จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,721.90453.0083.4 %5.0461.9840.0191.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่159,997.033,523.5197.8 %5.080.96147.72-82.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่10,265.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.593.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,876.591,722.0040.1 %5.0431.88139.0867.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,232.211.00100.0 %5.0709.180.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่ไม่ครบ1,377.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ60.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,745.52373.0090.0 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,001.66368.0090.8 %5.0241.3554.8777.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,106.74893.0082.5 %5.0361.9553.2085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,799.67410.0089.2 %5.0332.4133.2590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,982.94645.0083.8 %5.0270.960.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,696.84553.0085.0 %5.0323.4330.4090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,168.46280.0093.3 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่11,929.076,101.4548.9 %5.0994.432,190.70-120.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,996.84970.0067.6 %5.0709.17570.9519.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,415.174,430.09-83.4 %0.0423.93375.2511.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,154.282,966.00-37.7 %0.0513.73423.9517.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่116,122.952,697.5097.7 %5.04,616.781,010.1378.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่15,374.5710,749.6630.1 %5.01,355.711,326.872.1 %1.0
ท่าอากาศยานแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,915.8420,176.44-84.8 %0.04,194.804,994.15-19.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,302.551,970.1340.3 %5.0728.20682.106.3 %3.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,906.9321,304.00-78.9 %0.04,132.06766.4081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,164.57471.0085.1 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,024.18643.0078.7 %5.0660.3087.4586.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,095.5618,466.95-41.0 %0.01,450.811,884.12-29.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,767.584,762.000.1 %0.51,279.65265.9879.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,401.461,118.0090.2 %5.0861.31479.3344.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,247.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5880.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,047.124,174.00-3.1 %0.01,051.47250.3376.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,002.402,183.0027.3 %5.0344.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,981.312,385.0078.3 %5.0823.29542.7034.1 %5.0
รจจ.แพร่ 33,523.4628,192.2215.9 %5.0834.19580.0830.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,394.48535.0077.7 %5.0294.53116.5560.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,323.581,462.0056.0 %5.0785.25190.7075.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,331.091,233.0063.0 %5.0576.07207.8163.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ไม่ครบ6,363.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ535.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,248.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5727.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 244,739.4610,060.1977.5 %5.01,574.20935.3040.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่104,004.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,580.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่96,220.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5881.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่28,624.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5790.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพลองไม่ครบ14,577.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง36,976.2813,850.0062.5 %5.0740.19661.1010.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่14,468.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,865.331,337.3428.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,578.113,062.1414.4 %5.0880.34182.6979.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,704.68767.0090.0 %5.0576.07150.8473.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 563,503 173,951 0.00 % 35,575 20,753 0.00 %