จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,396.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5445.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,565.736,412.0015.2 %5.042.81135.87-217.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,892.331,966.0032.0 %5.0394.0379.1979.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,374.241,509.0065.5 %5.0309.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,888.69934.0076.0 %5.0440.1097.5677.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,754.47803.0078.6 %5.0249.8715.7393.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,833.34441.0088.5 %5.0295.2269.2976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,064.88816.0079.9 %5.0448.5368.6484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,675.84375.0089.8 %5.0207.6169.6066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,475.68166.0095.2 %5.0486.3645.6590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,591.84268.0092.5 %5.0479.0575.7584.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,288.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,206.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,224.061,915.0054.7 %5.01,092.48852.8121.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,895.261,299.0055.1 %5.0654.6076.8388.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,611.231,452.0044.4 %5.0540.50213.6460.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,601.262,161.0040.0 %5.0901.811,145.41-27.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,353.805,041.97-114.2 %0.0593.47557.956.0 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,059.165,791.1436.1 %5.01,472.29875.5840.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,251.663,238.0023.8 %5.0939.84444.7752.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา12,261.426,708.4045.3 %5.01,434.26455.3368.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,398.843,308.0124.8 %5.01,088.22379.7265.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,556.551,082.0030.5 %5.057.7651.8910.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,195.241,402.0056.1 %5.0787.71106.1586.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,850.871,139.0060.0 %5.0616.57491.8420.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,397.172,250.3233.8 %5.0768.70347.5354.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,226.18ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,992.435,252.00-31.5 %0.01,110.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,124.778,436.11-37.7 %0.01,263.11145.8888.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,835.121,534.0045.9 %5.0404.32862.53-113.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,413.493,910.50-14.6 %0.0958.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,726.483,331.0010.6 %5.0787.71525.6533.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,789.212,555.0032.6 %5.0882.79214.5975.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,950.412,254.0023.6 %5.0571.2840.9992.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,006.043,767.0065.8 %5.0791.15501.1136.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา27,816.0539,009.37-40.2 %0.0830.21409.5150.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,658.84879.0066.9 %5.0531.09225.8057.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,263.732,687.9017.6 %5.0692.63444.0735.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,770.92797.0071.2 %5.0597.55258.6256.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,554.153,763.8017.4 %5.01,187.05757.2336.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ2,117.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ131.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,273.813,288.00-0.4 %0.0768.70190.2975.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1ไม่ครบ13,283.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ434.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 235,218.9712,351.5764.9 %5.02,079.95658.8468.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา149,265.9412,291.3491.8 %5.01,263.59321.5374.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา47,088.2026,968.0042.7 %5.0907.99190.0079.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้26,369.9213,911.0047.2 %5.0642.05599.966.6 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,062.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,146.822,075.0034.1 %5.0711.65516.8927.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,526.541,021.0059.6 %5.0483.46295.8438.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 443,565 200,560 0.00 % 29,388 13,816 0.00 %