จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,000.905,249.43-5.0 %0.0922.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,795.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ112.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 116,427.479,841.7340.1 %5.02,595.46517.8480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 240,155.3033,453.4516.7 %5.06,680.211,444.0078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,208.263,935.7036.6 %5.0480.9995.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,771.663,244.0032.0 %5.0276.8680.7570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,836.602,973.6038.5 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,794.261,760.0069.6 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,788.67719.0085.0 %5.0354.3695.0073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,481.452,615.0052.3 %5.0522.7164.1987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,505.421,809.0067.1 %5.0351.6563.1282.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,594.181,371.0070.2 %5.0304.69110.5363.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,931.136,520.16-32.2 %0.01,017.13370.3563.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2ไม่ครบ7,412.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ592.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 15,422.103,237.9940.3 %5.0853.98513.9139.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,505.164,098.369.0 %4.5903.03760.6615.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์14,624.548,149.0044.3 %5.01,902.691,349.3929.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1ไม่ครบ8,625.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,129.61ประเมินไม่ได้0.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1193.089,153.00-4,640.5 %0.05,110.182,266.3455.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,219.335,510.44-5.6 %0.0975.41728.0025.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,982.422,482.0037.7 %5.0789.15456.9642.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ24,096.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ200.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)ไม่ครบ4,844.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ140.62ประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,962.753,855.002.7 %1.0807.96366.3354.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี50,594.011,378.0097.3 %5.019,158.350.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,358.411,929.0055.7 %5.0538.04385.1328.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,936.655,336.64-35.6 %0.0769.92224.0770.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,219.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5484.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,825.6319,568.50-186.7 %0.01,644.6673.1195.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,068.40561.0094.9 %5.0503.70497.051.3 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี5,500.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5826.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,191.102,556.0250.8 %5.0750.91217.1471.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,945.985,112.00-3.4 %0.0655.8354.3091.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,636.738,060.0040.9 %5.0580.33439.8524.2 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ526.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,986.1018,564.00-69.0 %0.02,414.162,201.898.8 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,895.787,399.08-7.3 %0.01,283.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี20,349.1719,481.004.3 %2.02,557.43646.0074.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,933.384,256.58-45.1 %0.0579.76234.3159.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)29,774.1313,885.3353.4 %5.01,766.18902.0248.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 145,074.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,005.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ110,216.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี371,599.41190,620.0048.7 %5.09,537.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.56113.9275.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,228.363,652.0013.6 %5.0712.87634.7611.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 693,728 412,337 0.00 % 38,846 16,096 0.00 %