จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,829.60453.0084.0 %5.0461.9840.0191.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่166,327.843,523.5197.9 %5.080.96147.72-82.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่10,671.9012,111.00-13.5 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,990.411,722.0042.4 %5.0431.88139.0867.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,360.111,870.0044.3 %5.0709.1843.6693.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่17,883.4012,559.0129.8 %5.01,983.26532.9573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,755.331,377.0071.0 %5.0288.0360.5979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,893.73737.0081.1 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,159.99368.0091.2 %5.0241.3554.8777.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,308.80893.0083.2 %5.0361.9553.2085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,950.02410.0089.6 %5.0332.4133.2590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง4,140.54645.0084.4 %5.0270.960.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,843.12553.0085.6 %5.0323.4330.4090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่4,333.39280.0093.5 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,401.096,101.4550.8 %5.0994.432,190.70-120.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,067.923,342.0017.8 %5.0994.42626.9037.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,115.42970.0068.9 %5.0709.17570.9519.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,510.744,430.09-76.4 %0.0423.93375.2511.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,457.943,627.9457.1 %5.01,317.681,473.58-11.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,239.532,966.00-32.4 %0.0513.73423.9517.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่120,717.742,697.5097.8 %5.04,616.781,010.1378.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่15,982.9210,749.6632.7 %5.01,355.711,326.872.1 %1.0
ท่าอากาศยานแพร่49,873.9425,088.9149.7 %5.0496.66403.7518.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)14,145.5420,176.44-42.6 %0.04,194.804,994.15-19.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,433.221,970.1342.6 %5.0728.20682.106.3 %3.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,378.0621,304.00-72.1 %0.04,132.06766.4081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,289.78471.0085.7 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,143.84643.0079.5 %5.0660.3087.4586.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,196.28455.0085.8 %5.0557.06358.1535.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,593.912,389.9433.5 %5.0842.30110.4886.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,613.7318,466.95-35.6 %0.01,450.811,884.12-29.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,956.224,762.003.9 %1.51,279.65265.9879.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,719.361,637.0078.8 %5.0861.31139.8483.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่8,098.397,639.465.7 %2.52,401.5966.1297.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,852.601,118.0090.6 %5.0861.31479.3344.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,415.252,718.0038.4 %5.0880.31693.6521.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่6,761.031,858.0072.5 %5.0809.35542.4533.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,207.264,174.000.8 %0.51,051.47250.3376.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,121.203,143.00-0.7 %0.0344.9341.6087.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,399.062,385.0079.1 %5.0823.29542.7034.1 %5.0
รจจ.แพร่ 34,849.9328,192.2219.1 %5.0834.19580.0830.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,489.22535.0078.5 %5.0294.53116.5560.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,455.091,462.0057.7 %5.0785.25190.7075.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,462.891,233.0064.4 %5.0576.07207.8163.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,293.206,363.78-20.2 %0.01,203.60535.8055.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,376.843,011.0410.8 %5.0727.23187.3774.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่9,788.4319,543.41-99.7 %0.03,181.17299.7590.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 112,854.8115,337.5486.4 %5.01,459.14630.8556.8 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 246,509.7310,060.1978.4 %5.01,574.20935.3040.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)14,976.3511,947.9820.2 %5.03,263.87555.5683.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่2,422.393,204.74-32.3 %0.0308.31219.5328.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่108,119.7293,295.0013.7 %5.01,580.99666.6057.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่100,028.1044,392.0155.6 %5.0881.96546.0538.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่28,363.193,957.0086.0 %5.0891.87981.22-10.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่29,757.5516,535.0044.4 %5.0790.37793.25-0.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง29,183.8514,577.0150.1 %5.0712.25707.630.6 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสอง38,439.3713,850.0064.0 %5.0740.19661.1010.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่15,040.944,635.0069.2 %5.01,865.331,337.3428.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,719.693,062.1417.7 %5.0880.34182.6979.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่8,009.54767.0090.4 %5.0576.07150.8473.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่53,440.0319,863.5062.8 %5.04,203.763,586.0314.7 %5.0
รวม 1,230,721 508,611 58.67 % 66,650 35,557 46.65 %