จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,614.27577.0077.9 %5.0648.15178.2172.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,231.237,703.5041.8 %5.074.24144.17-94.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,926.102,499.0080.7 %5.085.35103.74-21.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน19,013.5615,901.8316.4 %5.0126.30164.08-29.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,320.652,710.0037.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,216.781,108.0050.0 %5.0271.27110.6659.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,985.981,503.6049.6 %5.0487.130.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,116.016,264.7122.8 %5.01,304.81505.4061.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง4,111.40570.0086.1 %5.0718.6836.1095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,715.42454.0087.8 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,810.71170.0095.5 %5.0394.90391.400.9 %0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,674.74266.0092.8 %5.0552.7689.3083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,595.47190.0094.7 %5.0697.7885.5087.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,236.091.00100.0 %5.01,155.070.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,806.763,179.0033.9 %5.0582.98512.0512.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,594.433,732.3918.8 %5.01,009.45478.8952.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,586.931,354.2047.7 %5.0888.30210.3176.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,727.181,028.0062.3 %5.0667.1776.2188.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,200.412,196.0047.7 %5.0790.982,352.66-197.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,122.501,503.0051.9 %5.0895.36128.9085.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,936.30608.0079.3 %5.0781.26257.8667.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,804.252,677.0044.3 %5.01,484.851,202.4719.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,902.883,191.00-67.7 %0.0429.6177.3082.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,545.411,670.0063.3 %5.01,313.71500.3161.9 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน4,021.631,321.1167.1 %5.0819.2964.7292.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,529.357,310.97-107.1 %0.0952.4197.2289.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 69,107.3542,489.0138.5 %5.0462.38138.7070.0 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 33,356.168,540.0074.4 %5.0640.40241.2562.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,498.861,789.0048.9 %5.0990.44128.2587.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,122.171,957.0037.3 %5.079.940.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,316.411,030.0068.9 %5.0895.3628.5096.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,741.71536.8080.4 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,515.912,386.0032.1 %5.0990.4398.5090.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,664.060.00100.0 %5.01,484.85886.7540.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,887.392,117.5456.7 %5.01,503.87452.8969.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน974.361,799.00-84.6 %0.0591.85642.48-8.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,234.023,663.4313.5 %5.01,066.5097.8590.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,654.291,551.0085.4 %5.0724.21717.251.0 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,536.043,115.0011.9 %5.0971.42300.4869.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,629.542,047.0043.6 %5.0933.3946.4895.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,442.791,343.0061.0 %5.0895.36192.2578.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,842.03966.0066.0 %5.0573.88171.3570.1 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,231.701,685.0060.2 %5.0340.66255.5525.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21,241.6118,713.0111.9 %5.0849.70802.645.5 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน557.55874.00-56.8 %0.0629.1386.8786.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,226.911,283.0060.2 %5.0876.34186.2478.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,663.74680.0074.5 %5.0667.17140.2779.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,570.973,039.6014.9 %5.0952.41215.9277.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,833.504,394.00-14.6 %0.01,142.57297.7473.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,584.202,593.0027.7 %5.0544.1659.2489.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 116,441.0813,140.8420.1 %5.02,104.22212.7589.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 241,169.8811,798.4471.3 %5.02,240.95773.8265.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,164.933,083.1079.7 %5.0240.35316.78-31.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,400.108,826.0074.3 %5.01,190.23434.7563.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน41,608.7517,243.4758.6 %5.0823.23504.0838.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,317.8510,129.01-60.3 %0.01,199.121,408.36-17.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,221.871,796.0044.3 %5.0895.3587.4790.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,631.81783.0070.2 %5.0610.11217.4264.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน41,584.139,868.0076.3 %5.03,705.363,295.9811.0 %5.0
รวม 531,656 254,949 52.05 % 49,854 21,256 57.36 %