จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,503.28511.0079.6 %5.0445.43176.5060.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,901.986,412.0018.9 %5.042.81135.87-217.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,020.881,966.0034.9 %5.0394.0379.1979.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,169.651,202.5062.1 %5.0692.6326.2596.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา13,890.1910,407.0125.1 %5.01,947.69457.9676.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,568.651,509.0067.0 %5.0309.6757.9681.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,061.52934.0077.0 %5.0440.1097.5677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,921.34803.0079.5 %5.0249.8715.7393.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน4,003.71441.0089.0 %5.0295.2269.2976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,245.54816.0080.8 %5.0448.5368.6484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,839.21375.0090.2 %5.0207.6169.6066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,630.15166.0095.4 %5.0486.3645.6590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,751.48268.0092.9 %5.0479.0575.7584.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,348.582,792.4362.0 %5.01,263.111,265.40-0.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,411.801,915.0056.6 %5.01,092.48852.8121.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,023.931,299.0057.0 %5.0654.6076.8388.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,727.281,452.0046.8 %5.0540.50213.6460.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,761.322,161.0042.5 %5.0901.811,145.41-27.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,464.685,041.97-104.6 %0.0593.47557.956.0 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,461.795,791.1438.8 %5.01,472.29875.5840.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,440.623,238.0027.1 %5.0939.84444.7752.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา12,806.376,708.4047.6 %5.01,434.26455.3368.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,594.343,308.0128.0 %5.01,088.22379.7265.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,625.731,082.0033.4 %5.057.7653.267.8 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,337.251,402.0058.0 %5.0787.71106.1586.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,977.581,139.0061.7 %5.0616.57491.8420.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,548.162,250.3236.6 %5.0768.70347.5354.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,543.9335,753.33-544.9 %0.01,624.422,226.18-37.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,169.875,252.00-26.0 %0.01,110.99216.7080.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,396.988,436.11-31.9 %0.01,263.11145.8888.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,961.131,534.0048.2 %5.0404.32862.53-113.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,565.203,910.50-9.7 %0.0958.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,892.103,331.0014.4 %5.0787.71525.6533.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,957.622,555.0035.4 %5.0882.79214.5975.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,081.542,254.0026.9 %5.0571.2840.9992.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,495.202,343.0079.6 %5.0791.15501.1136.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา29,052.3239,009.37-34.3 %0.0830.21409.5150.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,777.01879.0068.3 %5.0531.09225.8057.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,408.782,687.9021.1 %5.0692.63444.0735.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,894.07797.0072.5 %5.0597.55258.6256.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,756.563,763.8020.9 %5.01,187.05757.2336.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ2,117.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ131.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,419.313,288.003.8 %1.5768.70190.2975.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 136,997.6113,283.0064.1 %5.01,193.82434.6563.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 236,784.2612,351.5766.4 %5.02,079.95658.8468.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,674.915,100.00-38.8 %0.0270.679.5696.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา155,899.9811,459.2392.6 %5.01,263.59674.0046.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา49,181.0126,968.0045.2 %5.0907.99190.0079.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้27,541.9213,911.0049.5 %5.0642.05599.966.6 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบ88,512.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,062.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,286.682,075.0036.9 %5.0711.65516.8927.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,638.831,021.0061.3 %5.0483.4687.1182.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา16,280.839,607.1841.0 %5.04,460.603,939.3511.7 %5.0
รวม 552,695 276,961 49.89 % 42,707 22,772 46.68 %