จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,658.401,114.0058.1 %5.0493.17170.7265.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,062.357,309.1927.4 %5.063.130.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,598.854,378.004.8 %2.0740.43183.8075.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,300.672,034.0038.4 %5.0721.37124.0482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์26,719.2716,029.3040.0 %5.03,916.05573.5085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,975.01612.0084.6 %5.0286.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,829.21608.0087.4 %5.0211.7738.9581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,943.49725.0081.6 %5.0182.4726.8085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,894.52569.0085.4 %5.0293.83105.1864.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,777.77360.0090.5 %5.0245.3988.1864.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,894.36761.0080.5 %5.0325.46104.3167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,881.06510.0086.9 %5.0451.5177.5582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,070.59369.0090.9 %5.0595.76104.4182.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,262.105,152.9663.9 %5.01,634.161,603.511.9 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,707.351,426.0047.3 %5.0617.40278.3554.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,186.892,743.0034.5 %5.01,063.67735.5630.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,766.761,488.4060.5 %5.0876.84172.9080.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,204.402,100.0034.5 %5.0702.35470.5033.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,455.911,346.0045.2 %5.0417.12489.30-17.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,319.242,505.0060.4 %5.0798.761,083.39-35.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์4,105.942,390.0041.8 %5.0604.05259.8857.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,610.944,732.0037.8 %5.02,413.801,170.5651.5 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,942.782,958.7257.4 %5.01,145.82309.7073.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์13,655.3913,788.00-1.0 %0.01,559.4071.2595.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,868.368,629.5137.8 %5.02,306.161,149.5050.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,454.012,329.0032.6 %5.0797.43304.0061.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,806.30411.0077.2 %5.062.2259.694.1 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,205.061,548.0051.7 %5.0805.9884.0389.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,147.721,314.5858.2 %5.0626.31337.4046.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์12,165.823,121.0074.3 %5.0873.52453.0548.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,684.574,203.0073.2 %5.02,014.7828,206.66-1,300.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,280.327,077.002.8 %1.01,120.72425.0662.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,551.552,994.0074.1 %5.0797.45416.4547.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,936.099,125.0034.5 %5.01,558.0957.4896.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,094.371,794.0056.2 %5.01,007.9849.8295.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,824.402,992.0021.8 %5.0930.56452.4851.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์6,238.423,558.0043.0 %5.01,367.92330.9575.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,613.751,200.0066.8 %5.0835.46128.5884.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,788.403,800.0034.4 %5.0270.4136.8386.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,654.001,760.0084.9 %5.0721.39360.8850.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 43,539.9137,190.1214.6 %5.0893.36367.0858.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,722.31778.0071.4 %5.0474.1656.1288.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,278.682,665.0018.7 %5.0721.39336.4953.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,983.651,241.0058.4 %5.0607.29139.0877.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,900.754,598.166.2 %3.01,007.92357.1364.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์4,499.151,508.0066.5 %5.0760.6676.6289.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,907.895,947.4813.9 %5.0987.61239.5275.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์16,244.383,619.0077.7 %5.0358.69233.4634.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 127,451.6217,974.7334.5 %5.01,401.82677.1051.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 228,689.578,581.0770.1 %5.01,882.17837.6155.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,337.235,794.008.6 %4.0495.66144.9970.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์69,878.9686,414.00-23.7 %0.01,425.88885.6837.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์103,689.7345,327.0056.3 %5.0894.21601.3432.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์593,276.5022,639.4996.2 %5.0733.67777.33-6.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย39,054.119,384.0076.0 %5.0773.40560.2027.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์200,630.8319,736.8990.2 %5.02,397.782,649.55-10.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,946.132,381.0051.9 %5.01,556.67462.3270.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,271.341,145.0065.0 %5.0422.33141.7066.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์43,774.5112,810.0070.7 %5.05,464.623,130.5342.7 %5.0
รวม 1,476,214 421,599 71.44 % 59,716 53,771 9.96 %