จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,577.021,114.0056.8 %5.0493.17170.7265.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,754.327,309.1925.1 %5.063.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ไม่ครบ4,378.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ183.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์25,901.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,916.05573.5085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,853.33612.0084.1 %5.0286.810.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,681.38608.0087.0 %5.0211.7738.9581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,822.77725.0081.0 %5.0182.4726.8085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขันไม่ครบ569.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาดไม่ครบ360.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา14,741.37761.0094.8 %5.05,973.21104.3198.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,762.25510.0086.4 %5.0451.5177.5582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,945.98369.0090.6 %5.0595.76104.4182.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,825.515,152.9662.7 %5.01,634.161,603.511.9 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,624.471,426.0045.7 %5.0617.40278.3554.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,058.722,743.0032.4 %5.01,063.67735.5630.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,106.312,100.0032.4 %5.0702.35470.5033.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,125.792,505.0059.1 %5.0798.761,083.39-35.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,377.954,732.0035.9 %5.02,413.801,170.5651.5 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,730.242,958.7256.0 %5.01,145.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์13,237.3613,788.00-4.2 %0.01,559.4071.2595.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)ไม่ครบ8,629.51ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,149.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ2,329.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ไม่ครบ411.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,793.403,121.0073.5 %5.0873.52453.0548.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,204.434,203.0072.4 %5.02,014.7828,206.66-1,300.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,057.467,077.00-0.3 %0.01,120.72425.0662.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ2,994.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,707.332,992.0019.3 %5.0930.56452.4851.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ3,558.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ330.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์5,611.213,800.0032.3 %5.0270.4136.8386.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,297.241,760.0084.4 %5.0721.39360.8850.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 42,207.0537,190.1211.9 %5.0893.36367.0858.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบ778.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ56.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,178.322,665.0016.2 %5.0721.39336.4953.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,892.311,241.0057.1 %5.0607.29139.0877.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,696.425,947.4811.2 %5.0987.61239.5275.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์15,747.113,619.0077.0 %5.0358.69233.4634.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 126,611.2617,974.7332.5 %5.01,401.82677.1051.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 227,811.328,581.0769.1 %5.01,882.17837.6155.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,143.245,794.005.7 %2.5495.66144.9970.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์67,739.8186,414.00-27.6 %0.01,425.88885.6837.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์100,515.5545,327.0054.9 %5.0894.21601.3432.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์575,115.0022,639.4996.1 %5.0733.67777.33-6.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย37,858.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5773.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ครบ2,381.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ462.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,171.201,145.0063.9 %5.0422.33141.7066.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์42,434.4712,810.0069.8 %5.05,464.623,130.5342.7 %5.0
รวม 1,079,159 321,715 0.00 % 43,120 44,957 0.00 %