จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,213.441,973.0038.6 %5.0796.9145.4094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,726.6012,252.0022.1 %5.01,936.21476.9075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,185.071,130.0073.0 %5.0299.9787.2470.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,623.57940.0094.3 %5.0373.6769.7181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อยไม่ครบ377.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ85.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่นไม่ครบ500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ103.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,535.40552.0084.4 %5.0288.3768.2376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,090.61364.0091.1 %5.0195.8082.5257.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,903.45745.0080.9 %5.0329.4957.5482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,830.34340.0091.1 %5.0394.1579.3679.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,733.60444.0088.1 %5.0330.4732.6590.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,044.52619.0089.8 %5.0451.51102.7977.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,361.40186.0094.5 %5.0398.99103.5874.0 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,428.373,023.0044.3 %5.0988.86443.1755.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน1,878.642,539.00-35.2 %0.0737.621,034.31-40.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,711.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,902.391,067.0063.2 %5.0719.71748.23-4.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านไม่ครบ2,336.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,348.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านไม่ครบ4,500.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,350.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,068.242,400.2021.8 %5.01,701.511,201.7329.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,712.461,971.0058.2 %5.01,120.18441.6960.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,614.20884.0045.2 %5.072.5460.8016.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,825.041,359.0051.9 %5.0682.82453.4433.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,659.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5968.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,049.302,238.6079.7 %5.0777.89335.3456.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,694.173,212.6331.6 %5.01,163.30606.1047.9 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่านไม่ครบ2,771.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ633.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,814.222,251.0020.0 %5.0644.8070.3889.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,198.601,979.0082.3 %5.01,062.05330.8768.8 %5.0
รจจ.น่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,163.16862.0072.7 %5.0606.75211.4265.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,336.111,629.0051.2 %5.0461.66270.5941.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,717.40769.0071.7 %5.0644.78291.7154.8 %5.0
สปส.จ.น่าน5,708.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,291.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,560.881,271.0050.4 %5.01,161.03328.7171.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,477.176,372.89-42.3 %0.01,101.17515.6753.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 144,716.1223,425.7247.6 %5.02,656.101,075.9059.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน80,096.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,712.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน25,214.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ16,390.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,270.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,042.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5763.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 181,404 76,799 0.00 % 22,098 9,626 0.00 %