จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,710.95839.0069.1 %5.0629.66162.4074.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,963.2615,828.0020.7 %5.073.96277.86-275.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย32,274.5511,387.2864.7 %5.0508.540.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายไม่ครบ3,946.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ273.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,113.992,723.0012.6 %5.0838.8752.9093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย23,333.0714,459.4038.0 %5.03,196.83826.5574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,532.352,436.0046.3 %5.0389.0384.6078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,392.691,111.0074.7 %5.0335.1161.7981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,880.301,324.0065.9 %5.0399.89140.1665.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,904.321,214.0068.9 %5.0418.1136.2491.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้าไม่ครบ550.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ105.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,729.68617.0083.5 %5.0571.0255.2190.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,645.64592.0083.8 %5.0344.9837.3989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,434.46909.0073.5 %5.0393.251,063.62-170.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัยไม่ครบ992.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ68.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,752.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5261.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,981.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5484.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,814.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5252.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,439.59487.0089.0 %5.0177.1160.0966.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย74,251.9354,510.6926.6 %5.02,361.60275.7788.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน14,788.149,221.0037.6 %5.01,525.32406.4773.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายไม่ครบ9,018.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,550.331,832.5059.7 %5.0648.68171.1173.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,970.541,816.0063.5 %5.01,352.28805.6240.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายไม่ครบ2,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ269.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่ครบ3,215.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ260.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,307.842,120.0079.4 %5.03,805.341,723.7654.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,055.299,962.96-226.1 %0.0723.73594.5617.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,855.732,824.9951.8 %5.01,899.241,683.7711.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงรายไม่ครบ3,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายไม่ครบ3,127.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงรายไม่ครบ6,300.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ68.49ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,054.92435.0795.7 %5.0496.5558.9488.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,439.01790.0077.0 %5.0933.92122.0786.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายไม่ครบ7,407.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ690.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่ครบ3,621.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ228.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย18,657.8411,795.2936.8 %5.03,263.41170.5594.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,846.8477,786.00-617.1 %0.0819.83292.6464.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,357.412,863.5034.3 %5.01,181.12570.3251.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,896.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,105.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,416.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5876.87150.1082.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,794.148,700.0036.9 %5.0548.42407.1025.8 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,198,729.80124,879.0196.1 %5.029,207.861,066.6296.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,857.6757.8598.5 %5.0591.80163.0772.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายไม่ครบ6,456.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายไม่ครบ2,433.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)110,150.562,366.0097.9 %5.03,266.351,195.7163.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 159,789.9616,788.3871.9 %5.0916.621,409.65-53.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ไม่ครบ17,994.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,078.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 328,863.2312,164.5257.9 %5.02,717.12961.5864.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 451,577.2810,924.4178.8 %5.02,196.731,451.0033.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ860.71ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไม่ครบ89,531.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย33,571.2035,220.00-4.9 %0.01,022.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไม่ครบ87,720.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,416.32ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย33,091.6218,848.0043.0 %5.0831.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเทิงไม่ครบ15,300.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ750.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,475.6621,128.30-20.9 %0.02,375.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,430.343,657.00-6.6 %0.0971.96549.2243.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ343.01ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 57,600.4211,092.0080.7 %5.04,388.844,160.045.2 %2.5
รวม 3,890,423 495,710 0.00 % 72,461 21,248 0.00 %