0807.96366.3354.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี51,466.321,378.0097.3 %5.019,158.3534.2099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,433.561,929.0056.5 %5.0538.04488.409.2 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,004.535,336.64-33.3 %0.0769.92224.0770.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,513.6724,279.00-272.7 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,385.1413,818.53-215.1 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,274.601,848.0043.6 %5.0484.68212.7456.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,943.3219,568.50-181.8 %0.01,644.6673.1195.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี13,594.3513,373.001.6 %0.51,456.56993.4031.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,259.23561.0095.0 %5.0503.70517.54-2.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี5,202.163,331.0036.0 %5.0769.92408.6946.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,595.402,761.0050.7 %5.0826.97158.1280.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,280.602,556.0251.6 %5.0750.91217.1471.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,721.955,112.0010.7 %5.0655.8354.3091.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,871.848,060.0041.9 %5.0580.33439.8524.2 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 52,118.7765,151.42-25.0 %0.0735.22864.48-17.6 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 133,613.8892,372.5330.9 %5.01,213.5220,243.25-1,568.1 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี28,955.1418,436.4136.3 %5.0478.61338.0029.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง45,707.0128,829.2236.9 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 27,164.78303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 111,175.5218,564.00-66.1 %0.02,414.162,201.898.8 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,065.891,329.0067.3 %5.0351.78142.4659.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,014.677,399.08-5.5 %0.01,283.36371.1471.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,284.564,369.6817.3 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี20,700.0219,481.005.9 %2.52,557.43646.0074.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,533.744,794.5126.6 %5.0865.01520.0839.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต36,844.78109,290.00-196.6 %0.02,052.81728.5264.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,983.964,256.58-42.6 %0.0579.76234.3159.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)30,287.4813,885.3354.2 %5.01,766.18902.0248.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 145,851.8216,244.0064.6 %5.01,005.48264.4473.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,829.8712,693.3944.4 %5.01,072.49701.9534.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,589.684,849.00-87.2 %0.0316.72332.12-4.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี151,699.3321,204.0086.0 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 81,177.06110,216.00-35.8 %0.01,419.38769.5045.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,869.2331,774.36-59.9 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,208.0125,520.00-506.5 %0.01,185.221,219.00-2.9 %0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี378,006.31190,620.0049.6 %5.09,537.321,708.6182.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.56113.9275.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,301.263,652.0015.1 %5.0712.87634.7611.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,768.71846.0069.4 %5.0294.52323.86-10.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี22,358.978,576.1661.6 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,512,007 1,263,431 16.44 % 112,659 60,281 46.49 %