จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,810.25839.0070.1 %5.0629.66162.4074.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,694.5215,828.0023.5 %5.073.96277.86-275.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย33,456.7611,387.2866.0 %5.0508.540.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,801.073,946.00-3.8 %0.01,009.99273.7372.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,228.062,723.0015.6 %5.0838.8752.9093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย24,187.7614,459.4040.2 %5.03,196.83826.5574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,698.372,436.0048.2 %5.0389.0384.6078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,377.511,111.0074.6 %5.0335.1161.7981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,022.441,324.0067.1 %5.0399.89140.1665.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,047.341,214.0070.0 %5.0418.1136.2491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,209.53550.0086.9 %5.0544.25105.2380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,866.30617.0084.0 %5.0571.0255.2190.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,779.18592.0084.3 %5.0344.9837.3989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,209.53688.0083.7 %5.0419.3370.3683.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,560.27909.0074.5 %5.0393.25130.7566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,609.35923.0080.0 %5.0263.4317.0293.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,209.53992.0076.4 %5.0267.0668.3774.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,889.55389.0090.0 %5.0261.2763.6575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น4,127.71389.0090.6 %5.0484.5163.6586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,954.30519.0086.9 %5.0252.7117.2593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,209.53240.0094.3 %5.0439.3116.1596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,602.21487.0089.4 %5.0177.1160.0966.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย76,971.7854,510.6929.2 %5.02,361.60275.7788.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน15,329.839,221.0039.8 %5.01,525.32406.4773.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,502.329,018.005.1 %2.52,112.922,453.85-16.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,717.011,832.5061.2 %5.0648.68171.1173.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย5,152.611,816.0064.8 %5.01,352.28805.6240.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,669.722,280.0037.9 %5.0914.90269.2470.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,397.323,215.865.3 %2.5857.86260.4769.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,685.422,120.0080.2 %5.03,805.341,723.7654.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,167.219,962.96-214.6 %0.0723.73594.5617.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย6,070.222,824.9953.5 %5.01,899.241,683.7711.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,970.143,500.0029.6 %5.01,485.390.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,613.1519,398.00-245.6 %0.01,390.31187.8186.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,950.713,127.0520.8 %5.01,105.062,211.00-100.1 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,870.9415,156.82-39.4 %0.03,949.711,172.3070.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,962.476,300.00-59.0 %0.090.4568.4924.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,423.24435.0795.8 %5.0496.5558.9488.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,564.98790.0077.8 %5.0933.92122.0786.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย3,138.601,121.0064.3 %5.0743.76363.2951.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,064.294,668.85-14.9 %0.01,105.07352.5568.1 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,479.1245,928.58-514.1 %0.02,341.113,595.09-53.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,388.167,407.00-37.5 %0.01,599.48690.3556.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,753.903,621.003.5 %1.51,009.99228.9577.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย19,341.2711,795.2939.0 %5.03,263.41170.5594.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย11,244.1677,786.00-591.8 %0.0819.83292.6464.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,517.032,863.5036.6 %5.01,181.12570.3251.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,039.573,245.0019.7 %5.01,105.07109.7090.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,777.055,525.0229.0 %5.02,055.87402.4880.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,541.684,843.67-36.8 %0.0876.87150.1082.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย14,299.428,700.0039.2 %5.0548.42407.1025.8 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,315,899.30124,879.0196.2 %5.029,207.861,066.6296.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,998.9857.8598.6 %5.0591.80163.0772.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,008.05282.7996.5 %5.01,390.31497.8064.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,887.881,701.5065.2 %5.0819.83434.8947.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,984.007,695.66-10.2 %0.01,656.53968.4541.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,028.602,265.0043.8 %5.01,124.08359.5068.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย9,421.136,456.1231.5 %5.01,276.21522.5059.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,303.472,433.9073.8 %5.01,567.360.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)114,185.382,366.0097.9 %5.03,266.351,195.7163.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 161,980.0716,788.3872.9 %5.0916.621,409.65-53.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 235,597.1217,994.3349.5 %5.02,699.231,078.3160.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 329,920.4912,164.5259.3 %5.02,717.12961.5864.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 453,466.5610,924.4179.6 %5.02,196.731,451.0033.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย17,541.075,392.2769.3 %5.0406.44875.49-115.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย16,416.5589,531.60-445.4 %0.0808.91947.98-17.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย34,800.9135,220.00-1.2 %0.01,022.27559.1845.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย151,251.5987,720.0042.0 %5.01,120.961,416.32-26.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย23,388.3530,000.00-28.3 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย34,303.7718,848.0045.1 %5.0831.981,231.54-48.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง23,514.7815,300.0034.9 %5.0851.18750.5011.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง105,153.188,700.0091.7 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย18,115.7921,128.30-16.6 %0.02,375.712,159.109.1 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,555.993,657.00-2.8 %0.0971.96549.2243.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,978.171,968.8933.9 %5.0743.76343.0153.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 59,710.3311,092.0081.4 %5.04,388.844,160.045.2 %2.5
รวม 4,573,566 920,144 79.88 % 118,813 48,361 59.30 %