จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน2,752.06717.0073.9 %5.0587.7493.6984.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน11,654.8224,700.86-111.9 %0.075.90241.85-218.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,204.992,172.0048.3 %5.0834.94308.3963.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,305.251,973.0040.3 %5.0796.9145.4094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,175.948,138.6149.7 %5.01,936.21476.9075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,304.641,130.0073.7 %5.0299.9787.2470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา17,098.53940.0094.5 %5.0373.6769.7181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,351.42377.0091.3 %5.0381.1485.4477.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น451.14500.00-10.8 %0.0398.61103.1574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,636.42552.0084.8 %5.0288.3768.2376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,207.49364.0091.3 %5.0195.8082.5257.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา4,014.98745.0081.4 %5.0329.4957.5482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,939.78340.0091.4 %5.0394.1579.3679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,840.28444.0088.4 %5.0330.4732.6590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,217.22619.0090.0 %5.0451.51102.7977.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,457.44186.0094.6 %5.0398.99103.5874.0 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,583.473,023.0045.9 %5.0988.86443.1755.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,933.506,130.28-24.3 %0.01,462.471,744.35-19.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,458.142,539.0053.5 %5.01,139.181,034.319.2 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,238.661,711.0047.2 %5.0815.93798.872.1 %1.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,985.311,067.0064.3 %5.0719.71748.23-4.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,039.812,336.0061.3 %5.01,429.522,348.34-64.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,256.744,966.405.5 %2.51,348.5248.9596.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน32,481.154,500.2086.1 %5.06,833.101,350.5180.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,899.363,828.8635.1 %5.01,638.701,713.18-4.5 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,155.902,400.2023.9 %5.01,701.511,201.7329.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,676.3211,189.88-67.6 %0.01,291.33293.0677.3 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร85,909.6385,127.980.9 %0.5974.69446.2054.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,847.101,971.0059.3 %5.01,120.18441.6960.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,660.32884.0046.8 %5.072.5460.8016.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,321.021,527.0054.0 %5.0853.96105.9687.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,905.761,359.0053.2 %5.0682.82453.4433.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,226.052,478.8041.3 %5.01,025.58143.5886.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน9,451.9218,530.54-96.1 %0.01,861.791,584.6914.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,406.784,607.1551.0 %5.02,907.67380.3486.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,764.541,484.5960.6 %5.0968.06305.1968.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,821.067,579.00-11.1 %0.01,272.2949.2096.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,364.992,238.6080.3 %5.0777.89335.3456.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,828.293,212.6333.5 %5.01,163.30606.1047.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน3,857.022,771.0028.2 %5.0968.03633.1734.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน4,131.172,955.0028.5 %5.01,063.13283.2673.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,894.622,251.0022.2 %5.0644.8070.3889.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,518.561,979.0082.8 %5.01,062.05330.8768.8 %5.0
รจจ.น่าน 36,853.5224,378.9933.8 %5.0954.95817.8314.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,253.54862.0073.5 %5.0606.75211.4265.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,431.421,629.0052.5 %5.0461.66270.5941.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,795.04769.0072.5 %5.0644.78291.7154.8 %5.0
สปส.จ.น่าน5,871.415,316.219.5 %4.51,291.31283.3678.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,969.602,628.0047.1 %5.01,462.47368.2974.8 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,635.331,271.0051.8 %5.01,161.03328.7171.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,605.096,372.89-38.4 %0.01,101.17515.6753.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 145,993.7223,425.7249.1 %5.02,656.101,075.9059.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2437,900.4113,393.0296.9 %5.02,157.741,069.4150.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน6,160.776,023.002.2 %1.0357.53311.7612.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน82,385.4269,477.0015.7 %5.01,712.86927.2045.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน25,934.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัว65,562.1615,024.0077.1 %5.01,008.271,292.04-28.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,799.3216,390.77-86.3 %0.02,171.821,270.8541.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,129.062,059.0034.2 %5.0763.96333.0656.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,989.151,893.0036.7 %5.0682.79266.6360.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 22,363.2010,428.0053.4 %5.04,712.681,716.1763.6 %5.0
รวม 1,085,928 429,887 60.41 % 68,769 31,344 54.42 %